Công tác nhân sự Đại hội XIII sẽ được thực hiện như thế nào?

(Dân trí) - Ông Nguyễn Đức Hà - nguyên Vụ trưởng Vụ Cơ sở Đảng, Ban Tổ chức Trung ương Trung ương đã thông tin với báo chí về công tác nhân sự khóa XIII của Đảng.

Sáng 28/12, Bộ Thông tin và Truyền thông đã tổ chức hội nghị tập huấn tuyên truyền Đại hội lần thứ XIII của Đảng cho các cơ quan báo chí.

Công tác nhân sự Đại hội XIII sẽ được thực hiện như thế nào? - 1
Ông Nguyễn Đức Hà phát biểu tại hội nghị.

Hội nghị 15 xem xét về các trường hợp nhân sự đặc biệt

Ông Nguyễn Đức Hà - nguyên Vụ trưởng Vụ Cơ sở Đảng, Ban Tổ chức Trung ương Trung ương - cho biết, Trung ương khóa mới được cơ cấu 3 độ tuổi: Dưới 50, từ 50 đến 60 và 61 tuổi trở lên để đảm bảo kế thừa.

Trong đó, Ủy viên dự khuyết Trung ương phải dưới 45 tuổi; những người tham gia Ban chấp hành Trung ương lần đầu thì đảm bảo đủ tuổi công tác 2 nhiệm kỳ, ít nhất phải trọn 1 nhiệm kỳ và không quá 55 tuổi.

Nếu tham gia Bộ Chính trị, Ban Bí thư lần đầu thì không quá 60 tuổi; nhân sự Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XII tái cử không quá 65 tuổi; trường hợp đặc biệt là trên 65 tuổi.

"Quy trình làm là chuẩn bị nhân sự Ban Chấp hành Trung ương trước, rồi mới tính tới nhân sự Bộ Chính trị, Ban Bí thư; xong rồi mới tính tới nhân sự cán bộ chủ chốt. Khi chuẩn bị nhân sự Trung ương thì chuẩn bị nhân sự tái cử trước, nhân sự tham gia lần đầu sau và trường hợp đặc biệt sau cùng"-ông Hà nói.

Đối với trường hợp nhân sự đặc biệt, theo ông Hà, phải tiến hành theo quy trình chặt chẽ, dân chủ, phải được Bộ Chính trị xem xét, cân nhắc kỹ lưỡng nhiều mặt. Sau đó Bộ Chính trị mới trình ra Trung ương. Ban Chấp hành Trung ương xem xét kỹ lưỡng, nhiều mặt rồi mới trình Đại hội quyết định cuối cùng.

Theo quy trình đó, tại Hội nghị Trung ương 15 (khóa XII) sắp tới, Bộ Chính trị mới báo cáo ra Trung ương về các trường hợp nhân sự đặc biệt để Trung ương thảo luận, quyết định giới thiệu ra Đại hội XIII của Đảng.

Công tác nhân sự Đại hội XIII sẽ được thực hiện như thế nào? - 2
Hội nghị Trung ương 14 khóa XII.

Không để lọt những người không xứng đáng vào Trung ương.

"Vậy Đại hội XIII của Đảng có gì mới?", ông Hà đặt câu hỏi và giải đáp một số điểm đáng chú ý.

Thứ nhất về báo cáo chính trị ở Đại hội XIII không chỉ kiểm điểm, đánh giá 5 năm Đại hội XII và xác định nhiệm vụ 5 năm tới, mà còn nhìn lại tiến trình 35 năm đổi mới, thực hiện Cương lĩnh 91 và nhìn lại 10 năm thực hiện Cương lĩnh bổ sung phát triển năm 2011.

Đồng thời xác định, định hướng nhiệm vụ 10 năm tới, tới năm 2030 - kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng, tầm nhìn tới năm 2045 - kỷ niệm 100 năm thành lập nước.

"Rõ ràng báo cáo chính trị Đại hội XIII tầm vóc rộng hơn, dài hơn, sâu hơn. Như Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đã nói, không chỉ nhìn lại 5 năm qua, mà phải nhìn lại 10 năm qua, 30 năm qua để chúng ta rút ra những vấn đề mang tính quy luật, bài học thực tiễn phong phú, làm cơ sở, nền tảng để thống nhất nhận thức và hành động. Làm cơ sở để xác định phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới một cách dài hơi hơn, mang tầm chiến lược hơn để đưa đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới"- ông Hà cho hay.

Lần này sẽ có báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII và phương hướng nhiệm kỳ XIII.

"Ít có nhiệm kỳ đại hội nào tập trung cao độ cho công tác xây dựng Đảng, chỉnh đốn Đảng như vậy. Ít có nhiệm kỳ nào mà lại hoàn thiện thể chế, ban hành nhiều quy định, quy chế, quy định, quy trình như vậy, tập trung vào cả 4 lĩnh vực chỉnh đốn Đảng, chỉnh đốn tổ chức, chỉnh đốn công tác cán bộ và xây dựng Đảng về đạo đức"- ông Hà nhấn mạnh.

Một điểm mới đáng chú ý nữa, theo ông Hà là "vừa cũ vừa mới", liên quan đến bầu Ban Chấp hành Trung ương. Nhưng việc bầu Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các chức danh chủ chốt lần này thực hiện theo quy trình mới, tinh thần chỉ đạo mới.

Đó chính là tư tưởng mà Tổng Bí thư đã chỉ đạo: Công tác nhân sự phải tiến hành từng bước, từng việc, từng khâu một cách chặt chẽ, kỹ lưỡng, thận trọng, đảm bảo dân chủ, khách quan, công khai, minh bạch để kiên quyết không để lọt những người không xứng đáng vào Ban Chấp hành Trung ương.

"Những người không xứng đáng đó là những người cơ hội chính trị, chạy chức chạy quyền, những người tham nhũng, tiêu cực. Như Tổng Bí thư đã từng nói, những người dính vào tham nhũng mà lại đưa họ vào cơ quan lãnh đạo của Đảng thì chính là lại tạo điều kiện, cơ hội để cho họ hại nước, hại dân nhiều hơn. Nhưng không được bỏ lọt, bỏ sót những người thực sự có đức, có tài, có khả năng phát triển, có tín nhiệm trong Đảng, trong Nhân dân"-ông Hà chỉ rõ.

Mục tiêu là Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII phải mạnh, đoàn kết, thống nhất, vững vàng về chính trị, trong sáng về phẩm chất đạo đức, thực sự tiêu biểu cho trí tuệ của toàn Đảng, toàn dân; đủ sức lãnh đạo, đưa đất nước phát triển nhanh, bền vững.

Ông Hà cũng thông tin, phương châm chỉ đạo Đại hội XIII nằm trong 10 chữ: "Dân chủ, đoàn kết, kỷ cương, sáng tạo, phát triển".

Trong đó, dự thảo báo cáo chính trị nêu chủ đề Đại hội XIII: "Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; khơi dậy khát vọng phát triển đất nước, phát huy ý chí, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc kết hợp sức mạnh thời đại; tiếp tục đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới; xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định; phấn đấu đến giữa thế kỷ XXI nước ta trở thành nước phát triển, theo định hướng xã hội chủ nghĩa".

"Sau Đại hội XIII sẽ còn nhiều đợt học tập nghiên cứu, quán triệt sâu sắc các quan điểm mới, những nội dung mới mà Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đã đề ra"- ông nói.

Tin liên quan