Thứ sáu, 07/12/2018 - 09:22

Có được hưởng đồng thời hai phụ cấp trách nhiệm?

Tôi công tác tại trường phổ thông dân tộc bán trú của tỉnh Lai Châu, hưởng phụ cấp trách nhiệm 0,3 đối với nhà giáo công tác ở trường chuyên biệt theo Thông tư liên tịch số 06/2007/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC. Hiện tôi được phân công hướng dẫn giáo viên tập sự. Xin hỏi, tôi có được hưởng thêm phụ cấp trách nhiệm 0,3 quy định tại Khoản 4, Khoản 5, Điều 22 Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức khi hướng dẫn giáo viên tập sự hay không và có được cộng dồn 2 phụ cấp trách nhiệm trên không?

Trả lời :

Bộ Giáo dục và Đào tạo trả lời vấn đề này như sau:

Điều 6 Nghị định số 61/2006/NĐ-CP ngày 20/6/2006 của Chính phủ quy định: “Nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục đang công tác tại trường chuyên biệt được hưởng hệ số phụ cấp trách nhiệm 0,3 so với mức lương tối thiểu”.

Khoản 4, Điều 22 Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ quy định: “Trong thời gian hướng dẫn tập sự, người hướng dẫn tập sự được hưởng hệ số phụ cấp trách nhiệm bằng 0,3 mức lương tối thiểu hiện hành”.

Căn cứ các quy định trên thì hai phụ cấp này độc lập nhau, vì vậy nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục đang công tác ở trường chuyên biệt và làm công tác hướng dẫn tập sự thì trong thời gian hướng dẫn tập sự, các nhà giáo này được hưởng cả hai loại phụ cấp trên.

Việc phân công người hướng dẫn tập sự được thực hiện theo quy định tại Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ.

Theo Chinhphu.vn