Thứ hai, 25/09/2017 - 18:00

Phổ biến giáo dục pháp luật về thi hành án dân sự qua tờ rơi

Nhằm đẩy mạnh tăng cường công tác tuyên tuyền phổ biến giáo dục pháp luật về thi hành án dân sự đến gần hơn với người dân, Tổng cục Thi hành án dân sự đã tổ chức biên soạn nội dung và cấp phát các loại tờ gấp phổ biến pháp luật liên quan đến lĩnh vực thi hành án đặt tại trụ sở các Cục/ Chi cục Thi hành án dân sự trực thuộc để phục vụ người dân có nhu cầu đến tìm hiểu, liên hệ làm việc.

Một hội nghị trực tuyến về triển khai thi hành văn bản pháp luật liên quan đến thi hành án mới đây của Tổng cục Thi hành án dân sự (Bộ Tư pháp).
Một hội nghị trực tuyến về triển khai thi hành văn bản pháp luật liên quan đến thi hành án mới đây của Tổng cục Thi hành án dân sự (Bộ Tư pháp).

Để phục vụ Báo cáo của Chính phủ về công tác thi hành án năm 2017 (Báo cáo 12 tháng), trình Quốc hội khóa XIV, tại Kỳ họp thứ 4, đồng thời để chuẩn bị phục vụ Hội nghị tổng kết công tác Thi hành án dân sự năm 2017, triển khai công tác năm 2018 trong toàn hệ thống (dự kiến trong khoảng thời gian từ ngày 10/11/2017 đến ngày 15/11/2017), Tổng Cục Thi hành án dân sự đã ban hành công văn chỉ đạo các đơn vị thuộc Tổng cục, Cục Thi hành án dân sự các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được giao chuẩn bị Báo cáo của đơn vị.

Trong đó, Tổng cục Thi hành án dân sự yêu cầu các đơn vị tập trung bổ sung thông tin, số liệu để hoàn thiện Báo cáo kết quả công tác năm 2017 của đơn vị mình (yêu cầu báo cáo mang tính chất chung trong toàn Hệ thống). Số liệu báo cáo tính từ ngày 1/10/2016 đến ngày 30/9/2017). Báo cáo của đơn vị phải thể hiện hoạt động chung của hệ thống, bảo đảm số liệu thống nhất, tránh chỉnh sửa nhiều lần, ảnh hưởng đến chất lượng, tiến độ xây dựng Báo cáo chung.

Tổng cục Thi hành án dân sự yêu cầu Trung tâm Thống kê, Quản lý dữ liệu và Ứng dụng công nghệ thông tin làm đầu mối, chủ trì xây dựng các Biểu mẫu thống kê kèm theo Báo cáo, bảo đảm chính xác, kịp thời; chủ động liên hệ, trao đổi để thống nhất với cơ quan chức năng của VKSND Tối cao và TAND Tối cao về các số liệu (số liệu các cuộc kiểm sát, số kháng nghị, kiến nghị và số liệu bản án, quyết định của Tòa án tuyên không rõ, khó thi hành) bảo đảm chính xác, đồng bộ trước khi chuyển về Văn phòng để tổng hợp, xây dựng Báo cáo chung.

Đồng thời đánh giá về công tác xác minh, phân loại điều kiện thi hành án theo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi hành án dân sự. Đánh giá tình hình và chỉ rõ nguyên nhân án tồn đọng, nhất là đối với lượng án tồn đọng kéo dài.

Vụ Nghiệp vụ 1 - Tổng cục Thi hành án dân sự được giao rà soát lại chính xác số vụ việc đã bán đấu giá thành nhưng chưa giao được tài sản cho người mua trúng đấu giá; phân tích rõ nguyên nhân và giải pháp khắc phục vướng mắc trong xử lý số vụ việc kê biên, định giá lại và đấu giá nhưng không thành còn rất lớn. Đánh giá sâu những thuận lợi, khó khăn trong tổ chức cưỡng chế thi hành án và tổng hợp, báo cáo số liệu hướng dẫn nghiệp vụ của toàn hệ thống.

Vụ Nghiệp vụ 2 được giao tổng hợp, báo cáo số liệu kết quả thi hành án của người phải thi hành án đang chấp hành hình phạt tù tại các trại giam, trong đó lưu ý phân tích số liệu, so sánh với năm 2016; đánh giá kết quả công tác phối hợp trong công tác này.

Vụ Nghiệp vụ 3 được giao phối hợp với cơ quan chức năng của TAND Tối cao rà soát số liệu thi hành án hành chính; phân tích làm rõ các nguyên nhân khách quan và chủ quan của việc tồn đọng án hành chính. Đồng thời đề xuất các biện pháp bảo đảm kỷ luật, kỷ cương, nâng cao hiệu lực thi hành các bản án, quyết định hành chính của tòa án đã có hiệu lực pháp luật; lên danh sách và báo cáo tiến độ thực hiện đối với 113 vụ việc; làm rõ trách nhiệm đối với các trường hợp chậm trễ hoặc không thi hành án hành chính. Ngoài ra phối hợp chặt chẽ với Cục Bồi thường Nhà nước trong thống nhất số liệu về bồi thường nhà nước trong thi hành án dân sự.

Vụ Giải quyết khiếu nại tố cáo được yêu cầu rà soát, tổng hợp và đánh giá tình hình các vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp kéo dài và vụ việc dư luận xã hội quan tâm trong toàn hệ thống và xây dựng phụ lục kèm theo.

Trong khi đó, Vụ Tổ chức cán bộ có trách nhiệm rà soát, tổng hợp về tình hình công chức vi phạm kỷ luật, trong đó lưu ý phân tích rõ, phân loại cụ thể các vi phạm: về chuyên môn nghiệp vụ, về tài chính...

Phổ biến giáo dục pháp luật về thi hành án dân sự qua tờ rơi

Nhằm đẩy mạnh tăng cường công tác tuyên tuyền phổ biến giáo dục pháp luật về thi hành án dân sự đến gần hơn với người dân, đặc biệt là đương sự trong các vụ việc thi hành án dân sự, Tổng cục Thi hành án dân sự đã tổ chức biên soạn nội dung và cấp phát các loại tờ gấp phổ biến pháp luật liên quan đến lĩnh vực thi hành án đặt tại trụ sở các Cục/ Chi cục Thi hành án dân sự trực thuộc để phục vụ người dân có nhu cầu đến tìm hiểu, liên hệ làm việc.

Tờ rơi tuyên truyền pháp luật về thi hành án dân sự.
Tờ rơi tuyên truyền pháp luật về thi hành án dân sự.

Theo đó, Tổng cục Thi hành án dân sự đã tiến hành biên soạn nội dung, in ấn cấp phát 3 loại tờ gấp bao gồm: Tờ gấp một số quy định về thi hành án dân sự; Tờ gấp về giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa tại cơ quan thi hành án dân sự và tờ gấp về Hỗ trợ trực tuyến thi hành án dân sự đến các Cục Thi hành án dân sự, để triển khai thực hiện trên phạm vi toàn quốc từ tháng 9/2017.

Dựa trên nhu cầu của người dân trong việc tiếp cận các quy định của pháp luật về thi hành án dân sự, cũng như biết và sử dụng các dịch vụ công do cơ quan thi hành án thực hiện, ba loại tờ gấp trên sẽ được đặt tại bộ phận một cửa, phòng tiếp công dân của cơ quan thi hành án.

Ngoài ra, tùy thuộc vào tình hình thực tế của từng địa phương, các cơ quan thi hành án dân sự còn phối hợp với toà án cùng cấp hoặc trại giam trên địa bàn để cấp phát trực tiếp cho đương sự.

Song song với hình thức đặt trực tiếp tại nơi người dân có nhu cầu, trên Cổng thông tin của Tổng cục Thi hành án dân sự và các Trang thông tin của Cục Thi hành án dân sự cũng đăng tải cụ thể nội dung các tờ gấp trên để phục vụ nhu cầu tra cứu trực tuyến của tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân.

T.K