Bổ sung điều khoản thi tuyển 65 công chức vào Bộ LĐ-TB&XH

(Dân trí) - Các điều kiện thi tuyển 65 công chức cho 18 cơ quan chuyên môn thuộc Bộ LĐ-TB&XH được bổ sung theo hướng chú trọng khả năng ngoại ngữ ở nhiều vị trí nhân sự.

Ngày 2/11/2022, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Thông báo số 4419/TB-LĐTBXH, công bố việc thi tuyển 65 công chức vào làm việc tại các đơn vị quản lý nhà nước thuộc Bộ.

Nay cơ quan tuyển dụng điều chỉnh, bổ sung một số nội dung quy định việc thi tuyển như sau:

Tại (+) thứ nhất và (+) thứ hai khoản 2 Mục II:

"+ Vụ Hợp tác quốc tế yêu cầu vị trí Hợp tác đa phương có trình độ tiếng Anh tối thiểu tương đương bậc 5 khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.

+ Cục Quản lý lao động ngoài nước yêu cầu: vị trí Quản lý người lao động Việt Nam ở nước ngoài sử dụng ngoại ngữ tiếng Anh hoặc tiếng Trung hoặc tiếng Nhật trình độ tối thiểu tương đương bậc 5 khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam; vị trí Pháp chế sử dụng ngoại ngữ tiếng Anh hoặc tiếng Trung hoặc tiếng Nga trình độ tối thiểu tương đương bậc 5 khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam".

Tại (-) thứ hai điểm a khoản 1 Mục III:

"- Nội dung, gồm 02 phần: Kiến thức chung 60 câu hỏi với thời gian 60 phút và Ngoại ngữ (tiếng Anh trình độ tương đương bậc 3 khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam) 30 câu với thời gian 30 phút; riêng đối với vị trí Hợp tác đa phương thuộc Vụ Hợp tác quốc tế (tiếng Anh trình độ tương đương bậc 5 khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam) 30 câu với thời gian 30 phút và vị trí Quản lý người lao động Việt Nam ở nước ngoài, vị trí Pháp chế thuộc Cục Quản lý lao động ngoài nước (ngoại ngữ trình độ tương đương bậc 5 khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam theo ngoại ngữ đã đăng ký)".

Tại (-) thứ ba điểm b khoản 1 Mục III:

"- Thời gian: Thi viết 180 phút (không kể thời gian chép đề), thi phỏng vấn 30 phút (trước khi phỏng vấn, thí sinh dự thi có không quá 15 phút chuẩn bị); riêng đối với các vị trí tuyển dụng thuộc Vụ Hợp tác quốc tế và Cục Quản lý lao động ngoài nước thực hiện phỏng vấn bằng hai thứ tiếng (tiếng Việt và ngoại ngữ đã đăng ký trình độ tương đương bậc 5 khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam)".

Khoản 1 và khoản 2 Mục XV cột (6) Phụ lục 2:

- Vị trí Quản lý người lao động Việt Nam ở nước ngoài: "Tốt nghiệp đại học trở lên một trong các chuyên ngành tiếng Anh, tiếng Trung, tiếng Nhật hoặc các chuyên ngành Luật, Kinh tế, Đối ngoại, Quan hệ quốc tế, Hành chính công và sử dụng ngoại ngữ tiếng Anh hoặc tiếng Trung hoặc tiếng Nhật trình độ tối thiểu tương đương bậc 5 khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam".

- Vị trí Pháp chế: "Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành Luật, sử dụng ngoại ngữ tiếng Anh hoặc tiếng Trung hoặc tiếng Nga trình độ tối thiểu tương đương bậc 5 khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam".