Phát huy vai trò làm chủ nông thôn mới của nông dân

Tổng Bí thư chỉ rõ cần quan tâm đào tạo, nâng cao trình độ cho nông dân, để nông dân phát huy vai trò làm chủ nông thôn mới của mình.

Để phát huy vai trò chủ thể của nông dân trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chỉ rõ cần quan tâm đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ, trang bị kiến thức cho nông dân, tạo điều kiện để nông dân phát huy vai trò làm chủ của mình.  

Yêu cầu trên được Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đưa ra ngày 13/9, trong buổi làm việc với Trung ương Hội Nông dân Việt Nam về tình hình thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW của Hội nghị lần thứ 7, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn; về xây dựng giai cấp nông dân Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.  
 
Phát huy vai trò làm chủ nông thôn mới của nông dân  - 1
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng gặp gỡ các đại biểu tại buổi làm việc.

Tổng Bí thư khẳng định Nghị quyết số 26-NQ/TW về phát triển nông nghiệp, nông thôn, nông dân là một chủ trương hoàn toàn đúng đắn của Đảng, tạo động lực mạnh mẽ cho nông nghiệp, nông thôn, nông dân Việt Nam phát triển toàn diện và bền vững trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.  

Nông nghiệp, nông dân, nông thôn Việt Nam có vị trí chiến lược trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, là cơ sở vững chắc, lực lượng quan trọng để phát triển kinh tế-xã hội bền vững... - Tổng Bí thư nhấn mạnh. 

Tuy nhiên, Tổng Bí thư lưu ý các vấn đề nông nghiệp, nông dân, nông thôn cần phải được giải quyết đồng bộ, đặt trong mối quan hệ tổng thể của tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Từng là chủ lực quân cách mạng trước đây và hiện nay chiếm hơn 70% dân số, trên 50% lực lượng lao động toàn xã hội, giai cấp nông dân Việt Nam đã không ngừng phát huy truyền thống cách mạng kiên cường, trung thành với Đảng, luôn chủ động, sáng tạo và chính là chủ thể của quá trình phát triển, chủ thể thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới.  

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhiệt liệt biểu dương các cấp Hội Nông dân và giai cấp nông dân Việt Nam nói chung về những nỗ lực cố gắng, sự chủ động, sáng tạo trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW, đóng góp xứng đáng vào những thành tựu to lớn của nông nghiệp Việt Nam thời gian qua.  

Năm nay, mặc dù thời tiết diễn biến phức tạp, gây không ít khó khăn cho sản xuất nông nghiệp, nhưng nông dân vẫn phấn khởi vì được mùa, được giá, sản lượng lương thực dự kiến đạt hơn 40 triệu tấn, dự kiến xuất khẩu 7 triệu tấn gạo, chưa kể các sản phẩm lâm, ngư nghiệp khác... Phong trào xây dựng nông thôn mới, với những tiêu chí cụ thể phát triển rộng rãi trên toàn quốc. Những kết quả đó cho thấy Nghị quyết 26-NQ/TW đã đi vào thực tế cuộc sống và bước đầu phát huy hiệu quả.  

Với truyền thống vẻ vang hơn 80 năm ra đời và phát triển, 2 lần được Đảng, Nhà nước trao tặng Huân chương Sao Vàng, Hội Nông dân Việt Nam đã không ngừng được củng cố, xây dựng và ngày càng vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức, phát huy vai trò đoàn kết, tập hợp giai cấp nông dân Việt Nam.  

Tổng Bí thư hoan nghênh các cấp Hội Nông dân Việt Nam đã chủ động, tích cực tham gia ngay từ quá trình chuẩn bị, cũng như triển khai thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW một cách bài bản.  

Các cấp Hội đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động hội viên, nông dân nỗ lực tham gia thực hiện các mục tiêu nhiệm vụ mà Nghị quyết đề ra; cụ thể hóa thành các đề án, chương trình hành động, phối hợp chặt chẽ với các ngành, các cấp, chủ động tham mưu, đề xuất trong quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết.  

Nhiều phong trào hoạt động thiết thực do Hội phát động đã được đông đảo hội viên, nông dân hưởng ứng, trọng tâm là phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau xóa đói giảm nghèo và làm giàu chính đáng... qua đó huy động sức dân tham gia phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới.  

Tuy vậy, đây mới là những kết quả bước đầu. Cả nước vẫn còn 62 huyện nghèo, còn nhiều vấn đề liên quan đến nông nghiệp, nông thôn, nông dân cần phải giải quyết. Quan điểm, mục tiêu nhiệm vụ đều đã được khẳng định rõ ràng trong Nghị quyết, nhưng các giải pháp thực hiện cần phải được triển khai quyết liệt, mạnh mẽ hơn nữa để Nghị quyết thực sự đi vào cuộc sống.  

Tổng Bí thư mong rằng, trong thời kỳ mới, các cấp Hội sẽ tiếp tục phát huy vai trò đoàn kết, tập hợp nông dân, tiếp tục triển khai có hiệu quả các chương trình, đề án đã đề ra, đi sâu đi sát cơ sở, tháo gỡ các khó khăn, rào cản; xây dựng đội ngũ cán bộ có đủ năng lực, trình độ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.  

Cùng với quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tỷ lệ lao động làm nông nghiệp sẽ ít đi, nhưng năng suất lao động, của cải làm ra, đóng góp cho xã hội ngày càng nhiều lên, đó là bài toán cần có lời giải, bằng những giải pháp hữu hiệu.  

Từ thực tế đó, Tổng Bí thư yêu cầu, các cấp Hội cần tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động, để Hội thực sự là người bạn của nông dân, là chỗ dựa của Đảng, Nhà nước, là nòng cốt trong thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về phát triển nông nghiệp, nông thôn, nông dân.  

Cũng tại buổi làm việc, đại diện lãnh đạo Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các ban, bộ, ngành hữu quan và các vị lãnh đạo chủ chốt của Hội Nông dân Việt Nam đã tập trung thảo luận 4 vấn đề lớn: tình hình nông dân và hoạt động của Hội Nông dân Việt Nam; những chuyển biến về cơ cấu, số lượng, chất lượng của giai cấp nông dân Việt Nam, trình độ nhận thức, giác ngộ chính trị, những tâm tư, nguyện vọng, đòi hỏi của nông dân trong tiến trình đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế; các biện pháp nhằm phát huy hơn nữa vai trò của Hội Nông dân Việt Nam trong việc đoàn kết, tập hợp giai cấp nông dân; một số vấn đề do Hội Nông dân Việt Nam kiến nghị, đề xuất.  

Đến nay, Hội Nông dân Việt Nam có hệ thống 4 cấp, với trên 10 triệu hội viên ở khắp các xã, phường, thôn, ấp trong cả nước. Sau 3 năm tích cực triển khai Nghị quyết số 26-NQ/TW, các cấp Hội Nông dân Việt Nam đã tạo được chuyển biến rõ nét trong nhận thức trong cán bộ, hội viên, nông dân về quan điểm, chủ trương của Đảng về nông nghiệp, nông thôn, nông dân, về vai trò, nhiệm vụ của tổ chức Hội và hội viên, nông dân trong phát triển nông nghiệp, nông thôn, nông dân.  

Các cấp Hội đã tổ chức nhiều hoạt động dịch vụ, tư vấn, hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất kinh doanh, nâng cao đời sống. Nhờ vậy, đời sống vật chất, tinh thần của nông dân không ngừng được được cải thiện, giai cấp nông dân phấn khởi tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và công cuộc đổi mới đất nước.  

Từ thực tế công tác Hội và yêu cầu, nhiệm vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn, nông dân trong tình hình mới, Hội Nông dân kiến nghị cần sớm có chuyên đề nghiên cứu về giai cấp nông dân, qua đó cung cấp cơ sở lý luận và thực tiễn để đề ra chủ trương, giải pháp xây dựng giai cấp nông dân Việt Nam trong thời kỳ mới; tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của Hội Nông dân Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa-hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn; đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW nhằm tạo sự đột phá trong phát triển nông nghiệp, nâng cao đời sống nông dân, cũng như đổi mới bộ mặt nông thôn.  

Hội Nông dân cũng đã nêu nhiều kiến nghị về đổi mới cơ chế, chính sách nhằm huy động mạnh mẽ các nguồn lực đầu tư vào khu vực nông nghiệp, nông thôn, hỗ trợ hiệu quả cho nông dân, làm tốt công tác quy hoạch sản xuất gắn với chế biến. 

Theo Nguyễn Thị Sự
TTXVN/Vietnam+
Tag :
MỚI NHẤT
Thủ tướng bắt đầu chuyến thăm chính thức Indonesia
Thủ tướng bắt đầu chuyến thăm chính thức Indonesia

Tối 13/9, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Chính phủ Việt Nam đã đến thủ đô Jakarta, bắt đầu chuyến thăm chính thức Indonesia theo lời mời của Tổng thống Susilo Bambang Yudhoyono.

Thứ tư, 14/09/2011 - 09:08

Thu hồi hàng ngàn hộp bánh trung thu kém chất lượng được tặng cho công nhân
Thu hồi hàng ngàn hộp bánh trung thu kém chất lượng được tặng cho công nhân

(Dân trí) - Chiều 13/9, Chi cục QLTT tỉnh Bình Dương cho biết, sau khi công nhân Công ty TNHH Hansoll Vina (KCN Sóng Thần II, thị xã Dĩ An, Bình Dương) phản ánh bánh trung thu được tặng kém chất lượng, đã thu hồi lại toàn bộ hơn 6.000 hộp bánh để xác minh làm rõ.

Thứ tư, 14/09/2011 - 09:00

Hầm vượt sông Sài Gòn đã sẵn sàng thông xe
Hầm vượt sông Sài Gòn đã sẵn sàng thông xe

(Dân trí) - Ngày 13/9, báo cáo đoàn khảo sát của Thường trực HĐND TPHCM, Trưởng ban quản lý đầu tư xây dựng công trình giao thông đô thị Lương Minh Phúc cho biết: hầm Thủ Thiêm đã cơ bản hoàn thành, sẵn sàng để thông xe.
 >> Hành trình lai dắt đốt hầm dìm Thủ Thiêm

Thứ tư, 14/09/2011 - 08:51

Nông dân “méo mặt” vì hàng ngàn ha lúa đổ rạp, ngập úng
Nông dân “méo mặt” vì hàng ngàn ha lúa đổ rạp, ngập úng

(Dân trí) - Do ảnh hưởng từ những cơn mưa kéo dài suốt mấy ngày qua, hơn 2 ngàn hec-ta lúa hè thu ở Quảng Bình đang trong thời vụ thu hoạch bị đổ rạp, ngập úng và nảy mầm, gây thiệt hại lớn cho bà con nông dân.

Thứ tư, 14/09/2011 - 08:50

Sạt lở ta luy thủy điện Bản Vẽ
Sạt lở ta luy thủy điện Bản Vẽ

(Dân trí) - Mưa liên tục mấy ngày qua đã làm cho ta luy dương phía trên của nhà máy thủy điện Bản Vẽ bị sạt lở nghiêm trọng.

Thứ tư, 14/09/2011 - 08:34

Miền Bắc, miền Trung mưa ngớt dần
Miền Bắc, miền Trung mưa ngớt dần

(Dân trí) - Mưa rào và dông rải rác vẫn diễn ra khắp các địa phương miền Bắc và miền Trung. Tuy nhiên, không còn mưa to và lượng mưa bắt đầu ngớt dần trong những ngày tới.

Thứ tư, 14/09/2011 - 08:08

Diễn tập ứng phó sóng thần
Diễn tập ứng phó sóng thần

(Dân trí) - Ngày 13/9, Ban chỉ đạo diễn tập ứng phó sóng thần và tìm kiếm cứu nạn QK 5 và TP Đà Nẵng đã phối hợp giao nhiệm vụ đến các đơn vị trên địa bàn để chuẩn bị cho cuộc diễn tập ứng phó với sóng thần lần đầu diễn ra vào đầu tháng 10.

Thứ tư, 14/09/2011 - 08:02

Sạt ta luy lớp học, một học sinh mầm non thiệt mạng
Sạt ta luy lớp học, một học sinh mầm non thiệt mạng

(Dân trí) - Vụ sạt lở đất xảy ra vào chiều 13/9, tại trường mầm non Phú Thịnh trực thuộc trường mầm non số 2 xã Phú Nhuận, huyện Bảo Thắng (tỉnh Lào Cai).

Thứ tư, 14/09/2011 - 07:05

Sẽ “cấm” lưu thông đèn tròn trên 60W
Sẽ “cấm” lưu thông đèn tròn trên 60W

(Dân trí) - Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng vừa ký thông qua danh mục các thiết bị phải dán nhãn tiêu thụ năng lượng, “điểm” tên nhiều thiết bị điện gia dụng, văn phòng thông dụng. Các loại bóng đèn tròn (đèn sợi đốt) công suất trên 60W sẽ bị “cấm” triệt để từ 2013.

Thứ tư, 14/09/2011 - 06:03

Giải oan cho thanh niên bị nghi bắt cóc trẻ em
Giải oan cho thanh niên bị nghi bắt cóc trẻ em

(Dân trí) - Chiều 13/9, Thượng tá Đinh Xuân Dục, Phó trưởng Công an huyện Quảng Trạch khẳng định, anh Lê Hữu Tâm, (SN 1981, quê ở huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh) bị vây đánh oan vì người dân ở xã Quảng Hoà, huyện Quảng Trạch (Quảng Bình) nghi Tâm có ý định bắt cóc trẻ em.

Thứ tư, 14/09/2011 - 05:18

Cháu Bích đón sinh nhật buồn
Cháu Bích đón sinh nhật buồn

Ngày 13/9, trở lại thăm cháu Trịnh Ngọc Bích gần 3 tuần sau vụ thảm sát kinh hoàng tại tiệm vàng Ngọc Bích ở Bắc Giang, phóng viên bất ngờ được biết hôm nay là sinh nhật thứ 8 của cháu.

Thứ ba, 13/09/2011 - 10:18

Phát động cuộc thi trình diễn pháo hoa trên máy tính
Phát động cuộc thi trình diễn pháo hoa trên máy tính

(Dân trí) - Ngày 12/9, UBND TP Đà Nẵng thông báo phát động cuộc thi trình diễn phá hoa trên máy tính năm 2012.

Thứ ba, 13/09/2011 - 09:09

ĐÁNG QUAN TÂM
Hai xe tải đối đầu, quốc lộ 1A tắc nghẽn gần 10km
Hai xe tải đối đầu, quốc lộ 1A tắc nghẽn gần 10km

(Dân trí) - Vụ tai nạn làm hai lái xe bị thương nặng và khiến QL1A tắc nghẽn kéo dài gần 10 km với thời gian hơn 2 giờ.

Thứ ba, 13/09/2011 - 08:36

Hai mẹ con bị sét đánh tử vong
Hai mẹ con bị sét đánh tử vong

(Dân trí) - Chiều 12/9, trong lúc đi làm đồng về, hai mẹ con chị Nguyễn Thị Thuỷ ở thị trấn Phú Đa, huyện Phú Vang, tỉnh TT-Huế đã bị sét đánh tử vong.

Thứ ba, 13/09/2011 - 07:26

Công dân đầu tiên kiện CSGT thua “chung cuộc”
Công dân đầu tiên kiện CSGT thua “chung cuộc”

(Dân trí) - Tại phiên tòa phúc thẩm vụ người dân kiện quyết định xử phạt của cảnh sát giao thông hôm nay (13/9), TAND Hà Nội có chung nhận định với tòa cấp dưới, tuyên bác đơn chống án của nguyên đơn.

Thứ ba, 13/09/2011 - 06:29

Hà Nội: Biển nước bủa vây Bệnh viện 19-8
Hà Nội: Biển nước bủa vây Bệnh viện 19-8

(Dân trí) - Cơn mưa kéo dài chiều nay, 13/9, đã khiến khu vực quận Cầu Giấy và huyện Từ Liêm "no" nước. Đặc biệt, các lối vào Bệnh viện 19-8 Bộ Công an bị "bịt kín" bởi biển nước.

Thứ ba, 13/09/2011 - 06:28

Cháu bé 8 tuổi chết đuối trên đường đi học
Cháu bé 8 tuổi chết đuối trên đường đi học

(Dân trí) - Vào khoảng 12h trưa ngày 13/09/2011, tại xã Nam Lộc (huyện Nam Đàn, Nghệ An) đã xảy ra 1 vụ chết đuối thương tâm. Xe của một học sinh đã đổ sụp vào vùng nước sâu và bị nước cuốn đi.

Thứ ba, 13/09/2011 - 06:08

“Săn” mật ong rừng ở Pù Mát
“Săn” mật ong rừng ở Pù Mát

(Dân trí) - Trên những cánh rừng đại ngàn nguyên sinh ở Pù Mát, Con Cuông (Nghệ An) mùa này trăm hoa đua nở, quyến rũ ong rừng từ bốn phương tám hướng kéo về hút mật thoả thích.

Thứ ba, 13/09/2011 - 04:28

Gỡ tiếng xấu cho "cung đường tử thần"
Gỡ tiếng xấu cho "cung đường tử thần"

(Dân trí) - Mới đi vào sử dụng chưa đầy 9 tháng nhưng đường tránh TP Vĩnh Yên (Vĩnh Phúc) đã mang tiếng “cung đường tử thần!” vì tần suất tai nạn liên tục. Những "cái bẫy" chết người hình thành so sự thiếu đồng bộ về cơ sở hạ tầng.

Thứ ba, 13/09/2011 - 04:07

Đầu và tim trâu vô địch giá 30 triệu đồng
Đầu và tim trâu vô địch giá 30 triệu đồng

(Dân trí) - Sau lễ hội, trâu thắng hay thua đều được xả thịt để khán giả thụ lộc. Giá bán từ 100-300.000 đồng/kg, tùy loại. Riêng chú trâu vô địch, thịt có giá 550.000-1 triệu đồng/kg; đầu trâu được ra giá 25 triệu đồng và quả tim quả cảm được bán với giá 5 triệu đồng.

Thứ ba, 13/09/2011 - 03:35

600 trẻ mồ côi, khuyết tật vui phá cỗ Trung thu
600 trẻ mồ côi, khuyết tật vui phá cỗ Trung thu

(Dân trí) - Hôm qua (12/9 - nhằm 15 tháng 8 Âm lịch), 600 trẻ em mồ côi, khuyết tật khó khăn tại Huế đã được đón một đêm Trung thu đầy ý nghĩa với thật nhiều trò chơi, bánh kẹo.

Thứ ba, 13/09/2011 - 03:18

Cán bộ in chức danh lên thiệp cưới con trai: “Bài học không thể ngờ”
Cán bộ in chức danh lên thiệp cưới con trai: “Bài học không thể ngờ”

(Dân trí) - Sáng ngày 13/9, liên quan đến vụ việc Phó BCĐ TP Cần Thơ về Phòng, chống tham nhũng in chức danh trên thiệp cưới của con trai, đang gây xôn xao dư luận, ông Nguyễn Thanh Sơn - Chủ tịch UBND TP Cần Thơ nhận định: “Đây là một bài học không thể ngờ được”.

Thứ ba, 13/09/2011 - 02:58

Hai anh em gặp nạn trong khi đi xem múa lân
Hai anh em gặp nạn trong khi đi xem múa lân

(Dân trí) - Vào khoảng 20 giờ 30 phút ngày 12/9, trên Quốc lộ 1A đoạn qua ngã 3 cầu Ông Thái, thôn Tài Lương 4, xã Hoài Thanh Tây, huyện Hoài Nhơn (Bình Định) đã xảy ra vụ tai nạn giao thông thương tâm làm 1 người chết và 1 người bị thương.

Thứ ba, 13/09/2011 - 02:58

Tượng Phật gần 300 năm tuổi không cánh mà bay
Tượng Phật gần 300 năm tuổi không cánh mà bay

(Dân trí) - Ngày 13/9, tin từ Ban trị sự chùa Hội Khánh cho hay, Chùa vừa phát hiện bị mất một pho tượng Phật có niên đại gần 300 năm.

Thứ ba, 13/09/2011 - 02:33