Trường hợp được đổi lại thẻ BHYT

Tôi là thương binh loại A, hạng ¾, tỷ lệ thương tật 52%, về mất sức từ năm 1987. Năm 60 tuổi, tôi hưởng thêm trợ cấp theo Quyết định 613/QĐ-TTg. Tại nơi cư trú tôi được phát thẻ BHYT theo đối tượng là hưu trí (HT), mức hưởng là 2, tôi thắc mắc nên được cấp lại thẻ BHYT khác.

Theo tôi được biết, một người thuộc nhiều đối tượng bảo hiểm khác nhau thì xác định đối tượng đầu tiên mà người đó được hưởng, tôi phải được xác nhận là thương binh, đối tượng là MS. BHXH trả lời tôi là người có công theo mã CK nên mức hưởng ghi trên ô số 2 là (2) chứ không phải là CC (... thương binh và người hưởng chính sách như thương binh...) mức hưởng là số 1. Tôi hưởng BHYT đến nay gần 50 năm tại sao thẻ BHYT lại ghi thời điểm đủ 5 năm liên tục từ 1/1/2020? Như vậy, có sự mâu thuẫn giữa hình thức và nội dung, tôi có thể liên hệ ở đâu để điều chỉnh lại?

BHXH TPHCM trả lời vấn đề này như sau:

Về ký hiệu mã đối tượng và mức hưởng ghi trên thẻ BHYT: Căn cứ quy định của Luật số 46/2014/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật BHYT và Nghị định số 105/2014/NĐ-CP ngày 15/11/2014 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật BHYT, ngày 16/11/2015 Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam đã ký Quyết định số 1351/QĐ-BHXH về việc ban hành mã số ghi trên thẻ BHYT. Trong đó, tại Khoản 1 và 2 Điều 2 Quyết định này có quy định: Ký hiệu mã đối tượng tham gia BHYT:

“CC: người có công với cách mạng, bao gồm: Người hoạt động cách mạng trước ngày 1/1/1945; người hoạt động cách mạng từ ngày 1/1/1945 đến ngày cách mạng tháng 8/1945; Bà mẹ Việt Nam anh hùng; thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B, bệnh binh suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên; CK: người có công với cách mạng theo quy định pháp luật về người có công với cách mạng, trừ các đối tượng được cấp mã CC; MS: người đã thôi hưởng trợ cấp mất sức lao động đang hưởng trợ cấp hàng tháng từ ngân sách Nhà nước; Trường hợp một người thuộc nhiều đối tượng tham gia BHYT khác nhau thì mã đối tượng ghi trên thẻ BHYT là mã đối tượng đóng BHYT được xác định đầu tiên theo quy định tại Khoản 7, Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung Luật BHYT”.

Ký hiệu mức hưởng BHYT: “Trường hợp một người thuộc nhiều đối tượng tham gia BHYT thì mức hưởng BHYT ghi trên thẻ BHYT là mức hưởng của đối tượng có quyền lợi cao nhất”.

Theo nội dung câu hỏi, trường hợp của ông đang hưởng trợ cấp theo Quyết định số 613/QĐ-TTg và được ngân sách Nhà nước cấp thẻ BHYT, đồng thời là thương binh loại A, hạng ¾, tỷ lệ thương tật 52%. Vì vậy, ông được BHXH quận Tân Phú cấp thẻ BHYT đối tượng đang hưởng trợ cấp theo Quyết định số 613/QĐ-TTg (ký hiệu: MS) và được hưởng quyền lợi cao nhất (ký hiệu: 2) theo mức hưởng BHYT của thương binh suy giảm khả năng lao động dưới 81% thuộc mã đối tượng người có công với cách mạng (ký hiệu: CK) là phù hợp với quy định pháp luật về BHYT và văn bản hướng dẫn hiện hành của BHXH Việt Nam.

Về thời điểm tham gia BHYT đủ 5 năm liên tục: Qua kiểm tra, rà soát dữ liệu hiện đang quản lý, trường hợp thẻ BHYT của ông ghi “Thời điểm đủ 5 năm liên tục từ 1/1/2020” là chưa chính xác do việc đồng bộ mã số BHXH trên phần mềm chưa cập nhật đầy đủ quá trình tham gia BHYT. BHXH TPHCM xin tiếp thu ý kiến phản ánh của ông và sẽ đổi lại thẻ BHYT chuyển về cho ông qua đường bưu điện.

Theo Chinhphu.vn