1. Dòng sự kiện:
  2. Metro số 1 TPHCM
  3. Cải tạo kênh rạch ô nhiễm ở TPHCM

Vĩnh Phúc thực hiện khoán kinh phí sử dụng xe ô tô

(Dân trí) - Bắt buộc thực hiện khoán kinh phí sử dụng xe ô tô phục vụ công tác chung, gồm các chức danh lãnh đạo có hệ số phụ cấp từ 0,7 đến dưới 1,25 của đơn vị thuộc Văn phòng Tỉnh ủy - HĐND tỉnh, UBND tỉnh.

UBND tỉnh Vĩnh Phúc vừa ban hành Quyết định số 1066 về việc thực hiện khoán kinh phí sử dụng xe ô tô phục vụ công tác chung trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.

Theo đó sẽ thực hiện khoán kinh phí sử dụng xe ô tô phục vụ công tác chung đối với các cơ quan nhà nước, cơ quan Đảng, tổ chức chính trị - xã hội được ngân sách nhà nước bảo đảm kinh phí hoạt động, đơn vị sự nghiệp công lập, Ban quản lý dự án sử dụng vốn nhà nước; các doanh nghiệp nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ thuộc tỉnh Vĩnh Phúc quản lý.

Vĩnh Phúc khuyến khích thực hiện khoán kinh phí sử dụng xe ô tô phục vụ công tác chung, gồm: Các chức danh lãnh đạo có hệ số phụ cấp chức vụ lãnh đạo từ 0,7 đến dưới 1,25; giám đốc, phó giám đốc và các chức danh tương đương tại doanh nghiệp nhà nước; chức danh có tiêu chuẩn sử dụng xe ô tô thuộc các cơ quan, tổ chức, đơn vị quy định tại Khoản 3 Điều 12 và Khoản 3 Điều 13 Nghị định số 04/2019.

Vĩnh Phúc thực hiện khoán kinh phí sử dụng xe ô tô - 1

UBND tỉnh Vĩnh Phúc.

“Bắt buộc thực hiện khoán kinh phí sử dụng xe ô tô phục vụ công tác chung, gồm các chức danh lãnh đạo có hệ số phụ cấp lãnh đạo từ 0,7 đến dưới 1,25 của đơn vị thuộc, trực thuộc Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng HĐND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh, Sở, ban, ngành và tổ chức tương đương của cấp tỉnh, cấp huyện”- quyết định nêu rõ.

Quyết định 1066 nêu rõ, việc khoán kinh phí sử dụng xe ô tô phải đảm bảo đúng đối tượng, không phát sinh tăng chi phí hành chính hàng năm, không làm ảnh hưởng đến việc thực hiện các nhiệm vụ được giao. 

Nguồn kinh phí thực hiện khoán được bố trí trong dự toán ngân sách nhà nước, nguồn kinh phí được phép sử dụng của cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp nhà nước. 

Đối với các chức danh lãnh đạo có tiêu chuẩn được sử dụng xe ô tô thực hiện khoán kinh phí sử dụng xe ô tô, cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp nhà nước chủ động đề nghị Sở Tài chính trình UBND tỉnh thu hồi xe ô tô để sắp xếp, xử lý theo quy định, đảm bảo việc sử dụng xe tiết kiệm, hiệu quả.

Nếu chức danh có hệ số phụ cấp lãnh đạo từ 0,7 đến dưới 1,25 không nhận khoán kinh phí xe ô tô, thì thủ trưởng cơ quan, tổ chức, đơn vị, giám đốc doanh nghiệp nhà nước bố trí xe ô tô phục vụ công tác chung đi công tác hoặc thuê dịch vụ xe ô tô khi đi công tác cho các chức danh lãnh đạo này.

2 hình thức khoán

Thủ trưởng cơ quan, tổ chức, đơn vị, giám đốc doanh nghiệp nhà nước quyết định lựa chọn thực hiện khoán theo một trong hai phương thức sau:

Phương thức 1, khoán gọn đi công tác trong và ngoài tỉnh. Căn cứ yêu cầu công tác của từng chức danh, thủ trưởng cơ quan, tổ chức, đơn vị, giám đốc doanh nghiệp nhà nước quyết định phương thức khoán phù hợp với từng chức danh, nhưng không vượt quá mức khoán kinh phí khi đi công tác tối đa là 7.000.000 đồng/người/tháng (bao gồm cả đi công tác trong tỉnh và ngoài tỉnh).

Phương thức 2, khoán gọn công đoạn đi công tác trong tỉnh. Căn cứ yêu cầu công tác của từng chức danh, thủ trưởng cơ quan, tổ chức, đơn vị, giám đốc doanh nghiệp nhà nước quyết định phương thức khoán phù hợp với từng chức danh theo nguyên tắc: Đi công tác trong tỉnh mức khoán kinh phí tối đa không quá 5.000.000 đồng/người/tháng; đi công tác ngoài tỉnh thanh toán khoán theo công thức: Mức khoán đi công tác ngoài tỉnh (đồng/tháng) = đơn giá khoán (đồng/km) x khoảng cách thực tế đi công tác (km). Trong đó, đơn giá khoán tối đa là 12.000 đồng/km (bao gồm cả tiền vé cầu, đường, tiền gửi xe,…).

Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Sở Nội vụ Vĩnh Phúc được giao phối hợp với các cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp nhà nước trong việc bố trí, sắp xếp công việc, giải quyết chế độ, chính sách cho lái xe và các khó khăn, vướng mắc có liên quan khi các xe ô tô được sắp xếp, xử lý theo quy định; báo cáo Thường trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh Vĩnh Phúc xem xét, chỉ đạo đối với nội dung vượt thẩm quyền.

Kho bạc Nhà nước tỉnh Vĩnh Phúc, Kho bạc Nhà nước cấp huyện phối hợp với các cơ quan, tổ chức, đơn vị kiểm soát và thanh toán chi phí khoán kinh phí sử dụng ô tô phục vụ công tác cho các chức danh theo quy định.

Thế Kha