Thứ bảy, 10/03/2018 - 17:48

TPHCM dự kiến tinh giản hơn 2.000 công chức, viên chức mỗi năm

Dân trí

Từ nay đến 2021, mỗi năm TPHCM giảm từ 260-693 người làm trong đơn vị hành chính và giảm 1.800 người làm trong đơn vị sự nghiệp công lập.

Sở Nội vụ vừa có tờ trình gửi UBND TPHCM báo cáo thực hiện tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và bổ sung lộ trình tinh giản biên chế ở TPHCM.

Theo dự thảo đề án chi thu nhập tăng thêm cho cán bộ, công chức, viên chức, dự kiến năm 2018, TPHCM chi 2.342 tỷ đồng để chi trả cho hơn 140.000 người
Theo dự thảo đề án chi thu nhập tăng thêm cho cán bộ, công chức, viên chức, dự kiến năm 2018, TPHCM chi 2.342 tỷ đồng để chi trả cho hơn 140.000 người

Theo tờ trình, từ nay đến năm 2021, TPHCM sẽ giảm từ 1,5-2% biên chế công chức và số lượng người làm việc được giao.

Cụ thể, năm 2018 biên chế công chức dự kiến là 11.210 người, đến năm 2019 giảm còn 10.950 người (giảm 693 người). Từ 2019-2021, mỗi năm giảm 260 người. Đến năm 2021 biên chế công chức tại TPHCM dự kiến là 10.430 người.

Riêng khối sự nghiệp, TPHCM sẽ đẩy mạnh xã hội hóa các đơn vị sự nghiệp nhằm giảm số lượng người làm việc cho phù hợp với thực tế tại TPHCM nhưng vẫn đáp ứng nhu cầu về giáo dục, y tế cho người dân thành phố trong tình hình mức độ gia tăng dân cao như hiện nay.

Trên cơ sở lượng người được Trung ương giao, UBND TPHCM sẽ trình HĐND TP giảm 1,5% số người làm việc. Cụ thể, năm 2018 lượng người làm việc dự kiến là 119.976 người, đến năm 2021 giảm còn 114.576 người. Mỗi năm, TPHCM sẽ giảm 1.800 người.

Ngoài ra, TPHCM sẽ sắp xếp, tổ chức lại đơn vị sự nghiệp công lập của từng ngành, lĩnh vực. Theo đó, thành phố sẽ cơ cấu lại hoặc giải thể các đơn vị sự nghiệp công lập hoạt động không hiệu quả.

Trong trường hợp cần thiết phải thành lập mới đơn vị sự nghiệp công lập, đơn vị đó phải tự đảm bảo toàn bộ về tài chính (trừ trường hợp phải thành lập mới để cung ứng dịch vụ sự nghiệp công cơ bản, thiết yếu).

Về quản lý biên chế và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, TPHCM sẽ thực hiện nghiêm đánh giá, phân loại viên chức hàng năm để đưa ra khỏi đội ngũ những người 2 năm liên tiếp không hoàn thành nhiệm vụ.

Ngoài ra, TPHCM sẽ chấm dứt việc tự phê duyệt và giao biên chế sự nghiệp vượt quá số lượng được cơ quan có thẩm quyền thẩm định hoặc giao. Các cơ quan, đơn vị chưa sử dụng hết số biên chế được giao phải xem xét, cắt giảm cho phù hợp.

Đáng chú ý, TPHCM yêu cầu thực hiện nghiêm chỉ tiêu về lãnh đạo cấp phó. Theo đó, trong thời gian sắp xếp lại, số cấp phó ở các đơn vị sự nghiệp công lập do sáp nhập, hợp nhất có thể cao hơn quy định. Nhưng khi có cấp phó nghỉ hưu hoặc điều chuyển công tác thì không được bổ sung.

Đồng thời, trong thời hạn tối đa 3 năm kể từ ngày sáp nhập, hợp nhất, đơn vị phải có giải pháp điều chuyển, sắp xếp lại cấp phó. Trường hợp điều chuyển giữ chức vụ thấp hơn thì được bảo lưu phụ cấp chức vụ đến hết thời hạn bổ nhiệm.

Bên cạnh đó, TPHCM yêu cầu rà roát, sắp xếp, cơ cấu lại và tinh giản biên chế đối với các chức danh kế toán, y tế học đường tại các trường mầm non, phổ thông và các chức danh lái xe, bảo vệ, nhân viên phục vụ trong các đơn vị sự nghiệp công lập.

Quốc Anh

Mới nhất