Phụ cấp nhân viên công tác xã hội ít nhất bằng mức lương cơ bản

(Dân trí) - Giai đoạn 2021 - 2025, nhân viên công tác xã hội thuộc chức danh chuyên trách, không chuyên trách hoặc cộng tác viên công tác xã hội với mức phụ cấp hàng tháng tối thiểu bằng mức lương cơ bản…

Phụ cấp nhân viên công tác xã hội ít nhất bằng mức lương cơ bản - 1

Đây là một phần nội dung của Quyết định 112/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ ban hành Chương trình phát triển công tác xã hội giai đoạn 2021-2030 vào ngày 22/01/2021.

Cụ thể, giai đoạn từ 2021 - 2025, cả nước có từ 60% số cơ quan, tổ chức, cơ sở trợ giúp xã hội, cơ sở cai nghiện ma túy, trại giam, trường giáo dưỡng, các cơ quan tư pháp, trường học, bệnh viện, xã, phường, thị trấn và đơn vị liên quan thực hiện phân công, bố trí nhân sự làm công tác xã hội.

Trong đó, có ít nhất từ 1 đến 2 cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên công tác xã hội thuộc chức danh chuyên trách, không chuyên trách hoặc cộng tác viên công tác xã hội với mức phụ cấp hàng tháng tối thiểu bằng mức lương cơ bản do Chính phủ quy định (hay lương cơ sở). .

Giai đoạn từ 2026 - 2030, cả nước đạt 90% số cơ quan, tổ chức, cơ sở trợ giúp xã hội, cơ sở cai nghiện ma túy, trại giam, trường giáo dưỡng, các cơ quan tư pháp, trường học, bệnh viện, xã, phường, thị trấn và đơn vị liên quan thực hiện phân công, bố trí nhân sự làm công tác xã hội. 

Trong đó, có ít nhất từ 1 đến 2 cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên công tác xã hội thuộc chức danh chuyên trách, không chuyên trách hoặc cộng tác viên công tác xã hội với mức phụ cấp hàng tháng tối thiểu bằng mức lương cơ bản do Chính phủ quy định.

Chương trình cũng đề ra những nhiệm vụ, giải pháp cụ thể, như: Xây dựng, hoàn thiện văn bản quy phạm pháp luật về công tác xã hội; phát triển mạng lưới các cơ sở cung cấp dịch vụ công tác xã hội; tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; tập huấn kỹ năng cho 90.000 cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên, cộng tác viên công tác xã hội; nghiên cứu, đánh giá kết quả, đề xuất giải pháp, cơ chế, chính sách phát triển công tác xã hội.

Đặc biệt, chương trình hướng tới nhóm nhân viên công tác xã hội trong các lĩnh vực bảo trợ xã hội, cai nghiện ma túy, y tế, giáo dục, tư pháp, lao động - thương binh và xã hội; tăng cường hợp tác quốc tế, trao đổi, nghiên cứu, khảo sát mô hình cung cấp dịch vụ công tác xã hội của các nước trong khu vực và thế giới để thúc đẩy phát triển công tác xã hội…

Bài liên quan
Đang được quan tâm