Thứ năm, 10/12/2020 - 16:39

Cơ sở dữ liệu quốc gia về bảo hiểm sẽ bảo vệ bí mật riêng tư, gia đình

Dân trí

Việc xây dựng, quản lý, khai thác, sử dụng Cơ sở dữ liệu quốc gia về bảo hiểm tuân thủ các quy định về bảo vệ đời sống riêng tư, bí mật cá nhân, bí mật gia đình....

Theo dự thảo tờ trình Nghị định quy định Cơ sở dữ liệu quốc gia về bảo hiểm đang được Bộ Tư pháp thẩm định, Luật bảo hiểm xã hội nêu rõ đến năm 2020 hoàn thành việc xây dựng và vận hành cơ sở dữ liệu điện tử về quản lý bảo hiểm xã hội trong phạm vi cả nước. Sổ bảo hiểm xã hội sẽ được thay thế bằng thẻ bảo hiểm xã hội.

Trách nhiệm của tổ chức bảo hiểm y tế là lưu trữ hồ sơ, số liệu về bảo hiểm y tế theo quy định của pháp luật; xác định thời gian tham gia bảo hiểm y tế để đảm bảo quyền lợi cho người tham gia bảo hiểm y tế; ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý bảo hiểm y tế, xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về bảo hiểm y tế.

Cơ sở dữ liệu quốc gia về bảo hiểm sẽ bảo vệ bí mật riêng tư, gia đình - 1
Người dân làm thủ tục bảo hiểm xã hội. (Ảnh: Hải Nguyễn)

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (cơ quan soạn thảo) cho biết, năm 2015 Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 714 về danh mục cơ sở dữ liệu quốc gia cần ưu tiên triển khai tạo nền tảng phát triển chính phủ điện tử. Trong đó, Cơ sở dữ liệu quốc gia về bảo hiểm là một trong 6 cơ sở dữ liệu quốc gia cần được ưu tiên triển khai.

Xuất phát từ định hướng đó và thực hiện nhiệm vụ Chính phủ giao, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã phối hợp với các bộ, ngành liên quan nghiên cứu, xây dựng hồ sơ đề nghị xây dựng Nghị định quy định Cơ sở dữ liệu quốc gia về bảo hiểm và được Chính phủ thông qua.

Dự thảo nghị định nêu rõ, Cơ sở dữ liệu quốc gia về bảo hiểm được thu thập, cập nhật từ cơ sở dữ liệu chuyên ngành của Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

Bảo hiểm xã hội Việt Nam thực hiện trích xuất, cập nhật đồng bộ, bổ sung thông tin từ cơ sở dữ liệu chuyên ngành của Bảo hiểm xã hội Việt Nam vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về bảo hiểm.

Đồng thời thu thập, cập nhật dữ liệu từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; Cơ sở dữ liệu quốc gia về Đăng ký doanh nghiệp; Cơ sở dữ liệu quốc gia về An sinh xã hội; Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử; Cơ sở dữ liệu liên quan đến người tham gia và người hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp của lực lượng vũ trang; Hệ thống chỉ tiêu cấp quốc gia và cơ sở dữ liệu cấp bộ, ngành xây dựng, quản lý; Cổng dịch vụ công quốc gia; các cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành khác.

Bảo đảm các quy định về bảo vệ đời sống riêng tư

Cơ sở dữ liệu quốc gia về bảo hiểm bao gồm các thông tin của cơ quan, tổ chức, cá nhân: Thông tin cá nhân; hộ gia đình; các cơ quan, tổ chức, cá nhân đóng bảo hiểm cho người lao động; thông tin về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp; các thông tin khác có liên quan…

Bảo hiểm xã hội Việt Nam xây dựng các trường thông tin chi tiết trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về bảo hiểm trình Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành.

Dự thảo nghị định nêu rõ, Cơ sở dữ liệu quốc gia về bảo hiểm được xây dựng, quản lý tập trung, thống nhất từ trung ương đến địa phương; được cập nhật đầy đủ, chính xác và kịp thời ngay sau khi các thủ tục hành chính, nghiệp vụ có liên quan đã hoàn thành.

Việc xây dựng, quản lý, khai thác, sử dụng Cơ sở dữ liệu quốc gia về bảo hiểm tuân thủ các quy định của Luật Bảo hiểm xã hội, Luật Việc làm, Luật An toàn vệ sinh lao động, Luật Bảo hiểm y tế, Luật Công nghệ thông tin, Luật Giao dịch điện tử; các quy định pháp luật về kiến trúc Chính phủ điện tử Việt Nam; quy định về quản lý, kết nối và chia sẻ dữ liệu số của cơ quan nhà nước; các quy định về bảo đảm bảo vệ đời sống riêng tư, bí mật cá nhân, bí mật gia đình và các quy định pháp luật khác có liên quan.

Cá nhân được phép khai thác và sử dụng thông tin của mình

Dữ liệu trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về Bảo hiểm được điều chỉnh, cập nhật từ các nguồn sau: Kết quả của quá trình thực hiện các thủ tục hành chính, nghiệp vụ trong lĩnh vực bảo hiểm; đề xuất sửa đổi, bổ sung của cơ quan, tổ chức, cá nhân khi thay đổi hoặc phát hiện các thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về bảo hiểm chưa đầy đủ, chính xác; thông tin từ cơ sở dữ liệu khác có liên quan.

Bảo hiểm xã hội Việt Nam khai thác, sử dụng dữ liệu từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về bảo hiểm phục vụ các hoạt động nghiệp vụ chuyên ngành trong lĩnh vực bảo hiểm. Bộ Lao động Thương binh và Xã hội khai thác, sử dụng dữ liệu phục vụ quản lý nhà nước về bảo hiểm xã hội, việc làm và an sinh xã hội. Cơ quan, tổ chức và cá nhân được phép khai thác và sử dụng thông tin của mình trong cơ sở dữ liệu này.

Thế Kha

Đáng quan tâm