Thứ sáu, 05/08/2016 - 14:02

Thanh Hóa:

Nguyên GĐ Sở Y tế tuyển dụng hơn 3.000 lao động mà không báo cáo

Dân trí

Qua thanh tra, cơ quan chức năng đã phát hiện ông Hoàng Sỹ Bình - Nguyên Giám đốc Sở Y tế Thanh Hóa đã tuyển dụng hàng nghìn công chức, viên chức, hợp đồng lao động mà không báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh.

Giám đốc Sở ban hành văn bản “qua mặt” Chủ tịch UBND tỉnh

Thanh tra tỉnh Thanh Hóa vừa ban hành kết luận thanh tra công tác tuyển dụng công chức, viên chức, lao động hợp đồng (LĐHĐ); công tác bổ nhiệm cán bộ giai đoạn 2011-2015 tại Sở Y tế và một số đơn vị trực thuộc.

Theo thống kê, đến ngày 31/5, tổng số công chức, viên chức và LĐHĐ toàn ngành là 13.571 người. Trong đó công chức trong biên chế là 10.818 người; LĐHĐ 2.933 người.

Ông Hoàng Sỹ Bình - Nguyên GĐ Sở Y tế Thanh Hóa
Ông Hoàng Sỹ Bình - Nguyên GĐ Sở Y tế Thanh Hóa

Qua thanh tra phát hiện Giám đốc Sở Y tế ban hành 3 văn bản có tính chất quy phạm pháp luật, trái thẩm quyền, áp dụng trong toàn ngành, thực hiện nhiều lần.

Cụ thể như quyết định số 697/QĐ-SYT ngày 26/11/2009 của Giám đốc Sở Y tế về tuyển dụng viên chức, HĐLĐ tại các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Y tế và HĐLĐ Y tế xã, phường, thị trấn dù trước khi ban hành văn bản này, Sở Y tế có xin ý kiến tham gia của Sở Nội vụ và được Sở Nội vụ tham gia ý kiến tại văn bản số 690/SNV-QLCC,VC ngày 26/11/2009.

Quyết định 987/QĐ-SYT ngày 3/10/2011 của Sở Y tế về sửa đổi bổ sung một số điều của quyết định 697.

Thanh tra xác định, việc Sở Nội vụ thống nhất nội dung và tham gia ý kiến theo văn bản số 690 để Sở Y tế ban hành quyết định số 697 là sai.

Công văn 1559/SYT-TCCB ngày 27/10/2010 của Sở Y tế về chấn chỉnh công tác tổ chức cán bộ, trong văn bản này có nội dung quy định bắt buộc yêu cầu về bằng cấp đối với việc bổ nhiệm các chức danh trưởng, phó các khoa, phòng không đúng với quy chế bổ nhiệm công chức, viên chức, lãnh đạo ban hành kèm theo quyết định số 1138/QĐ-UB ngày 16/4/2002 của UBND tỉnh Thanh Hóa.

Như vậy, việc Giám đốc Sở Y tế ban hành 3 văn bản nêu trên trái quy định của Thông tư số 03/2008/TTLT-BYT-BNV ngày 25/4/2008, hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế; quyết định 3766/QĐ-UBND ngày 26/11/2008 của UBND tỉnh Thanh Hóa về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức chuyên môn thuộc UBND tỉnh; quyết định số 685/2007/QĐ-UBND ngày 2/3/2007 và quyết định số 1138/QĐ-UB ngày 16/4/2002 của UBND tỉnh Thanh Hóa.

Qua kiểm tra số lượng tuyển dụng công chức, viên chức, HĐLĐ, trong giai đoạn 2011-2015 trong các đơn vị công lập thuộc Ngành y tế Thanh Hóa cho thấy, về tổng số lao động được tuyển dụng không vượt quy định tại Thông tư liên tịch 08/2007/TTLT-BYT-BNV ngày 5/6/2007 của liên Bộ Y tế và Bộ Nội vụ. Số lao động tuyển dụng theo biên chế của tỉnh giao hàng năm thường thấp hơn chỉ tiêu biên chế được giao. Nhưng đối với số LĐHĐ tuyển dụng hàng năm theo phê duyệt của Giám đốc Sở Y tế đều tăng và không báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh.

Cụ thể việc tuyển dụng công chức trong giai đoạn 2011-2015, ông Bình đã có quyết định xét tuyển 9 trường hợp đang là viên chức các đơn vị sự nghiệp trực thuộc về Sở làm công tác quản lý Nhà nước, trong đó có 7 trường hợp đã được chuyển ngạch từ viên chức sang công chức không báo cáo Chủ tịch tỉnh là trái quy định của Luật Công chức.

Tuyển dụng, tiếp nhận viên chức theo biên chế tỉnh giao hàng năm thực hiện chưa đúng quy trình tuyển dụng. Cụ thể, thời gian từ khi đăng thông báo tuyển dụng đến khi tổ chức tuyển dụng không đủ 30 ngày; không công khai danh sách những người dự tuyển; tất cả các đơn vị khi tổ chức xét tuyển không có đại diện Phòng tổ chức cán bộ Sở Y tế tham gia giám sát, kiểm tra; số lượng viên chức cần tuyển dụng bằng hồ sơ tham gia dự tuyển (chỉ có 1 hồ sơ cho 1 vị trí cần tuyển dụng) không tạo ra sự cạnh tranh về chất lượng trong qúa trình tuyển dụng.

Tuyển dụng hàng nghìn lao động hợp đồng không báo cáo Chủ tịch tỉnh

Về tuyển dụng LĐHĐ giai đoạn 2011-2015, Giám đốc Sở Y tế đã tuyển dụng 3.721 người. Đến ngày 31/12/2015, khối sự nghiệp còn 2.931 người LĐHĐ (trong đó hợp đồng không xác định thời hạn 1.291 người, hợp đồng xác định thời hạn 1.640 người) đều không trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt.

Qua kiểm tra trực tiếp tại một số đơn vị trực thuộc Sở, cụ thể tại 14 Trung tâm Y tế, trong đó tại 4 Trung tâm Y tế tuyến tỉnh, Giám đốc Sở Y tế phê duyệt tuyển dụng 60 LĐHĐ gồm 1 bác sỹ và 59 vị trí khác; thực hiện tuyển dụng 67 người gồm 4 bác sỹ và 63 vị trí khác, không báo cáo UBND tỉnh.

Tại 10 Trung tâm Y tế tuyến huyện, ông Bình phê duyệt tuyển 70 LĐHĐ gồm 4 bác sỹ và 66 vị trí khác. Kết quả tuyển 72 LĐHĐ gồm 4 bác sĩ và 68 vị trí khác, không báo cáo UBND tỉnh. Tại 15 bệnh viện có 15/15 bệnh viện được kiểm tra tuyển dụng LĐHĐ đều không báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh.

Về bổ nhiệm cán bộ, trong giai đoạn 2011-2015, ông Bình đã bổ nhiệm thừa phó phòng so với quy định là 9 người. Bổ nhiệm 4 trường hợp giữa các chức danh lãnh đạo phòng chuyên môn của Sở không làm quy trình bổ nhiệm, bổ nhiệm không trong quy hoạch. Bổ nhiệm, thuyên chuyển 6 công chức, viên chức sau ngày 27/7/2015 (ngày văn bản số 7369 của Chủ tịch UBND tỉnh về tạm dừng tuyển dụng, tiếp nhận công chức, hợp đồng lao động và bổ nhiệm chức danh phó trưởng phòng... có hiệu lực).

Tại các đơn vị trực thuộc, theo báo cáo của Sở Y tế, giai đoạn 2011-2015, toàn ngành đã bổ nhiệm 877 viên chức, các chức vụ trưởng, phó các khoa, phòng. Trong đó có 92 trường hợp trái quy dịnh.

Việc tuyển dụng nhiều lần, với số lượng lớn LĐHĐ không xác định thời hạn và có thời hạn mà không báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh và chưa được tỉnh cho phép đã vi phạm nghiêm trọng Điều 3, Điều 50, Nghị định 116/2003/NĐ-CP ngày 10/11/2003 của Chính phủ về sử dụng, tuyển dụng và quản lý cán bộ công chức trong các đơn vị sự nghiệp và Điều 8, 9 Nghị định 41/2012/NĐ-CP của Chính phủ quản lý cán bộ, công chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập và các quyết định của UBND tỉnh và Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa.

Theo kết luận của Thanh tra tỉnh Thanh Hóa, tập thể lãnh đạo Sở Y tế chưa thực hiện đầy đủ trách nhiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc bổ nhiệm, tuyển dụng công chức, viên chức, HĐLĐ; ông Hoàng Sỹ Bình - Nguyên Giám đốc Sở Y tế đã ban hành nhiều quyết định, văn bản trái quy định, dẫn đến trong nhiều năm, ngành Y tế áp dụng các văn bản này để tự ý tuyển dụng HĐLĐ mà không báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh...

Đối với Phòng tổ chức cán bộ, Sở Y tế có khuyết điểm trong việc tham mưu để xảy ra các sai phạm trong việc bổ nhiệm, tuyển dụng, HĐLĐ. Giám đốc các bệnh viện, Trung tâm Y tế cũng thiếu sót, vi phạm. Sở Nội vụ đồng ý cho Giám đốc Sở Y tế ban hành quy định về tuyển dụng viên chức và HĐLĐ của ngành y tế trong khi văn bản này sai thẩm quyền, không đúng quy định.

Duy Tuyên