Đề xuất tổ chức lại 4 Tổng cục của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

(Dân trí) - Bộ Nội vụ đề xuất sắp xếp, tổ chức lại Tổng cục Lâm nghiệp, Tổng cục Thủy sản, Tổng cục Thủy lợi, Tổng cục Phòng, chống thiên tai thành 6 Cục thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Bộ Nội vụ vừa có văn bản đề nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hoàn thiện hồ sơ xây dựng dự thảo Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Trong đó, Bộ Nội vụ thống nhất với đề xuất của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc kiện toàn cơ cấu tổ chức của Bộ này gồm tổng số 27 đầu mối, trong đó có 21 tổ chức hành chính và 6 đơn vị sự nghiệp công lập.

Đề xuất tổ chức lại 4 Tổng cục của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - 1

Trụ sở Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ở Hà Nội (Ảnh tư liệu).

Bộ Nội vụ đề xuất thực hiện sắp xếp lại 4 Tổng cục thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn như sau:

- Tổng cục Lâm nghiệp tổ chức lại thành Cục Lâm nghiệp và Cục Kiểm lâm.

- Tổng cục Thủy sản tổ chức lại thành Cục Thủy sản và Cục Kiểm ngư

- Tổng cục Thủy lợi tổ chức lại thành Cục Thủy lợi

- Tổng cục Phòng, chống thiên tai tổ chức lại thành Cục Phòng, chống thiên tai.

Bộ Nội vụ đề nghị tiếp tục duy trì 6 Cục thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, gồm: Cục Trồng trọt; Cục Bảo vệ thực vật; Cục Chăn nuôi; Cục Thú y; Cục Quản lý xây dựng công trình; Cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn. Việc duy trì các Cục này phải bảo đảm đáp ứng tiêu chí thành lập theo quy định của Chính phủ.

Hợp nhất Cục Chế biến và Phát triển thị trường nông sản với Cục Quản lý chất lượng nông sản và thủy sản thành Cục Quản lý chất lượng, chế biến và thị trường nông sản.

Bộ Nội vụ đề nghị giữ ổn định Văn phòng và Thanh tra Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Tiếp tục duy trì 6 Vụ gồm: Vụ Tổ chức cán bộ; Vụ Hợp tác quốc tế; Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường; Vụ Kế hoạch; Vụ Tài chính; Vụ Pháp chế.

Đồng thời sáp nhập Vụ Quản lý doanh nghiệp vào Vụ Tài chính.

Đề xuất tổ chức lại 4 Tổng cục của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - 2

Cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hiện nay theo quy định của Nghị định 15/2017/NĐ-CP của Chính phủ (Nguồn: Bộ NN-PTNT).

Đối với các đơn vị sự nghiệp công lập, Bộ Nội vụ đề xuất tiếp tục duy trì 3 đơn vị gồm: Viện chính sách và chiến lược phát triển nông nghiệp nông thôn; Báo Nông nghiệp Việt Nam; Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Đổi tên 2 đơn vị sự nghiệp công lập: Trung tâm Tin học và Thống kê thành Trung tâm Chuyển đổi số và Thống kê nông nghiệp; Trường Cán bộ quản lý nông nghiệp và Phát triển nông thôn I thành Trường Cán bộ quản lý nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Đưa Trung tâm Khuyến nông quốc gia vào cơ cấu tổ chức Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để xác định rõ đơn vị phục vụ quản lý nhà nước trong hoạt động khuyến nông.

Tổ chức lại Trường Cán bộ quản lý nông nghiệp và Phát triển nông thôn II (hiện đang thuộc cơ cấu tổ chức của Bộ) thành Trường Chính sách công và phát triển nông thôn và không quy định trong cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để chuyển sang hoạt động theo mô hình tự chủ, mở rộng phạm vi hoạt động cung ứng dịch vụ sự nghiệp công…

Bộ Nội vụ cũng yêu cầu Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn không tổ chức phòng trong Vụ.

Được biết, các đề xuất trên được Bộ Nội vụ đưa ra sau cuộc họp của Ban Chỉ đạo Đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ diễn ra cách đây vài ngày.

Sau khi hoàn thiện hồ sơ xây dựng dự thảo nghị định trên, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phải trình Chính phủ và gửi tới Bộ Tư pháp, Bộ Nội vụ để theo dõi, tổng hợp, báo cáo theo quy định.