Có quy định về tuổi khi bổ nhiệm lần đầu?

Bà Nguyễn Thị Lan Anh (Vĩnh Long) là chuyên viên tại một phòng thuộc UBND huyện và nằm trong quy hoạch chức danh phó trưởng phòng. Hiện bà 47 tuổi, có bằng chuyên môn cao đẳng.

Theo bà Lan Anh được biết, tiêu chuẩn về bổ nhiệm Trưởng, Phó phòng cấp huyện là có bằng tốt nghiệp đại học trở lên và tuổi bổ nhiệm lần đầu phải dưới 45 tuổi.

Bà Lan Anh hỏi, bà có đủ điều kiện để được bổ nhiệm không? Tiêu chuẩn nêu trên có còn phù hợp với giai đoạn hiện nay không?

Về vấn đề này, Bộ Nội vụ trả lời như sau:

Quy định về tuổi bổ nhiệm lần đầu đối với chức danh Trưởng, Phó phòng cấp huyện phải dưới 45 tuổi quy định tại Quyết định số 27/2003/QĐ-TTg ngày 19/2/2003 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, từ chức, miễn nhiệm cán bộ, công chức lãnh đạo, đã bị bãi bỏ theo quy định tại Khoản 4 Điều 42 Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức (có hiệu lực kể từ ngày 1/12/2020).

Bài liên quan
Đang được quan tâm