Đại hội Hội Nhà báo TP Đà Nẵng:

Nâng cao trách nhiệm người làm báo trong tình hình mới

(Dân trí) - Ngày 30/9, Hội Nhà báo TP Đà Nẵng tổ chức Đại hội Hội Nhà báo TP khoá IX, nhiệm kỳ 2020-2025.

Nâng cao trách nhiệm người làm báo trong tình hình mới - 1

Đại hội Hội Nhà báo TP Đà Nẵng khoá IX, nhiệm kỳ 2020-2020

Với phương châm: “Đoàn kết, sáng tạo, nâng cao trách nhiệm người làm báo trong tình hình mới”, Đại hội đã đề ra 5 giải pháp nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu trong nhiệm kỳ mới; xây dựng Hội Nhà báo thành phố “vừa hồng, vừa chuyên”, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cách mạng mới, góp phần xây dựng và phát triển thành phố giàu đẹp, văn minh theo tinh thần Nghị quyết số 43-NQ/TW ngày 24/1/2019 của Bộ Chính trị (khóa XII) về “Xây dựng và phát triển thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”.

Tại đại hội, các đại biểu đã bầu Ban chấp hành Hội Nhà báo thành phố nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 12 người.

Nâng cao trách nhiệm người làm báo trong tình hình mới - 2

Đại hội bầu 12 người vào BCH Hội Nhà báo TP nhiệm kỳ 2020-2025

Đại hội cũng đánh giá cao trong 5 năm qua, báo chí thành phố Đà Nẵng đã có những bước chuyển mạnh mẽ cả về quy mô, số lượng và chất lượng. Hội đã tích cực, chủ động triển khai sâu rộng các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước; đào tạo nghiệp vụ cho gần 400 lượt hội viên...

Các cơ quan báo chí tham gia tích cực, hiệu quả cuộc đấu tranh bảo vệ độc lập, chủ quyền của Tổ quốc trên Biển Đông, tăng cường công tác giao lưu đối ngoại, đấu tranh phòng chống âm mưu “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch chống phá công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Nhiều mảng đề tài xã hội như chủ đề “Đà Nẵng - Thành phố Môi trường”, “Đà Nẵng - Thành phố 4 an”… đã thu hút sự quan tâm của báo chí Trung ương và địa phương tham gia tuyên truyền tích cực, hiệu quả

Dịp này, Hội Nhà báo Việt Nam đã trao tặng Kỷ niệm chương vì sự nghiệp báo chí cho 5 nhà báo; đồng thời, Ban tổ chức Giải báo chí thành phố đã trao cho 24 tác phẩm đạt giải báo chí thành phố năm 2019.