Phó Thủ tướng Lê Minh Khái làm Trưởng Ban chỉ đạo cải cách tiền lương

Thái Anh

(Dân trí) - Thủ tướng giao Phó Thủ tướng Lê Minh Khái làm Trưởng ban Chỉ đạo Trung ương về cải cách chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội và ưu đãi người có công. Ban chỉ đạo có 3 Phó trưởng ban, 24 ủy viên.

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái làm Trưởng Ban chỉ đạo cải cách tiền lương - 1

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái.

Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký Quyết định 1012 kiện toàn Ban Chỉ đạo Trung ương về cải cách chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội và ưu đãi người có công. Theo đó, Trưởng ban Chỉ đạo là Phó Thủ tướng Lê Minh Khái.

Phó trưởng ban là Bộ trưởng Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà (Phó trưởng ban Thường trực), Bộ trưởng Lao động - Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung và Bộ trưởng Tài chính Hồ Đức Phớc.

24 ủy viên còn lại là Bộ trưởng các Bộ: Quốc phòng, Công an, Tư pháp, Kế hoạch và Đầu tư, Thông tin và Truyền thông, Giáo dục và Đào tạo, Y tế, Khoa học và Công nghệ và Văn hóa, Thể thao và Du lịch và một số thứ trưởng, cấp phó của một số bộ, ban, ngành, cơ quan liên quan.

Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ nghiên cứu, xây dựng và đôn đốc triển khai thực hiện nhiệm vụ về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp; cải cách chính sách bảo hiểm xã hội.

Ban Chỉ đạo cũng được giao phối hợp với các bộ, cơ quan nghiên cứu các chính sách kinh tế - xã hội có liên quan đến chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội và ưu đãi người có công theo phân công của Thủ tướng.

Ngoài ra, theo Quyết định 1012, Ban chỉ đạo sẽ giúp Thủ tướng theo dõi, đôn đốc các bộ, ngành, địa phương trong việc thực hiện chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội và ưu đãi người có công; giải pháp tạo nguồn cho cải cách chính sách tiền lương, cải cách chính sách bảo hiểm xã hội.

Nhiệm vụ khác, Ban Chỉ đạo sẽ đề xuất các biện pháp để xử lý kịp thời những vấn đề mới phát sinh trong quá trình thực hiện chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội và ưu đãi người có công.

Một trong nhiệm vụ cải cách tiền quy định trong Nghị quyết 27 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp là xây dựng và ban hành chế độ tiền lương mới.

Theo đó, cơ cấu tiền lương mới gồm: Lương cơ bản (chiếm khoảng 70% tổng quỹ lương) và các khoản phụ cấp (chiếm khoảng 30% tổng quỹ lương); bổ sung tiền thưởng (quỹ tiền thưởng bằng khoảng 10% tổng quỹ tiền lương của năm, không bao gồm phụ cấp).

Với lộ trình được Trung ương xác định, từ năm 2021 sẽ thực hiện chuyển chế độ lương cũ sang lương mới theo nguyên tắc bảo đảm không thấp hơn tiền lương đang hưởng. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên tại hội nghị lần thứ 13, Ban Chấp hành Trung ương khóa XII đã quyết định lùi thời điểm thực hiện cải cách tiền lương đến 1/7/2022.