Trung ương xem xét thời gian, chương trình Đại hội XIII của Đảng

(Dân trí) - Hôm nay, 16/12, ngày làm việc thứ ba của Hội nghị lần thứ 14, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đã thảo luận thời gian, chương trình Đại hội XIII và dự thảo quy chế bầu cử tại Đại hội.

Trung ương xem xét thời gian, chương trình Đại hội XIII của Đảng - 1
Hội nghị Trung ương 14 dự kiến kéo dài từ 14-20/12/2020.

Cụ thể, buổi sáng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng làm việc tại Hội trường, thảo luận dự thảo Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Báo cáo tổng kết thực hiện Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị và Ban Bí thư khóa XII.

Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng thay mặt Bộ Chính trị điều hành chương trình Hội nghị.

Sau đó, Ban Chấp hành Trung ương Đảng làm việc tại tổ, thảo luận về nội dung, thời gian và Chương trình Đại hội XIII của Đảng; dự thảo Quy chế làm việc của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; dự thảo Quy chế bầu cử tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Buổi chiều, Ban Chấp hành Trung ương Đảng làm việc tại Hội trường về nội dung trên.

Đang được quan tâm