Bộ Tài nguyên - Môi trường bổ nhiệm 98 trường hợp thiếu tiêu chuẩn

(Dân trí) - Bộ Tài nguyên và Môi trường, các đơn vị thuộc Bộ này đã bổ nhiệm 98 trường hợp giữ vị trí lãnh đạo, quản lý các đơn vị thiếu bằng cao cấp lý luận chính trị, trung cấp lý luận chính trị, chứng chỉ quản lý nhà nước ngạch chuyên viên hoặc chứng chỉ bồi dưỡng năng lực, kỹ năng lãnh đạo cấp vụ, cấp phòng.

Thanh tra Bộ Nội vụ vừa có Thông báo kết luận thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý biên chế công chức, tuyển dụng công chức, viên chức; bổ nhiệm công chức, viên chức giữ các chức vụ lãnh đạo, quản lý; số lượng cấp phó và việc ký hợp đồng lao động công tác chuyên môn, nghiệp vụ của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Qua đó đã phát hiện có 4 trường hợp không gửi văn bản thống nhất ý kiến Bộ Nội vụ trước khi tuyển dụng (các trường hợp này đều là lao động hợp đồng từ năm 2000, 2007).

Kiểm tra 28 kỳ xét tuyển viên chức của 12 đơn vị sự nghiệp công lập, tuyển dụng được 235 người, cơ quan thanh tra đánh giá việc tổ chức xét tuyển được thực hiện theo quy định. Tuy nhiên còn có đơn vị không xây dựng và phê duyệt kế hoạch tuyển dụng trước khi tổ chức tuyển dụng; một số đơn vị thưc hiện thông báo tuyển dụng, nhận hồ sơ dự tuyển chưa đảm bảo theo quy định; câu hỏi phỏng vấn không có đáp án; thiếu sót trong tổ chức chấm thi.

Bộ Tài nguyên - Môi trường bổ nhiệm 98 trường hợp thiếu tiêu chuẩn - 1

Trụ sở Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Đáng chú ý, Thanh tra Bộ Nội vụ phát hiện Bộ Tài nguyên và Môi trường, các đơn vị thuộc Bộ này đã bổ nhiệm 1 trường hợp thiếu bằng cao cấp lý luận chính trị; 57 trường hợp thiếu bằng trung cấp lý luận chính trị; 4 trường hợp thiếu chứng chỉ quản lý nhà nước ngạch chuyên viên, chuyên viên chính hoặc tương đương; 36 trường hợp chưa có chứng chỉ bồi dưỡng năng lực, kỹ năng lãnh đạo cấp vụ, cấp phòng hoặc tương đương (trong đó có 3 trường hợp thiếu tại thời điểm bổ nhiệm).

Một số lao động hợp đồng làm chuyên môn, nghiệp vụ tại đơn vị sự nghiệp công lập nhưng được bổ nhiệm chức vụ quản lý (đến thời điểm kiểm tra không còn giữ chức vụ); 2 trường hợp tuyển dụng công chức không qua thi năm 2011, 2012 không đúng thẩm quyền (hiện 1 trường hợp đã có quyết định huỷ bỏ quyết định tuyển dụng).

Về trình tự, thủ tục bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, cơ quan thanh tra khẳng định biên bản hội nghị tập thể công công chức, viên chức chưa đầy đủ nội dung theo quy định của Bộ Tài nguyên và Môi trường; không có tài liệu riêng thể hiện việc thủ trưởng đơn vị trực tiếp sử dụng nhận xét, đánh giá, đề xuất việc bổ nhiệm lại hay không bổ nhiệm lại; một số đơn vị không có tờ trình của bộ phận tham mưu trình thủ trưởng đơn vị xem xét, ký quyết định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại.

Rà soát việc tuyển dụng, bổ nhiệm từ tháng 6/2012 đến nay

Thanh tra Bộ Nội vụ đã kiến nghị Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, hướng dẫn việc thưc hiện quy định của pháp luật về công tác tổ chức cán bộ nhằm kịp thời phát hiện khắc phục những thiếu sót. Đồng thời kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến những tồn tại, hạn chế nêu trên để có hình thức xử lý phù hợp.

Đối với 4 trường hợp tuyển dụng trong trường hợp đặc biệt không có văn bản lấy ý kiến thống nhất của Bộ Nội vụ trước khi tuyển dụng và 1 trường hợp tuyển dụng công chức không đúng thẩm quyền, Thanh tra Bộ Nội vụ đề nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường rà soát để xử lý theo hướng dẫn của Thông báo kết luận số 43-TB/TW của Bộ Chính trị và Kết luận số 48-KL/TW của Ban Bí thư.

Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị rà soát, cử công chức, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý còn thiếu tiêu chuẩn về lý luận chính trị, quản lý nhà nước, bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo quản lý,… đi đào tạo, bồi dưỡng. Thời gian bổ sung, hoàn thiện các tiêu chuẩn còn thiếu hoàn thành trong năm 2019. “Không bổ nhiệm lại hoặc miễn nhiệm chức danh lãnh đạo, quản lý đối với các trường sau thời hạn vẫn không đáp ứng yêu cầu”- kết luận nêu rõ.

Bộ Tài nguyên và Môi trường cũng cần tự kiểm tra, rà soát các trường hợp tuyển dụng, bổ nhiệm từ tháng 6/2012 đến nay. Trên cơ sở đó thực hiện việc xem xét, đánh giá và có biện pháp xử lý đối với những trường hợp tuyển dụng, bổ nhiệm không đúng quy định.

Thế Kha