Sản phẩm: Xây dựng phần mềm quản lý cơ sở dữ liệu hoạt động sản xuất giống thủy sản

Phần mềm là công cụ quản lý nhà nước đối với hoạt động sản xuất giống thủy sản. Thống nhất mô hình và tổ chức hoạt động của công tác giải quyết thủ tục hành chính trên cơ sở sử dụng hệ thống phần mềm Quản lý hoạt động sản xuất giống thủy sản; đảm bảo quản lý chặt chẽ cở sở, doanh nghiệp sản xuất giống thủy sản; đồng thời phục vụ tốt công tác quản lý nuôi trồng thủy sản.

Xuất phát từ yêu cầu thực tế tại Chi cục Thủy sản Ninh Thuận cần có 01 phần mềm để quản lý các hoạt động sản xuất giống thủy sản, đảm bảo quản lý chặt chẽ cở sở, doanh nghiệp sản xuất giống thủy sản; đồng thời phục vụ tốt công tác quản lý nuôi trồng thủy sản. môi trường cho việc thực hiện quản lý, chỉ đạo điều hành qua mạng một cách hiệu quả thông suốt và hỗ trợ cho công chức, viên chức thực hiện tác nghiệp đối với quá trình tiếp nhận hồ sơ, chuyển xử lý và trả kết quả đối với việc giải quyết các thủ tục hành chính; Làm cơ sở cho công tác giám sát, theo dõi, kiểm tra công tác quản lý, điều hành hoạt động của nhân viên trong cơ quan quản lý nhà nước.

Phần mềm gồm các chức năng chính:

1/ Tổ chức – Nhân sự : Sơ đồ tổ chức; Danh sách nhân sự; Chức danh; Chức vụ.

2/ Hệ thống : Danh sách nhóm quyền; Chi tiết nhóm quyền; Danh sách các tài khoản; Chi tiết phân quyền nhân sự.

3/ Danh mục : Biểu phí, lệ phí; Cá thể; Đối tượng sản xuất; Chi tiết đối tượng sản xuất; Khu vực; Loại cơ sở; Tỉnh-Huyện-Xã; Các điều khoản theo nghị định.

4/ Tiếp nhận : Tiếp nhận hồ sơ; Trả kết quả; Danh sách hoàn trả hồ sơ.

5/ Quản lý cơ sở sản xuất kinh doanh : Danh sách các cơ sở SX; Danh sách địa điểm SX.

6/ Quy mô, cơ sở vật chất : Hoạt động kinh doanh; Quản lý đối tượng sản xuất giống; Lập biên bản xử phạt; Danh sách biên bản xử phạt; Kế hoạch kiểm tra cơ sở; Danh sách kế hoạch kiểm tra; Tiếp nhận kiểm tra cơ sở; Lập biên bản kiểm tra cơ sở; Danh sách biên bản kiểm tra cơ sở.

7/ Kiểm tra chất lượng tôm bố mẹ : Danh sách tiếp nhận; Danh sách biên bản; Giám sát tôm bố mẹ nhập.

8/ Báo cáo – Thống kê : Hoạt động sản xuất hết hạn; Các cơ sở sản xuất được phân loại theo thông tư 45/2014/TT-BNNPTNT, Các cơ sở sản xuất còn hiệu lực theo thông tư 45.

Nhóm tác giả: VNPT Ninh Thuận

Đinh Thị Bích Thuận

Nguyễn Khắc Liêm

Tin liên quan