Thứ tư, 17/12/2014 - 09:08

Xây dựng thang bảng lương doanh nghiệp thế nào?

Hỏi: Công ty em là công ty TNHH hai thành viên hoạt động trong lĩnh vực xây dựng là chủ yếu. Và cũng là công ty tư nhân nên việc xây dựng thang lương, bảng lương chưa có mà chỉ trả lương theo sự thỏa thuận của hai bên.


Em muốn hỏi: Việc đóng BHXH, BHTN và BHYT cho NLĐ được công ty đóng ở mức cao hơn 7% so với mức lương tối thiểu vùng (2.400.000đ/tháng). Nhưng tổng lương mà công ty trả cho NLĐ có người lên tới 15 triệu đồng/tháng. Vậy trong hợp đồng phải viết như thế nào cho hợp lý để cơ quan BH đồng ý và cơ quan thuế cũng đồng ý.

Trả lời:

Theo quy định tại điều 90 Bộ luật Lao Động 2012: Điều 90. Tiền lương

1. Tiền lương là khoản tiền mà NSDLĐ trả cho NLĐ để thực hiện công việc theo thỏa thuận.

Tiền lương bao gồm mức lương theo công việc hoặc chức danh, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác.

Mức lương của NLĐ không được thấp hơn mức lương tối thiểu do Chính phủ quy định.

Như vậy, tiền lương bao gồm cả phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác. Theo quy định pháp luật lương không được thấp hơn mức lương tối thiểu do Chính Phủ quy định. Nếu công ty bạn trả lương cao hơn mức lương trên phụ thuộc vào khả năng của doanh nghiệp và chất lượng công việc của NLĐ.

Việc xây dựng thang bảng lương căn cứ theo Bộ luật Lao Động 2012 tại Điều 93. Xây dựng thang lương, bảng lương và định mức lao động

1. Trên cơ sở các nguyên tắc xây dựng thang lương, bảng lương và định mức lao động do Chính phủ quy định, NSDLĐ có trách nhiệm xây dựng thang lương, bảng lương, định mức lao động làm cơ sở để tuyển dụng, sử dụng lao động, thỏa thuận mức lương ghi trong HĐLĐ và trả lương cho NLĐ.

2. Khi xây dựng thang lương, bảng lương, định mức lao động NSDLĐ phải tham khảo ý kiến tổ chức đại diện tập thể lao động tại cơ sở và công bố công khai tại nơi làm việc của NLĐ trước khi thực hiện, đồng thời gửi cơ quan quản lý nhà nước về lao động cấp huyện nơi đặt cơ sở sản xuất, kinh doanh của NSDLĐ.

Việc xây dựng thang bảng lương là do NSDLĐ xây dựng trên cơ sở tham khảo ý kiến của tập thể lao động và công bố công khai tại nơi làm việc của NLĐ trước khi thực hiện, đồng thời gửi cơ quan quản lý nhà nước về lao động cấp huyện.

Điều 102. Chế độ phụ cấp, trợ cấp, nâng bậc, nâng lương

Các chế độ phụ cấp, trợ cấp, nâng bậc, nâng lương và các chế độ khuyến khích đối với NLĐ được thoả thuận trong HĐLĐ, thoả ước lao động tập thể hoặc quy định trong quy chế của NSDLĐ.

Công ty bạn nên xây dựng thang bảng lương để làm cơ sở cho việc thỏa thuận lương trong HĐLĐ. Theo điều 44 Bộ luật lao động 2012: Nội dung HĐLĐ gồm điểm đ “ Mức lương, hình thức trả lương, thời hạn trả lương, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác.”

Theo Báo Lao Động