Thứ ba, 03/03/2015 - 19:36

Bồi dưỡng dự nguồn cán bộ cao cấp cho 95 học viên

Dân trí

Sáng 3/3, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh đã khai giảng Lớp bồi dưỡng dự nguồn cán bộ cao cấp khóa VI.

Đồng chí Tô Huy Rứa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương dự và phát biểu chỉ đạo.

Lớp bồi dưỡng dự nguồn cán bộ cao cấp khóa VI có 95 học viên, trong đó có 65 người công tác tại các bộ, ngành Trung ương, 30 người công tác tại các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; 20 cán bộ nữ…

4 tháng học tập trung tại Học viện, các học viên sẽ được trang bị hệ thống kiến thức cơ bản về lý luận, thực tiễn và một số kỹ năng, góp phần củng cố nhận thức về chính trị - xã hội, lập trường cách mạng; xây dựng tầm nhìn và tư duy chiến lược, nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý; rèn luyện, bồi dưỡng đạo đức cách mạng, tác phong, trách nhiệm công vụ của người cán bộ lãnh đạo cao cấp của Đảng, Nhà nước trước yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng, phát triển đất nước và hội nhập quốc tế.

Thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng phát biểu chỉ đạo lớp học, đồng chí Tô Huy Rứa nhấn mạnh những yêu cầu đặt ra đối với công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, nhất là đội ngũ cán bộ cấp chiến lược. Học viên của lớp học là các cán bộ đã được các cấp ủy, tổ chức đảng tín nhiệm, giới thiệu, đưa vào quy hoạch các chức danh lãnh đạo chủ chốt của các bộ, ban, ngành Trung ương và địa phương. Chuẩn bị tốt đội ngũ này là nhiệm vụ hết sức quan trọng, vừa bổ sung kiến thức, năng lực thực tiễn để các cán bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ hiện tại, vừa tạo điều kiện để các cán bộ dự nguồn trau dồi, bổ sung kiến thức, năng lực thực tiễn, đáp ứng được tiêu chuẩn và yêu cầu của chức danh quy hoạch.

Đồng chí Tô Huy Rứa yêu cầu cần nghiêm túc bảo đảm thật tốt nội dung của từng chuyên đề và toàn bộ chương trình của lớp học; vừa cung cấp những kiến thức cơ bản, vừa bổ sung những kiến thức mới về lý luận và thực tiễn, phù hợp với đối tượng của Lớp bồi dưỡng. Về lý luận, cần đi sâu nghiên cứu, thấm nhuần những thành tựu phát triển mới và các giá trị bền vững của chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; nghiên cứu Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011) và Chiến lược kinh tế - xã hội 2011-2020, Nghị quyết Đại hội XI của Đảng và các Nghị quyết Trung ương ban hành trong những năm vừa qua. Về thực tiễn, cần hết sức coi trọng trau dồi về kỹ năng lãnh đạo, quản lý; khả năng nghiên cứu tổng kết thực tiễn và kỹ năng xử lý tình huống trong chỉ đạo, điều hành; tăng cường các báo cáo điển hình từ thực tế công tác. Lớp bồi dưỡng phải đặc biệt chú trọng trau dồi về đạo đức, lối sống của người cán bộ; gắn với học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng.

Đồng chí Tô Huy Rứa lưu ý cần chủ động và tích cực gắn bồi dưỡng lý luận, quan điểm đường lối với nghiên cứu, tổng kết thực tiễn. Bối cảnh trong nước và quốc tế hiện nay đang đặt ra rất nhiều vấn đề sinh động, phong phú, phức tạp, đòi hỏi người cán bộ làm công tác lãnh đạo, quản lý phải kịp thời nắm bắt, phân tích, xử lý có hiệu quả, phục vụ công tác lãnh đạo, quản lý. Vì vậy, yêu cầu về nghiên cứu, tổng kết thực tiễn đối với học viên của lớp học phải được coi là một trong những yêu cầu quan trọng và bắt buộc. Chương trình đi thực tế cần thiết thực, khuyến khích tổ chức đi đến vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa, nơi có nhiều khó khăn để cùng ăn, cùng ở, cùng làm với nhân dân; cần có chương trình hoạt động cụ thể của các chuyến đi thực tế, để giúp học viên nắm bắt tình hình, thấu hiểu tâm tư, nguyện vọng, nhu cầu cuộc sống của nhân dân và thực trạng đội ngũ cán bộ ở có sở, từ đó thu thập tình hình, đề xuất giải pháp khắc phục những khó khăn, vướng mắc, những vấn đề đang đặt ra ở có sở.

Từ tháng 3/2013 đến hết năm 2014, năm lớp Bồi dưỡng dự nguồn cán bộ cao cấp đã hoàn thành chương trình học tập và nghiên cứu và được đánh giá là những lớp kiểu mẫu trong học tập, nghiên cứu, rèn luyện đạo đức cách mạng đối với đội ngũ cán bộ được quy hoạch các chức danh lãnh đạo chủ chốt trong hệ thống chính trị.
Theo Hương Thủy
TTXVN