Tốt nghiệp cao đẳng có được bổ nhiệm kế toán trưởng?

Bà Nguyễn Thị Hà làm phụ trách kế toán ở Ban Quản lý dự án chuyên ngành xây dựng công nghiệp và dân dụng thuộc Sở Xây dựng Hưng Yên được 4 năm. Nay, bà Hà đã tốt nghiệp cao đẳng kế toán và có chứng chỉ Kế toán trưởng. Vậy, bà có đủ điểu kiện, tiêu chuẩn để bổ nhiệm kế toán trưởng hay không và cấp nào bổ nhiệm?

Về vấn đề này, Sở Nội vụ Hưng Yên trả lời như sau:

Tiêu chuẩn về trình độ bổ nhiệm kế toán trưởng

Ban Quản lý dự án chuyên ngành xây dựng công nghiệp và dân dụng trực thuộc Sở Xây dựng Hưng Yên là đơn vị sự nghiệp công lập, đơn vị dự toán cấp II thuộc tỉnh, tự cân đối thu, chi.

Theo quy định tại Thông tư liên tịch số 163/2013/TTLT-BTC-BNV ngày 15/11/2013 của Bộ Tài chính - Bộ Nội vụ hướng dẫn tiêu chuẩn, điều kiện, thủ tục bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, bố trí, miễn nhiệm, thay thế và xếp phụ cấp trách nhiệm công việc kế toán trưởng, phụ trách kế toán trong các đơn vị kế toán thuộc lĩnh vực kế toán nhà nước thì tiêu chuẩn về trình độ đào tạo đối với người được bổ nhiệm làm kế toán trưởng đơn vị kế toán cấp tỉnh phải có trình độ chuyên môn nghiệp vụ về kế toán từ trình độ đại học trở lên.

Theo quy định trên, bà Nguyễn Thị Hà tốt nghiệp cao đẳng ngành kế toán do đó bà chưa đủ tiêu chuẩn về trình độ đào tạo để bổ nhiệm kế toán trưởng.

Về thẩm quyền bổ nhiệm

Theo hướng dẫn liên ngành số 198/HDLN-SNV-STC ngày 10/10/2014 của liên ngành Sở Nội vụ - Sở Tài chính hướng dẫn về việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, bố trí, miễn nhiệm, thay thế và xếp phụ cấp trách nhiệm công việc kế toán trưởng, phụ trách kế toán trong cơ quan, đơn vị hành chính, sự nghiệp quy định đối với cấp tỉnh, kế toán trưởng, phụ trách kế toán của các đơn vị cấp II, cấp III do thủ trưởng các sở, ngành bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, bố trí phụ trách kế toán sau khi có ý kiến thống nhất bằng văn bản thỏa thuận của liên ngành Sở Nội vụ, Sở Tài chính.

Theo Chinhphu.vn