Bộ Y tế đẩy mạnh kiểm tra chất thải y tế tại các bệnh viện

(Dân Trí) - Bộ Y tế vừa có công văn số 6998/BYT- KCB gửi các bệnh viện có giường bệnh trực thuộc Bộ Y tế gồm: Các Sở Y tế, thành phố, y tế các nghành…để yêu cầu tiến hành thanh, kiểm tra và xử lý các bệnh viện vi phạm quy chế Quản lý chất thải.

Bộ Y tế yêu cầu Giám đốc Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và Thủ trưởng y tế ngành báo cáo tình hình thực hiện Quy chế Quản lý chất thải y tế của các bệnh viện trực thuộc.

Đối với các bệnh viện trực thuộc, Bộ Y tế đã chỉ đạo các bệnh viện này khẩn trương tiến hành đăng ký chủ nguồn thải chất thải y tế, chủ vận chuyển, xử lý và tiêu hủy chất thải rắn đối với các bệnh viện thực hiện vận chuyển xử lý và tiêu hủy chất thải rắn y tế (Theo hướng dẫn của Bộ TNMT).

Bộ Y tế yêu cầu các đơn vị trực thuộc báo cáo tình hình đăng ký chủ nguồn thải, chủ vận chuyển, xử lý và tiêu hủy chất thải rắn y tế đến thời điểm 15/10/2008
 
Bộ Y tế đẩy mạnh kiểm tra chất thải y tế tại các bệnh viện - 1
Lò xử lý rác thải tại BV Yên Hưng mới được sửa chữa hoạt động trở lại

Đối với Quy chế Quản lý chất thải y tế và các quy định hiện hành có liên quan, Bộ Y tế yêu cầu báo cáo tình hình thực hiện Quy chế Quản lý chất thải y tế của đơn vị mình và khẩn trương tiến hành đăng ký chủ nguồn thải với Sở Tài nguyên và Môi trường thuộc địa phương nơi bệnh viện đặt cơ sở.

Trong công văn, Bộ Y tế yêu cầu các đơn vị nghiêm túc thực hiện và các đơn vị phải hoàn tất báo cáo về Bộ Y tế trước ngày 31/10/2008.

Trước đó, Ngày 30 tháng 11 năm 2007, Bộ trưởng Bộ Y tế đã có Quyết định số 43/2007/QĐ-BYT ban hành Quy chế Quản lý chất thải y tế thay thế cho Quyết định số 2575/1999/QĐ-BYT ngày 27 tháng 8 năm 1999. Để đánh giá việc thực hiện Quy chế Quản lý chất thải y tế và thực thi các văn bản quy phạm pháp luật về môi trường có liên quan đến chất thải y tế tại các bệnh viện,

Quốc Cường