Thứ ba, 02/06/2020 - 11:04

Thanh Hóa chi gần 1 tỷ đồng tinh giản biên chế 8 người

Dân trí

Tỉnh Thanh Hóa chi gần 1 tỷ đồng tinh giản biên chế cho 8 người còn hạn chế về năng lực, chưa đạt trình độ đào tạo theo tiêu chuẩn chuyên môn, cán bộ quản lý thôi giữ chức vụ do sắp xếp…

Ông Nguyễn Đức Quyền, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Thanh Hóa vừa ký quyết định phê duyệt số lượng và dự toán kinh phí thực hiện chính sách tinh giản biên chế bổ sung đợt I năm 2020.

Thanh Hóa chi gần 1 tỷ đồng tinh giản biên chế 8 người - 1
Thanh Hóa chi gần 1 tỷ đồng tinh giản biên chế cho 8 đối tượng

Theo đó, tổng số đối tượng thực hiện tinh giản biên chế đợt này là 8 người. Trong đó, khối hành chính 5 người; khối sự nghiệp công lập trong biên chế, được ngân sách nhà nước đảm bảo kinh phí là 3 người.

Lý do tin giản biên chế là do cán bộ được phân loại, đánh giá xếp vào mức hoàn thành nhiệm vụ nhưng còn hạn chế về năng lực; chưa đạt trình độ đào tạo theo tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ quy định đối với vị trí việc làm đang đảm nhiệm, nhưng không thể bố trí việc làm khác phù hợp, không thể đào tạo lại để chuẩn hóa về chuyên môn, nghiệp vụ.

Đồng thời, cán bộ quản lý thôi giữ chức vụ do sắp xếp theo Nghị quyết số 34/2019/NQ-CP của Chính phủ. Cá nhân tự nguyện thực hiện tinh giản biên chế và được cơ quan, đơn vị trực tiếp quản lý đồng ý; dôi dư do rà soát sắp xếp bố trí Công an chính quy về xã, cá nhân có đơn tự nguyện thực hiện tinh giản biên chế.

Dự toán kinh phí thực hiện việc tinh giản biên chế cho 8 người nêu trên là gần 1 tỷ đồng. Trong đó, nghỉ hưu trước tuổi cho 7 người là hơn 834 triệu đồng; thôi việc ngay cho 1 người là hơn 127 triệu đồng.

Kinh phí thực hiện tinh giản biên chế theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP do ngân sách nhà nước đảm bảo từ nguồn cải cách tiền lương trong dự toán ngân sách cấp tỉnh năm 2020. 

UBND tỉnh Thanh Hóa giao Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố rà soát lại các đối tuợng, điều kiện, tiêu chuẩn để thực hiện các thủ tục theo đúng quy định của pháp luật về tinh giản biên chế.

Đồng thời, giao Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Tài chính có trách nhiệm theo dõi, kiểm tra quá trình tổ chức thực hiện theo quy định của Bộ Nội vụ và Bộ Tài chính.

Duy Tuyên