Thanh Hóa: Không đề xuất nhân sự “lợi ích nhóm”, có biểu hiện “chạy chọt”

(Dân trí) - Để chấn chỉnh công tác cán bộ, chuẩn bị tốt nhân sự Đại hội Đảng các cấp, Tỉnh ủy Thanh Hóa đã có công văn gửi đến các huyện, thị, thành phố… nêu rõ: Kiên quyết không đề xuất, quyết định những nhân sự vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, mất đoàn kết, “cục bộ”, “lợi ích nhóm”, có biểu hiện “chạy chọt, vận động, tranh thủ lẫn nhau”.

Trước đó, vào ngày 15/8/2019, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã ban hành Kết luận số 55-KL/TW về việc tiếp tục chấn chỉnh công tác cán bộ để chuẩn bị tốt nhân sự Đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội XIII của Đảng.

Để thực hiện nghiêm Kết luận của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Tỉnh ủy Thanh Hóa ban hành Công văn 1385-CV/TU gửi ban thường vụ các huyện, thị, thành ủy, Đảng ủy trực thuộc; các ban cán sự Đảng, Đảng đoàn; các sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể cấp tỉnh.

Thanh Hóa: Không đề xuất nhân sự “lợi ích nhóm”, có biểu hiện “chạy chọt” - 1

Tỉnh ủy Thanh Hóa vừa ra Công văn kiên quyết không đề xuất nhân sự "lợi ích nhóm", có biểu hiện "chạy chọt".

Công văn nêu: “Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa yêu cầu xiết chặt kỷ luật, kỷ cương, thực hiện nghiêm các quy chế, quy định của Đảng, Nhà nước, của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh và cấp ủy các cấp về công tác cán bộ; chuẩn bị thật tốt Đại hội đảng bộ cấp xã, cấp huyện, tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, Đại hội lần thứ XIII của Đảng theo tinh thần Chỉ thị 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị.

Việc quy hoạch, bố nhiệm và giới thiệu cán bộ ứng cử, điều động, luân chuyển và thực hiện chính sách đối với cán bộ phải căn cứ vào tiêu chuẩn, điều kiện (cơ cấu, số lượng, độ tuổi, tín nhiệm...), quy trình, chế độ, chính sách theo đúng quy định. Xử lý nghiêm trách nhiệm của tập thể, cá nhân, nếu để xảy ra sai sót trong công tác cán bộ theo các quy định hiện hành của Đảng và Nhà nước.

Đặc biệt, Công văn nhấn mạnh: “Kiên quyết không đề xuất, quyết định những nhân sự không đảm bảo tiêu chuẩn về độ tuổi, uy tín...; vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, mất đoàn kết, “cục bộ”, “lợi ích nhóm”; thiếu gương mẫu, không sẵn sàng chấp hành sự phân công, điều động của cấp có thẩm quyền; tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, gây thất thoát tiền bạc, tài sản của Nhà nước; phẩm chất, năng lực hạn chế, có biểu hiện “chạy chọt, vận động, tranh thủ lẫn nhau”; thiếu tích cực trong công tác, sợ trách nhiệm, “dĩ hòa vi quý”... và các biểu hiện khác”.

“Đối với những việc khó, phức tạp, nhạy cảm hoặc ở những nơi nội bộ mất đoàn kết thì càng phải giữ vững nguyên tắc, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, thực hiện nghiêm quy chế quy định. Ban tổ chức cấp ủy các cấp tiến hành rà soát, thẩm tra, thẩm định để tham mưu cho ban thường vụ cấp ủy kết luận rõ về tiêu chuẩn chính trị đối với cán bộ thuộc thẩm quyền; đề xuất cụ thể mức độ sử dụng, bố trí để cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định theo đúng quy định” – Công văn của Tỉnh ủy Thanh Hóa nêu rõ.

Bình Minh