Giáo viên tiểu học có được xếp lương theo bằng cấp?

Bà Lê Thị Thúy (lethuytm2@...) vừa trúng tuyển viên chức và được quyết định là giáo viên tại 1 trường tiểu học. Bà Thúy có bằng tốt nghiệp Đại học sư phạm nhưng khi xếp lương bà chỉ được hưởng bằng mức lương của người có bằng Trung cấp sư phạm.

Bà Thúy đề nghị giải đáp việc bà có bằng đại học nhưng chỉ được hưởng lương trung cấp.

Luật sư Trần Văn Toàn, Văn phòng luật sư Khánh Hưng - Đoàn Luật sư Hà Nội trả lời bà Lê Thị Thúy như sau:

Ngày 16/9/2015, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Nội vụ đã ban hành Thông tư liên tịch số 21/2015/TTLT-BGDĐT–BNV quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương theo chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học trong các cơ sở giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên và giáo dục chuyên biệt công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân có cấp tiểu học.

Chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học trong các trường tiểu học công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân bao gồm: Giáo viên tiểu học hạng II - Mã số: V.07.03.07; Giáo viên tiểu học hạng III - Mã số: V.07.03.08; Giáo viên tiểu học hạng IV - Mã số: V.07.03.09.

Tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng

Về tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng của các chức danh nghề nghiệp Giáo viên tiểu học hạng II, hạng III, hạng IV được quy định cụ thể tại Khoản 2 Điều 4, Khoản 2 Điều 5 và Khoản 2 Điều 6 Thông tư liên tịch này, như sau:

- Đối với Giáo viên tiểu học hạng II: Có bằng tốt nghiệp đại học sư phạm tiểu học hoặc đại học sư phạm các chuyên ngành phù hợp với bộ môn giảng dạy trở lên;

Có trình độ ngoại ngữ bậc 2 theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/1/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc có chứng chỉ tiếng dân tộc đối với những vị trí việc làm yêu cầu sử dụng tiếng dân tộc;

Đối với giáo viên dạy ngoại ngữ thì trình độ ngoại ngữ thứ hai phải đạt bậc 2 theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/1/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam;

Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 3 năm 2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin;

Có chứng chỉ bồi dưỡng giáo viên tiểu học hạng II.

- Đối với Giáo viên tiểu học hạng III: Có bằng tốt nghiệp cao đẳng sư phạm tiểu học hoặc cao đẳng sư phạm các chuyên ngành phù hợp với bộ môn giảng dạy trở lên;

Có trình độ ngoại ngữ bậc 2 theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/1/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc có chứng chỉ tiếng dân tộc đối với những vị trí việc làm yêu cầu sử dụng tiếng dân tộc;

Đối với giáo viên dạy ngoại ngữ thì trình độ ngoại ngữ thứ hai phải đạt bậc 2 theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/1/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam;

Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin;

Có chứng chỉ bồi dưỡng giáo viên tiểu học hạng III.

- Đối với giáo viên tiểu học hạng IV: Có bằng tốt nghiệp trung cấp sư phạm tiểu học hoặc trung cấp sư phạm các chuyên ngành phù hợp với bộ môn giảng dạy trở lên;

Có trình độ ngoại ngữ bậc 1 theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/1/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc có chứng chỉ tiếng dân tộc đối với những vị trí việc làm yêu cầu sử dụng tiếng dân tộc;

Đối với giáo viên dạy ngoại ngữ thì trình độ ngoại ngữ thứ hai phải đạt bậc 1 theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/1/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam;

Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin.

Nguyên tắc bổ nhiệm, xếp lương và cách xếp lương

Khoản 1 Điều 7 Thông tư liên tịch số 21/2015/TTLT-BGDĐT–BNV quy định việc  bổ nhiệm và xếp lương theo chức danh nghề nghiệp đối với viên chức  phải căn cứ vào vị trí việc làm, chức trách, chuyên môn nghiệp vụ đang đảm nhận.

Khoản 1 Điều 9 Thông tư này quy định, các chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học quy định tại Thông tư liên tịch này được áp dụng Bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ đối với cán bộ, viên chức trong các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước (Bảng 3) ban hành kèm theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang, như sau:

- Chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng II được áp dụng hệ số lương viên chức loại A1 (từ hệ số lương 2,34 đến hệ số lương 4,98);

- Chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng III được áp dụng hệ số lương viên chức loại A0 (từ hệ số lương 2,10 đến hệ số lương 4,89);

- Chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng IV được áp dụng hệ số lương viên chức loại B (từ hệ số lương 1,86 đến hệ số lương 4,06).

Bà Lê Thị Thúy phản ánh, bà trúng tuyển viên chức và được quyết định bổ nhiệm giáo viên tiểu học tại 1 trường tiểu học công lập. Bà Thúy hỏi, lý do tại sao bà có bằng tốt nghiệp Đại học sư phạm nhưng khi xếp lương bà Thúy chỉ được hưởng bằng mức lương của giáo viên có bằng Trung cấp sư phạm.

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 7 và Khoản 1 Điều 9, Thông tư liên tịch số 21/2015/TTLT-BGD ĐT – BNV quy định việc bổ nhiệm và xếp lương theo chức danh nghề nghiệp đối với viên chức phải căn cứ vào vị trí việc làm, chức trách, chuyên môn nghiệp vụ đang đảm nhận.

Nếu bà Thúy đăng ký thi tuyển vào vị trí giáo viên tiểu học hạng II, có bằng tốt nghiệp đại học sư phạm tiểu học hoặc đại học sư phạm các chuyên ngành phù hợp với bộ môn giảng dạy trở lên; có trình độ ngoại ngữ, tin học, có chứng chỉ bồi dưỡng giáo viên tiểu học hạng II theo quy định tại Khoản 2 Điều 4 Thông tư này, thì sau khi trúng tuyển được tuyển dụng, bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng II, được áp dụng hệ số lương viên chức loại A1 (từ hệ số lương 2,34 đến hệ số lương 4,98).

Nếu bà Thúy đăng ký thi tuyển vào vị trí giáo viên tiểu học hạng III, có bằng tốt nghiệp cao đẳng sư phạm tiểu học hoặc cao đẳng sư phạm các chuyên ngành phù hợp với bộ môn giảng dạy trở lên; có trình độ ngoại ngữ, tin học, có chứng chỉ bồi dưỡng giáo viên tiểu học hạng III theo quy định tại Khoản 2 Điều 5 Thông tư này, thì sau khi trúng tuyển được tuyển dụng, bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng III, được áp dụng hệ số lương viên chức loại A0 (từ hệ số lương 2,10 đến hệ số lương 4,89).

Nếu bà Thúy đăng ký thi tuyển vào vị trí giáo viên tiểu học hạng IV, có bằng tốt nghiệp trung cấp sư phạm tiểu học hoặc trung cấp sư phạm các chuyên ngành phù hợp với bộ môn giảng dạy trở lên, có trình độ ngoại ngữ, tin học theo quy định tại Khoản 2 Điều 6 Thông tư này, thì khi trúng tuyển được tuyển dụng, bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng IV, được áp dụng hệ số lương viên chức loại B (từ hệ số lương 1,86 đến hệ số lương 4,06).

Như vậy trường hợp bà Lê Thị Thúy có Bằng tốt nghiệp Đại học sư phạm có thể đăng ký dự tuyển vào vị trí làm việc có chức danh nghề nghiệp Giáo viên tiểu học hạng IV, Giáo viên tiểu học hạng III, Giáo viên tiểu học hạng II.

Để biết lý do bà Thúy có bằng tốt nghiệp Đại học sư phạm nhưng khi trúng tuyển vào giáo viên tiểu học mà chỉ được xếp lương Giáo viên tiểu học hạng IV, mức lương hệ số 1,86 áp dụng đối với người có bằng Trung cấp sư phạm trở lên, bà Thúy cần kiểm tra lại hồ sơ dự tuyển, bà đã đăng ký thi tuyển vào vị trí việc làm tương ứng với chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng mấy. Trong hồ sơ có đầy đủ Văn bằng, chứng chỉ theo quy định đối với vị trí, chức danh nghề nghiệp đã đăng ký thi tuyển hay không? Kết quả thi tuyển có tương ứng với vị trí việc làm, hạng chức danh nghề nghiệp đã đăng ký hay không?

Nếu việc bổ nhiệm, xếp lương không đúng với vị trí việc làm, chức danh nghề nghiệp đã đăng ký và kết quả trúng tuyển, bà Thúy có thể khiếu nại với Phòng Giáo dục Đào tạo, Phòng Nội vụ thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi có Trường tiểu học bà đã trúng tuyển vào làm giáo viên tiểu học.

Theo Chinhphu.vn

* Thông tin chuyên mục có giá trị tham khảo với người đọc, không dùng làm tài liệu trong tố tụng pháp luật.