Tiếp tục bổ sung quy định về những điều đảng viên không được làm

Tổng Bí thư nhấn mạnh, cần tiếp tục bổ sung, hoàn thiện một số nội dung thuộc những lĩnh vực quan trọng về rèn luyện tư tưởng chính trị, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, góp phần ngăn ngừa, khắc phục những biểu hiện suy thoái, tiêu cực trong Đảng…

Sáng 6/10, Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI đã khai mạc trọng thể tại Thủ đô Hà Nội.

 

Phát biểu khai mạc, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nêu rõ: Tại Hội nghị này, Ban Chấp hành Trung ương thảo luận, cho ý kiến về tình hình kinh tế - xã hội năm 2011; phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ chủ yếu của kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2012 và kế hoạch 5 năm 2011 - 2015; xem xét, quyết định việc ban hành Quy định thi hành Điều lệ Đảng; Hướng dẫn thực hiện các quy định về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng; Quy định những điều đảng viên không được làm và một số vấn đề quan trọng khác.

 

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh: Việc xem xét, cho ý kiến về tình hình kinh tế - xã hội hằng năm là công việc thường kỳ của Ban Chấp hành Trung ương. Tuy nhiên, năm nay là năm đầu tiên triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng, cùng với việc xem xét tình hình kinh tế - xã hội năm 2011, xác định phương hướng, nhiệm vụ năm 2012, Ban Chấp hành Trung ương xem xét, quyết định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ chủ yếu của kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011 - 2015. Tình hình kinh tế - xã hội của đất nước lại đang có những khó khăn, phức tạp, đòi hỏi phải có sự lãnh đạo, chỉ đạo tập trung, thống nhất của Trung ương. Vì vậy, Bộ Chính trị đề nghị Trung ương dành thời gian thích đáng cho nội dung này.

 

Phân tích bối cảnh tình hình trong nước và thế giới với những mặt thuận lợi và khó khăn, thách thức, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đề nghị Trung ương căn cứ vào Báo cáo của Ban cán sự đảng Chính phủ, các tài liệu tham khảo và thực tiễn tình hình ở địa phương, đơn vị mình, tập trung thảo luận với tinh thần nhìn thẳng vào sự thật, làm rõ những kết quả đã đạt được, những hạn chế, yếu kém và những nguyên nhân khách quan, chủ quan; dự báo những khả năng sắp tới. Trên cơ sở đánh giá đúng tình hình, Trung ương cho ý kiến về những quan điểm phát triển, tư tưởng chỉ đạo, mục tiêu tổng quát và một số chỉ tiêu cơ bản, quan trọng nhất; xác định đúng đắn những nhiệm vụ và giải pháp mà toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta cần phải đồng tâm, hiệp lực tổ chức thực hiện và đôn đốc, giám sát việc thực hiện, tạo sự chuyển biến thực sự trong đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh trong bối cảnh hội nhập ngày càng sâu rộng vào kinh tế thế giới. Từ đó, Ban Chấp hành Trung ương đề ra mục tiêu tổng quát và một số chỉ tiêu cơ bản, quan trọng nhất để định hướng cho Quốc hội xem xét, quyết định và Chính phủ tính toán các cân đối chủ yếu liên quan đến phương án tăng trưởng và nguồn vốn đầu tư, cân đối ngân sách, mức lạm phát, nợ công, nhập siêu ở mức hợp lý; tạo cơ sở và điều kiện cho Chính phủ có thể linh hoạt điều hành phù hợp với cơ chế thị trường và tình hình kinh tế đang có nhiều biến động phức tạp.

 

Tổng Bí thư đề nghị Trung ương cần chú ý phân tích các mối quan hệ và thứ tự ưu tiên giữa tốc độ tăng trưởng và chất lượng phát triển; giữa tăng trưởng cao và ổn định kinh tế vĩ mô; giữa kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô với đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế; giữa tăng trưởng kinh tế với phát triển văn hóa, thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội, bảo đảm an sinh xã hội...

 

Về định hướng các giải pháp, Trung ương cần chú ý thảo luận các vấn đề rất quan trọng như: Đổi mới, nâng cao hiệu quả đầu tư, cơ cấu lại đầu tư công; đổi mới, cơ cấu lại thị trường tài chính, tập trung ưu tiên cơ cấu lại hệ thống ngân hàng thương mại và các tổ chức tài chính; tái cấu trúc khu vực doanh nghiệp nhà nước và các tập đoàn kinh tế nhà nước; đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về quy hoạch, đất đai, tài nguyên; đẩy mạnh cải cách hành chính, cải cách tư pháp; nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện; chú trọng giải quyết tốt hơn các vấn đề xã hội cấp bách như giáo dục, y tế, lao động, việc làm...; xiết lại kỷ luật, kỷ cương, kiên quyết đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, đẩy lùi các tệ nạn và tiêu cực xã hội, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội; giữ vững độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ quốc gia.

Về nhóm các vấn đề Quy định thi hành Điều lệ Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nêu rõ: Xét tầm quan trọng của việc thi hành Điều lệ Đảng, Hội nghị lần thứ hai Ban Chấp hành Trung ương đã quyết định nâng thẩm quyền ban hành các văn bản "Quy định thi hành Điều lệ Đảng", "Hướng dẫn thực hiện các quy định về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng" và "Quy định những điều đảng viên không được làm" từ Bộ Chính trị lên Ban Chấp hành Trung ương. Việc ban hành và tổ chức thực hiện 3 văn bản này có ý nghĩa rất quan trọng đối với kết quả thi hành Điều lệ Đảng, giữ vững kỷ luật, kỷ cương, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của đảng viên và các tổ chức đảng, sức mạnh và sự đoàn kết thống nhất trong toàn Đảng.

 

Những nội dung mới của Quy định thi hành Điều lệ Đảng lần này chủ yếu tập trung vào các vấn đề: Quy định nhiệm vụ của đảng viên cho phù hợp với quy định mới của Điều lệ Đảng khóa XI; bổ sung quy định về trách nhiệm của đảng viên trong việc thực hiện quyền phê bình, chất vấn, kiến nghị đối với cá nhân, tổ chức đảng; cụ thể hóa nội dung giới thiệu người vào Đảng; quy định việc kết nạp người vào Đảng ở nơi chưa có đảng viên, chưa có chi bộ; xử lý việc kết nạp người vào Đảng và công nhận đảng viên chính thức sai quy định; cách tính tuổi đảng của đảng viên; nội dung phát thẻ đảng viên; điều kiện lập tổ chức đảng ở những nơi có đặc điểm riêng; quy định việc lập đảng bộ, chi bộ và chỉ định cấp ủy ở những nơi mới thành lập; cụ thể hóa quy định cấp ủy khóa mới điều hành công việc ngay sau khi được bầu; việc điều động cấp ủy viên; việc thôi tham gia cấp ủy khi chuyển công tác, nghỉ hưu; chỉ định cấp ủy ở nơi chia tách, hợp nhất, thành lập mới; việc lập tổ chức cơ sở đảng trực thuộc cấp ủy cấp huyện; một số quy định cụ thể về công tác kiểm tra, giám sát của Đảng và tổ chức ủy ban kiểm tra; về tặng huy hiệu Đảng cho đảng viên; việc thi hành kỷ luật và giải quyết khiếu nại, kỷ luật trong Đảng...

 

Về hướng dẫn thực hiện các quy định về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng trong Chương VII và Chương VIII Điều lệ Đảng khóa XI, Trung ương cần tập trung thảo luận các vấn đề như: Công tác kiểm tra, giám sát của Đảng và Ủy ban kiểm tra các cấp, bao gồm việc thành lập ủy ban kiểm tra, chuẩn y thành viên ủy ban kiểm tra; tổ chức và chế độ hoạt động của ủy ban kiểm tra; nhiệm vụ của ủy ban kiểm tra các cấp. Sửa đổi việc thi hành kỷ luật trong Đảng, bao gồm việc xử lý tổ chức đảng, đảng viên vi phạm, thẩm quyền thi hành kỷ luật đảng viên; nguyên tắc, phương pháp xử lý kỷ luật đảng viên, tổ chức đảng; giải quyết khiếu nại kỷ luật đảng; cách thức, thủ tục xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm v.v...

 

Đề cập về Quy định những điều đảng viên không được làm (Quy định số 115) được Bộ Chính trị khóa X ban hành ngày 07-12-2007, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho rằng: Thực tế gần 4 năm triển khai thực hiện cho thấy, các quy định này là rất cần thiết; những nội dung của Quy định cơ bản là phù hợp và đáp ứng được yêu cầu quản lý, giáo dục và rèn luyện đội ngũ cán bộ, đảng viên. Tuy nhiên, trước yêu cầu mới hiện nay, cần tiếp tục bổ sung, hoàn thiện một số nội dung thuộc những lĩnh vực quan trọng về rèn luyện tư tưởng chính trị, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, góp phần ngăn ngừa và khắc phục những biểu hiện suy thoái, hư hỏng, tiêu cực trong Đảng; giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương của Đảng. Ngoài ra, có một số điều qua thực tiễn thấy chưa đủ rõ, có nội dung khó áp dụng, gây khó khăn khi phải xem xét vi phạm của đảng viên; hoặc có nội dung đến nay quy định của Đảng và Nhà nước đã thay đổi nhưng vẫn chưa được điều chỉnh cũng cần được bổ sung, sửa đổi cho phù hợp.

 

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh: Những nội dung trình Hội nghị Trung ương lần này là tiếp tục cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội XI của Đảng và Điều lệ Đảng, có ý nghĩa quan trọng không chỉ cho một vài năm trước mắt mà cho lâu dài, góp phần bảo đảm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XI của Đảng, cả về mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng. Tổng Bí thư đề nghị Trung ương phát huy cao độ tinh thần trách nhiệm, tập trung nghiên cứu, trao đổi thẳng thắn để xem xét, quyết định vào cuối kỳ họp.

 

Theo Chương trình, Hội nghị sẽ làm việc đến ngày 10/10/2011.
 
TTXVN
Tag :
MỚI NHẤT
Xe cứu thương đâm chết chồng, xe cấp cứu làm rơi vợ
Xe cứu thương đâm chết chồng, xe cấp cứu làm rơi vợ

Xe cứu thương của Bệnh viện Đa khoa huyện Cầu Ngang từ TP Trà Vinh về huyện Cầu Ngang đã lấn sang trái đường đâm vào xe máy do ông Tuấn điều khiển làm ông Tuấn chết và vợ ông ngồi sau xe bị thương nặng.

Thứ sáu, 07/10/2011 - 12:16

Tránh xe khách, xe tải lật xuống ruộng
Tránh xe khách, xe tải lật xuống ruộng

(Dân trí) - Trời mưa phùn, đường trơn, chiếc xe tải tránh xe khách chạy ngược chiều đã bất ngờ lật xuống ruộng.

Thứ sáu, 07/10/2011 - 11:08

Hai mươi năm trở thành “người vượn”...
Hai mươi năm trở thành “người vượn”...

Từng là phó chủ tịch UBND xã, đang làm Xã đội trưởng Nàn Xín (huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai), bị nghi ma tà, năm 1990, Ma Seo Chứ phải sợ hãi lẩn vào rừng già sống như hoang thú.

Thứ sáu, 07/10/2011 - 10:52

Tàu chở 800 tấn gỗ gần một tháng chìm dưới sông Lam
Tàu chở 800 tấn gỗ gần một tháng chìm dưới sông Lam

(Dân trí) - Chiều 6/10, Cảng vụ Hà Tĩnh xác nhận một con tàu tải trọng lớn, chở khoảng 800 tấn gỗ dăm đang bị chìm ngay tại thủy diện cầu số 2 của cảng này. Do diễn biến phức tạp của thời tiết nên chưa thể trục vớt tàu lên.

Thứ sáu, 07/10/2011 - 10:25

Tiếp tục dừng mua ôtô, thiết bị văn phòng từ 100 triệu đồng
Tiếp tục dừng mua ôtô, thiết bị văn phòng từ 100 triệu đồng

(Dân trí) - Xử lý những vướng mắc khi thực hiện chủ trương cắt giảm chi thường xuyên theo Nghị quyết 11, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chỉ đạo không chỉ ôtô, điều hòa mà các loại thiết bị văn phòng, phương tiện làm việc giá trị 100 triệu đồng trở lên cũng phải tạm dừng mua sắm.

Thứ sáu, 07/10/2011 - 10:13

“Nếu chấm điểm, tôi cho xe buýt điểm… 8!”
“Nếu chấm điểm, tôi cho xe buýt điểm… 8!”

(Dân trí) - Thừa nhận hàng loạt vấn đề tồn tại của xe buýt hiện nay, như xe hay chậm giờ, trộm cắp vẫn hoành hành trên xe, lái phụ xe ứng xử thiếu văn minh… nhưng Phó Giám đốc Sở GTVT Hà Nội Nguyễn Hoàng Linh vẫn cho xe buýt 8 điểm về chất lượng phục vụ.

Thứ sáu, 07/10/2011 - 09:48

Bỏ hoang 8 con tàu bạc tỉ
Bỏ hoang 8 con tàu bạc tỉ

Ngày 6/10, ông Đỗ Trung Hiệp - Trưởng BQL cảng cá Hòn Rớ (TP Nha Trang, Khánh Hòa) - cho biết cách đây hai năm, Công ty Biển Đông ở TPHCM (hiện đã giải thể) thuê bến neo đậu tám tàu lớn chuyên đánh bắt xa bờ mang tên “Đại Dương” và “Biển Đông” tại cảng Hòn Rớ.

Thứ sáu, 07/10/2011 - 09:34

Miền Bắc ấm dần, thêm áp thấp trên biển miền Trung
Miền Bắc ấm dần, thêm áp thấp trên biển miền Trung

(Dân trí) - Khối không khí lạnh chi phối thời tiết miền Bắc đã suy yếu, nền nhiệt toàn miền sẽ tăng lên trong những ngày tới. Trong khi đó, vùng biển nam Trung Bộ lại xuất hiện một vùng áp thấp. Lũ đầu nguồn sông Cửu Long vẫn diễn biến căng thẳng.

Thứ sáu, 07/10/2011 - 09:01

10 tập thể và cá nhân được nhận Giải thưởng “Khi Tổ quốc cần”
10 tập thể và cá nhân được nhận Giải thưởng “Khi Tổ quốc cần”

(Dân trí) - Sẽ có 9 tập thể và 1 cá nhân được nhận Giải thưởng “Khi Tổ quốc cần” của Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam.

Thứ sáu, 07/10/2011 - 08:57

Huế: Giải quyết tình trạng ùn ứ trước nhà máy sắn
Huế: Giải quyết tình trạng ùn ứ trước nhà máy sắn

(Dân trí) - Trước tình trạng xe ùn ứ đến bán sắn ở nhà máy tinh bột sắn Phong Điền, UBND tỉnh TT-Huế đã ban hành công văn thống nhất kế hoạch, thời gian thu hoạch, thu mua sắn để tránh tình trạng tắc nghẽn giao thông và dân bị ép giá.

Thứ sáu, 07/10/2011 - 08:38

Hàng trăm tiểu thương lãn công, chợ Đông Kinh tê liệt
Hàng trăm tiểu thương lãn công, chợ Đông Kinh tê liệt

(Dân trí) - Từ sáng 3/10, để phản đối Công ty Cổ phần Chợ Lạng Sơn về việc truy thu tiền, tăng giá thuê quầy… hơn 600 tiểu thương tại chợ Đông Kinh đã lãn công, ngừng bán hàng khiến chợ Đông Kinh tê liệt.

Thứ sáu, 07/10/2011 - 06:39

Tàu hải quân Malaysia cập Cảng Sài Gòn
Tàu hải quân Malaysia cập Cảng Sài Gòn

Ngày 6/10, tàu Hải quân KD Terengganu và tàu hộ tống KD Perdana của Malaysia đã cập Cảng Sài Gòn, bắt đầu chuyến thăm Thành phố Hồ Chí Minh từ ngày 6-9/10.

Thứ năm, 06/10/2011 - 10:23

ĐÁNG QUAN TÂM
Bộ trưởng Đinh La Thăng nhận thêm chức mới
Bộ trưởng Đinh La Thăng nhận thêm chức mới

Hôm nay, 6-10, trong quyết định kiện toàn tổ chức Ban Chỉ đạo Nhà nước các công trình, dự án trọng điểm ngành giao thông vận tải, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã giao Bộ trưởng Giao thông - Vận tải Đinh La Thăng làm Phó Trưởng ban Thường trực.

Thứ năm, 06/10/2011 - 08:30

Xe máy tông xe tải, 1 sĩ quan quân đội tử vong
Xe máy tông xe tải, 1 sĩ quan quân đội tử vong

Ngày 6-10, Cơ quan CSĐT Công an huyện Quảng Trạch (Quảng Bình) cho biết thi thể 1 sĩ quan quân đội tử vong do tai nạn giao thông đã được giao cho gia đình đưa về mai táng.

Thứ năm, 06/10/2011 - 08:28

Đất sụt lún bất thường, cuộc sống của hơn 80 hộ dân bị đe dọa
Đất sụt lún bất thường, cuộc sống của hơn 80 hộ dân bị đe dọa

(Dân trí) - Tình trạng sụt lún đất tại xã Ninh Dân - Thanh Ba - Phú Thọ ngày càng diễn biến phức tạp đe dọa cuộc sống của hơn 80 hộ dân. Nhiều “hố tử thần” đã xuất hiện kéo nứt nhà dân, “nuốt” cây cối, vườn tược ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống người dân.

Thứ năm, 06/10/2011 - 08:20

Phát hiện nhiều di vật cổ trong hang gần Thành nhà Hồ
Phát hiện nhiều di vật cổ trong hang gần Thành nhà Hồ

(Dân trí) - Một cửa hang nằm ở khu vực núi Rú Thần (còn có tên gọi là núi Tiến Sỹ) thôn Thọ Vực, xã Vĩnh Minh, huyện Vĩnh Lộc, cách Thành nhà Hồ khoảng 3,5km về phía Đông Nam có chứa nhiều di vật cổ, mới được người dân phát hiện.

Thứ năm, 06/10/2011 - 07:45

Hà Nội sẽ diễn tập chống cướp tiệm vàng quy mô lớn
Hà Nội sẽ diễn tập chống cướp tiệm vàng quy mô lớn

(Dân trí) - Theo dự kiến, ngày 15/10 tới, Công an thành phố Hà Nội sẽ tổ chức diễn tập chống cướp tiệm vàng quy mô lớn.

Thứ năm, 06/10/2011 - 07:31

Giám đốc Công an Hà Nội phản đối đề xuất tiêu hủy xe đua
Giám đốc Công an Hà Nội phản đối đề xuất tiêu hủy xe đua

(Dân trí) - Trả lời câu hỏi của các phóng viên báo chí ngày 6/10, Trung tướng Nguyễn Đức Nhanh - Giám Đốc Công an Thành phố Hà Nội - đã nêu quan điểm không đồng tình với ý tưởng tiêu hủy xe đua của tân Bộ trưởng Bộ GTVT Đinh La Thăng.

Thứ năm, 06/10/2011 - 05:37

Hai “hố tử thần” liên tiếp xuất hiện ở Quảng Ninh
Hai “hố tử thần” liên tiếp xuất hiện ở Quảng Ninh

(Dân trí) - Chỉ trong vòng 1 tuần, từ 30/9 đến 5/10, trên địa bàn phường Cao Xanh - TP Hạ Long (Quảng Ninh), 2 “hố tử thần” liên tiếp xuất hiện, kéo sập nhiều cây cối, khiến người dân hết sức hoang mang.

Thứ năm, 06/10/2011 - 04:37

Việt Nam đang thiếu hụt 139.000 phụ nữ trưởng thành
Việt Nam đang thiếu hụt 139.000 phụ nữ trưởng thành

Mặc dù thiếu hụt phụ nữ nhiều như vậy nhưng một nghiên cứu mới đây cho thấy gần 50% nam giới có suy nghĩ “cổ hủ” rằng, sinh được con trai mới chứng tỏ mình là đàn ông đích thực và không bị chê cười… không biết đẻ (!?).

Thứ năm, 06/10/2011 - 03:56

Một buổi sáng hai vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng
Một buổi sáng hai vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng

(Dân trí) - Sáng 5/10, trên tuyến Quốc lộ 1A đoạn đi qua địa phận xã Quảng Đông, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình đã xảy ra hai vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng làm 1 người chết và 5 người bị thương.

Thứ năm, 06/10/2011 - 02:10

Hàng trăm m3 đất sạt lở “bao vây” người dân
Hàng trăm m3 đất sạt lở “bao vây” người dân

(Dân trí) - Việc khai thác đất tại đèo Đại La (phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng) thiếu các biện pháp đảm bảo nên chỉ cần cơn mưa lớn hàng trăm m3 đất đá từ điểm khai thác ập xuống lấp cả vào nhà dân.

Thứ năm, 06/10/2011 - 01:30

“Sẽ lấy ý kiến người dân để hạn chế xe cá nhân”
“Sẽ lấy ý kiến người dân để hạn chế xe cá nhân”

(Dân trí) - “Bộ GTVT đang xây dựng lộ trình hạn chế xe cá nhân, quý IV này sẽ hoàn thành đề án và quý I/2012 trình Chính phủ. Chúng tôi sẽ lấy ý kiến của chuyên gia, người dân để xây dựng đề án” - Bộ trưởng Bộ GTVT Đinh La Thăng khẳng định.

Thứ năm, 06/10/2011 - 12:20

Osin “Vip” Philippines tại TPHCM: Thu nhập chục triệu/tháng
Osin “Vip” Philippines tại TPHCM: Thu nhập chục triệu/tháng

Họ là những người giúp việc nhà cao cấp đến từ Philippines, hưởng lương từ 500 đến gần 1.000 USD/tháng.

Thứ năm, 06/10/2011 - 11:43