Cho phép Công ty Lọc hóa dầu Nghi Sơn xả nước thải sinh hoạt ra biển

Dân trí UBND tỉnh Thanh Hóa vừa có quyết định cấp phép cho Công ty TNHH Lọc hóa dầu Nghi Sơn được xả nước thải sinh hoạt trong xây dựng Dự án Liên hợp Lọc hóa dầu Nghi Sơn vào nguồn nước ven bờ biển thuộc xã Hải Yên, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Thanh Hóa ông Nguyễn Đức Quyền vừa ký quyết định số 396 /GP-UBND cấp Giấy phép xả nước thải vào nguồn nước (điều chỉnh lần 1, Giấy phép xả nước thải vào nguồn nước số 203/GP-UBND ngày 2/6/2014 của Chủ tịch UBND tỉnh).

Dự án Liên hợp Lọc hóa dầu Nghi Sơn
Dự án Liên hợp Lọc hóa dầu Nghi Sơn

Theo đó, UBND tỉnh Thanh Hóa cho phép Công ty TNHH Lọc hóa dầu Nghi Sơn (Lọc hóa dầu Nghi Sơn) được xả nước thải vào nguồn nước (nước thải sinh hoạt trong xây dựng Dự án Liên hợp Lọc hóa dầu Nghi Sơn ), tại Khu kinh tế Nghi Sơn, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa.

Nguồn nước tiếp nhận nước thải là vùng nước biển ven bờ (khu vực xã Hải Yến, huyện Tĩnh Gia). Vị trí xả thải là công trình thu gom, trạm xử lý nước thải đặt trong khu đất được UBND tỉnh Thanh Hóa cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số BP 92323, tại Khu kinh tế Nghi Sơn.

Vị trí xả nước thải theo hệ tọa độ VN 2000, kinh tuyến trục 105 độ, múi chiếu 3 độ, cửa xả ra vùng biển ven bờ xã Hải Yên, huyện Tĩnh Gia. Lưu lượng nước xả thải trung bình 200m3/ngày đêm; lưu lượng nước xả thải lớn nhất 600m3/ngày đêm. Nước thải được xả theo phương thức tự chảy kết hợp với bơm chuyển tiếp. Chế độ nước xả thải 24h/ngày đêm.

Chất lượng nước thải, giá trị thông số các chất ô nhiễm toàn bộ nước thải sinh hoạt trong xây dựng của Dự án Liên hợp Lọc hóa dầu Nghi Sơn, được phép xả thải vào nguồn nước không vượt quá giá trị quy định tại QCVN 14: 2008/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước thải sinh hoạt.

Giấy phép này có giới hạn đến ngày 2/6/2019. UBND tỉnh Thanh Hóa yêu cầu Lọc hóa dầu Nghi Sơn tuân thủ các nội dung quy định tại Điều 1 của giấy phép này, nếu có thay đổi phải được cơ quan cấp phép đồng ý bằng văn bản. Thực hiện các nghĩa vụ theo quy định tại Khoản 2, Điều 38 của Luật tài nguyên nước số 17/2012/QH13 ngày 21/6/2012.

Lọc hóa dầu Nghi Sơn thực hiện quan trắc liên tục lưu lượng nước thải qua đồng hồ đo lưu lượng xả thải ở đầu ra sau bể khử trùng, trước khi đấu nối vào mương thoát nước chung của Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn dẫn ra cửa xả vùng ven bờ biển; quan trắc định kỳ chất lượng nước thải sinh hoạt xây dựng của Dự án Liên hợp Lọc hóa dầu Nghi Sơn, trước khi xả vào vùng ven bờ biển xã Hải Yến với tần suất quan trắc 3 tháng/lần.

Quan trắc định kỳ chất lượng nước biển ven bờ tại vị trí cách điểm xả; các thông số quan trắc theo QCVN 10-MT: 2015/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước biển ven bờ với tần suất quan trắc 3 tháng/lần. Lập sổ theo dõi, tổng hợp kết quả thực hiện quan trắc nước thải và nước nguồn tiếp nhận.

Thu gom, vận hành hệ thống xử lý nước thải theo đúng quy trình, bảo đảm các thông số chất lượng nước thải luôn đạt quy chuẩn cho phép trước khi xả vào nguồn nước tiếp nhận; thực hiện đúng các cam kết như đã nêu trong hồ sơ đề nghị cấp phép. Chịu trách nhiệm trước pháp luật khi có bất kỳ thông số nào không đạt quy chuẩn và ngừng ngay việc xả nước thải để thực hiện các biện pháp khắc phục.

Đồng thời, chịu sự kiểm tra, giám sát của cơ quan quản lý tài nguyên nước và môi trường các cấp; nếu có sự cố bất thường liên quan đến việc xả nước thải phải ngừng ngay xả thải, chuẩn bị nhân lực, trang thiết bị cần thiết để sẵn sàng ứng phó, khắc phục sự cố gây ô nhiễm nguồn nước; đồng thời báo cáo kịp thời về Sở TN&MT Thanh Hóa, chính quyền địa phương để có biện pháp xử lý.

Hàng năm trước ngày 15/12, Lọc hóa dầu Nghi Sơn tổng hợp báo cáo Sở TN&MT, UBND huyện Tĩnh Gia, Ban quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp về tình hình thu gom, xử lý nước thải, xả nước thải và các vấn đề phát sinh trong quá trình xả nước thải; các kết quả quan trắc lưu lượng, chất lượng nước thải và nguồn nước tiếp nhận theo quy định.

Tháng 9 vừa qua, tại vùng ven biển huyện Tĩnh Gia xuất hiện cá chết hàng loạt
Tháng 9 vừa qua, tại vùng ven biển huyện Tĩnh Gia xuất hiện cá chết hàng loạt

Bên cạnh đó, Lọc hóa dầu Nghi Sơn được hưởng các quyền hợp pháp theo quy định của Luật tài nguyên nước năm 2012 và các quyền lợi hợp pháp khác theo quy định của pháp luật hiện hành.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa giao Sở TN&MT chủ trì, phối hợp với UBND huyện Tĩnh Gia, Ban quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp và các đơn vị liên quan, kiểm tra, giám sát chất lượng nước thải sinh hoạt trong xây dựng của Dự án Liên hợp Lọc hóa dầu Nghi Sơn; xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật nếu có vi phạm; chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh về nhiệm vụ quản lý nhà nước đối với chất lượng nước thải sinh hoạt trong xây dựng của Liên hợp Lọc hóa dầu Nghi Sơn.

Trước đó, Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn cũng đã có văn bản đề nghị cơ quan chức năng cấp phép cho việc súc rửa đường ống dẫn dầu. Sau khi nhận được văn bản của Công ty TNHH Lọc Hóa dầu Nghi Sơn, ông Nguyễn Đức Quyền - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Thanh Hóa giao Sở TN&MT xem xét để phối hợp với Tổng cục Môi trường - Bộ TN&MT giải quyết các đề nghị của Lọc hóa dầu Nghi Sơn.

Duy Tuyên