Hà Tĩnh phấn đấu năm 2030 trở thành tỉnh khá của cả nước

(Dân trí) - Sau 3 ngày làm việc tích cực, chiều 16/10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025 đã bế mạc và thành công tốt đẹp.

Hà Tĩnh phấn đấu năm 2030 trở thành tỉnh khá của cả nước - 1

53 đại biểu được bầu vào Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh khóa XIX nhiệm kỳ 2020-2025 ra mắt đại hội

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XIX đã bầu 53 người vào Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2020-2025. BCH Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh khóa XIX đã bầu 15 người vào Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa XIX.

Ông Hoàng Trung Dũng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hà Tĩnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2015-2020 được tín nhiệm bầu làm Bí thư Tỉnh ủy khóa XIX, nhiệm kỳ 2020-2025 với số phiếu tuyệt đối 100%. Đại hội cũng bầu 21 đại biểu chính thức, 2 đại biểu dự khuyết tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Với tinh thần Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển, Đại hội đã nhất trí thông qua dự thảo các văn kiện: Báo cáo chính trị; Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVIII; Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIX; Báo cáo tổng hợp ý kiến góp ý vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XIX đã thảo luận dân chủ và nhất trí thông qua Báo cáo tổng hợp ý kiến tham gia đóng góp vào dự thảo văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025 và Chương trình hành động thực hiện nghị quyết đại hội của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX.

Hà Tĩnh phấn đấu năm 2030 trở thành tỉnh khá của cả nước - 2

Với tinh thần Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển, Đại hội đã nhất trí thông qua dự thảo các văn kiện quan trọng

Phương hướng, mục tiêu của nhiệm kỳ 2020 - 2025 là: Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy dân chủ, đoàn kết, ý chí, khát vọng, giá trị văn hóa và sức mạnh con người Hà Tĩnh; đẩy mạnh đổi mới sáng tạo; bảo đảm quốc phòng - an ninh; huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực để phát triển nhanh, bền vững, phấn đấu đến năm 2030 trở thành tỉnh khá của cả nước.

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra các chỉ tiêu phấn đấu: Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân trên 10%, cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực: nông nghiệp dưới 9%, công nghiệp - xây dựng gần 57%; dịch vụ trên 34%; thu ngân sách trên địa bàn đạt trên 28 ngàn tỷ đồng, trong đó thu nội địa trên 16 ngàn tỷ đồng; thu nhập bình quân đầu người trên 70 triệu đồng. Kim ngạch xuất khẩu trên 2 tỷ USD.

Tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân mỗi năm trên 1,5%; tỷ lệ lao động qua đào tạo trên 80%; giải quyết việc làm mới hằng năm trên 20 ngàn người; tỷ lệ bảo hiểm y tế trên 95%... .

Xây dựng Hà Tĩnh đến năm 2025 trở thành tỉnh đạt chuẩn nông thôn mới, phấn đấu năm 2030 trở thành tỉnh khá của cả nước.

Hà Tĩnh phấn đấu năm 2030 trở thành tỉnh khá của cả nước - 3

Ông Hoàng Trung Dũng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu bế mạc đại hội

Phát biểu bế mạc đại hội, ông Hoàng Trung Dũng, Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: Để thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19, đòi hỏi Đảng bộ, toàn quân và toàn dân tỉnh nhà phải có nỗ lực lớn, quyết tâm cao, hành động quyết liệt hơn nữa.

Phải kế thừa tốt những bài học kinh nghiệm của nhiệm kỳ qua. Quán triệt sâu sắc quan điểm: xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt, phát triển kinh tế là nhiệm vụ trung tâm, xây dựng - phát triển văn hóa là mục tiêu, động lực, nền tảng tinh thần xã hội.

Thường xuyên chăm lo công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Tập trung huy động mọi nguồn lực, ưu tiên phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao. Đẩy mạnh cải cách hành chính, siết chặt kỷ luật, kỷ cương; tạo môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi phục vụ người dân và doanh nghiệp…

Để cụ thể hóa các giải pháp đã nêu, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đề ra 7 nhiệm vụ trọng tâm:

Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong sạch, vững mạnh; tiếp tục sắp xếp bộ máy các tổ chức trong hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng

Chú trọng công tác kiểm tra, giám sát. Kiên quyết đấu tranh phòng, chống tham nhũng, quan liêu, tiêu cực, lợi ích nhóm. Chủ động phòng ngừa, phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi tham nhũng, lãng phí

Đẩy mạnh chuyển đổi mô hình tăng trưởng kinh tế từ chiều rộng sang chiều sâu, trên cơ sở khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, ứng dụng những thành tựu của cách mạng công nghiệp lần thứ tư, phát triển nền kinh tế số, các ngành công nghiệp chế biến, chế tạo, công nghiệp hỗ trợ sau thép, dịch vụ cảng biển và logistics.

Huy động nguồn lực tập trung xây dựng hạ tầng đồng bộ, nhất là hệ thống giao thông trọng yếu, tạo sự liên kết vùng từ miền núi đến ven biển, Khu Kinh tế Vũng Áng với các khu, cụm công nghiệp.

Phát triển toàn diện các lĩnh vực văn hóa, xã hội, y tế, giáo dục, khoa học, công nghệ, phát triển nguồn lực con người

Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin vào các hoạt động quản lý, điều hành và cung cấp dịch vụ công của các cơ quan, đơn vị.

Xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội với ba trụ cột “kinh tế - xã hội - môi trường”.