Hà Nội giảm 17 Phó Giám đốc Sở

(Dân trí) - Sau khi sắp xếp tổ chức lại bộ máy hành chính, các Sở của TP Hà Nội đã giảm được 17 trên tổng số 82 Phó Giám đốc. Ngoài ra, các sở ngành cũng đã giảm được 26/182 Trưởng phòng và 116/517 Phó phòng.

Ban Pháp chế HĐND TP Hà Nội vừa báo cáo kết quả khảo sát thực hiện Nghị quyết 16 về tổng biên chế hành chính, sự nghiệp trên địa bàn năm 2017.

Báo cáo chỉ rõ trong 6 tháng đầu năm 2017, các đơn vị của TP Hà Nội tinh giản biên chế được 3 đợt với 269 trường hợp. Đối với cơ quan hành chính, các đơn vị của Hà Nội đã hoàn thành sắp xếp bộ máy của 22 sở, ban ngành.

“Sau sắp xếp tổ chức bộ máy, lãnh đạo cấp sở và cấp phòng, ban trực thuộc đã tinh gọn hơn trước, giảm được 46/204 phòng với tỷ lệ giảm 22,5%”, Ban Pháp chế HĐND TP Hà Nội đánh giá.


Ban Pháp chế HĐND TP Hà Nội cho rằng, đối tượng tinh giản biên chế cơ bản vẫn là người nghỉ hưu (Ảnh: Tiền Phong)

Ban Pháp chế HĐND TP Hà Nội cho rằng, đối tượng tinh giản biên chế cơ bản vẫn là người nghỉ hưu (Ảnh: Tiền Phong)

Về bộ máy lãnh đạo, các đơn vị của Hà Nội cũng đã giảm được 17/82 Phó Giám đốc sở; giảm 26/182 Trưởng phòng và 116/517 Phó phòng.

Đến nay, các cơ quan hành chính thuộc Thành phố đã hoàn thiện đề án vị trí việc làm, có bản mô tả và khung năng lực của từng vị trí việc làm.

Báo cáo cũng nêu rõ các cơ quan hành chính sự nghiệp trực thuộc sở ngành của TP Hà Nội đã thực hiện tốt sắp xếp lại tổ chức bộ máy. Do vậy, đã giảm từ 401 đơn vị xuống còn 280 đơn vị.

Hà Nội cũng đã kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy, biên chế của các Ban Quản lý dự án. Sau sắp xếp lại tổ chức, bộ máy, tổng số Ban Quản lý dự án trên địa bàn thành phố giảm từ 70 xuống còn 41 ban.

Qua rà soát, Ban Pháp chế HĐND TP Hà Nội cũng chỉ rõ một số mặt hạn chế, trong đó có việc thực hiện tinh giản còn gặp nhiều khó khăn, đối tượng tinh giản biên chế cơ bản vẫn là đối tượng nghỉ hưu chứ chưa phải được tinh giản sau sắp xếp, kiện toàn bộ máy.

Ban Pháp chế HĐND TP Hà Nội kiến nghị UBND TP tiếp tục yêu cầu các sở ngành, quận huyện tổ chức tinh giản biên chế; Chỉ đạo tổ chức việc tinh giản phản gắn liền với kiện toàn, sắp xếp lại tổ chức bộ máy; Tiếp tục nghiên cứu các cơ chế, chính sách đặc thù về khuyến khích các đối tượng nghỉ tinh giản biên chế.

Quang Phong

Tin liên quan
Đang được quan tâm