Cục Xuất bản, In và Phát hành cung cấp dịch vụ công trực tuyến

(Dân trí) - Thực hiện lộ trình triển khai Chính phủ điện tử theo Nghị quyết 36a/2015 của Chính phủ, từ ngày 11/1/2016 Cục Xuất bản, In và Phát hành (Bộ Thông tin và Truyền thông) đã thực hiện đăng tải các thông tin và cung cấp một số dịch vụ công trực tuyến trên Cổng thông tin điện tử của Cục tại địa chỉ https://ppdvn.gov.vn .

Cụ thể, Cục Xuất bản, In và Phát hành sẽ cung cấp dịch vụ công trực tuyến 3 mức độ đối với các thủ tục hành chính: Cấp giấy xác nhận đăng ký xuất bản cho nhà xuất bản; cấp giấy phép in gia công xuất bản phẩm cho nước ngoài (cho các cơ sở in có giấy phép hoạt dộng in); cấp giấy xác nhận đăng ký danh mục xuất bản phẩm nhập khẩu để kinh doanh (cho các cơ sở phát hành có giấy phép hoạt động kinh doanh nhập khẩu xuất bản phẩm).

Đồng thời thực hiên đăng tải công khai các thông tin: Danh sách các tác phẩm, tài liệu đã được cơ quan quản lý nhà nước (Cục Xuất bản, In và Phát hành - Bộ Thông tin và Truyền thông) xác nhận đăng ký xuất bản; danh sách xuất bản phẩm đã nộp lưu chiểu tại Cục Xuất bản, In và Phát hành - Bộ Thông tin và Truyền thông theo quy định của pháp luật; giấy phép nhập khẩu thiết bị in (đăng tải từ ngày 2/2/2016).

Theo ông Nguyễn Ngọc Bảo - Phó cục trưởng Cục Xuất bản, In và Phát hành, việc đăng tải thông tin và triển khai dịch vụ công trực tuyến trên thể hiện sự công khai, minh bạch và tăng cường chức năng, kiểm tra, giám sát đối với hoạt động xuất bản, từ đó nâng cao chất lượng, hiệu quả của công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động này.

Thế Kha