Thứ sáu, 29/12/2017 - 07:00

Quy định về thay đổi chức danh nghề nghiệp với viên chức

Tôi làm thư ký các đề án mô hình Dân số - Kế hoạch hóa gia đình, phụ trách kế toán tại Trung tâm Dân số - Kế hoạch hóa gia đình huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long, mã ngạch 06032. Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình tỉnh đã làm tờ trình xin chuyển mã ngạch chức danh nghề nghiệp viên chức dân số đối với kế toán tại các Trung tâm Dân số - Kế hoạch hóa gia đình huyện, thị xã, thành phố nhưng Sở Y tế không chấp thuận. Sở Y tế thực hiện như vậy có đúng không? Người hỏi Lê Thị Ngọc Nha - Tỉnh Vĩnh Long.

Bộ Y tế trả lời vấn đề này như sau:

Tại Điều 31 Luật Viên chức có quy định, việc bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp đối với viên chức thực hiện theo nguyên tắc: Làm việc ở vị trí việc làm nào thì bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp tương ứng với vị trí việc làm đó; người được bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp nào thì phải có đủ tiêu chuẩn của chức danh nghề nghiệp đó.

Do đó, bà Nha muốn bổ nhiệm vào viên chức dân số phải có đủ các tiêu chuẩn, điều kiện của viên chức dân số được quy định tại Thông tư liên tịch số 08/2016/TTLT-BYT-BNV ngày 15/4/2016 của Bộ Y tế - Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp dân số.

Hiện nay bà đang được xếp chức danh nghề nghiệp kế toán viên trung cấp, mã số ngạch 06032, làm việc tại Trung tâm dân số thì vẫn là viên chức giữ chức danh nghề nghiệp kế toán viên trung cấp thuộc Trung tâm Dân số - Kế hoạch hóa gia đình huyện và không được hưởng phụ cấp ưu đãi nghề.

Theo Chinhphu.vn