Điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn cho một số bộ, địa phương

(Dân trí) - Thủ tướng Chính phủ giao, điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2021-2025 cho các bộ, địa phương.

Cụ thể, Thủ tướng Chính phủ giao danh mục, mức vốn ngân sách trung ương bố trí kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 cho một số dự án thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và 3 địa phương gồm TPHCM, Thanh Hóa và Phú Yên.

Điều chỉnh giảm kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2021-2025 của các dự án đã được giao kế hoạch đầu tư công trung hạn, đồng thời điều chỉnh tăng kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2021-2025 cho một số dự án trong nội bộ của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn cho một số bộ, địa phương - 1

Thủ tướng Chính phủ giao, điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn cho một số bộ, địa phương (Ảnh minh họa: Báo Đầu tư).

Về triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2021-2025, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các địa phương (TPHCM, Thanh Hóa, Phú Yên) thực hiện, thông báo hoặc quyết định giao kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 cho các cơ quan, đơn vị sử dụng vốn đầu tư công, chi tiết danh mục dự án và mức vốn ngân sách trung ương bố trí cho từng dự án theo đúng quy định của pháp luật về đầu tư công.

Các địa phương điều chỉnh giảm kế hoạch trung hạn giai đoạn 2021-2025 vốn ngân sách trung ương của các dự án có trách nhiệm bố trí đủ số vốn còn thiếu từ nguồn ngân sách địa phương để hoàn thành dự án, bảo đảm đúng thời gian quy định của Luật Đầu tư công; không đề xuất cấp có thẩm quyền bổ sung vốn ngân sách trung ương cho các dự án đã điều chỉnh giảm kế hoạch trung hạn giai đoạn 2021-2025.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các địa phương nêu trên chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ, các cơ quan thanh tra, kiểm tra, kiểm toán và cơ quan liên quan về tính chính xác của các nội dung, số liệu báo cáo, danh mục dự án và mức vốn bố trí cho từng dự án bảo đảm đúng quy định của pháp luật.

Tại Quyết định này, Thủ tướng yêu cầu Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao về quản lý Nhà nước đối với đầu tư công chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ, các cơ quan thanh tra, kiểm tra, kiểm toán và cơ quan liên quan về tính chính xác của các nội dung, số liệu báo cáo, bảo đảm đúng quy định của pháp luật.

Thủ tướng yêu cầu báo cáo việc thông báo hoặc quyết định giao kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách Trung ương giai đoạn 2021-2025 cho các cơ quan, đơn vị sử dụng vốn đầu tư công về Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính trước ngày 15/11 tới.

Thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 thực hiện theo quy định của Luật Đầu tư công, Nghị định số 40 ngày 6/4/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công, Nghị quyết của Chính phủ và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ có liên quan.

Tin liên quan