Đảng bộ EVNNPT tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025

(Dân trí) - Từ ngày 23 - 24/6 tại Hà Nội, Đảng bộ Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) đã tổ chức thành công Đại hội đại biểu lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Theo ông Nguyễn Tuấn Tùng - Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc EVNNPT, trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ EVNNPT luôn bám sát các mục tiêu, nhiệm vụ trong Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ EVN, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ EVNNPT lần thứ II và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2015 - 2020 để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và đã đạt được những kết quả rất quan trọng.

Công tác xây dựng Đảng được Đảng ủy EVNNPT đặc biệt quan tâm, vai trò lãnh đạo của cấp ủy đảng được tăng cường, hoàn thành hầu hết các chỉ tiêu theoNghị quyết Đại hội đề ra.Công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng được chú trọng, chất lượng công tác tuyên truyền ngày càng được nâng cao. Công tác tổ chức và cán bộ có chuyển biến rõ nét, chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đội ngũ cán bộ, đảng viên được nâng lên. Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tiếp tục được đẩy mạnh.

Đảng bộ EVNNPT tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025 - 1
Đại hội đại biểu Đảng bộ EVNNPT lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025

5 năm qua, Đảng bộ EVNNPT đã kết nạp được 499 đảng viên, bằng 124,8% so với chỉ tiêu của Nghị quyết Đại hội đề ra, trong đó có 49,3% là đoàn viên thanh niên; công nhận 500 đảng viên chính thức. Cuối nhiệm kỳ, tổng số đảng viên toàn Đảng bộ là 1.986 đ/c, tỷ lệ đảng viên trên tổng số CBCNV là 27,63%. Tổ chức trao tặng Huy hiệu 30 năm tuổi đảng cho 66 đồng chí, 40 năm tuổi đảng cho 03 đồng chí, cấp phát thẻ đảng và giới thiệu đảng viên đang công tác thường xuyên giữ mối liên hệ với cấp ủy địa phương đúng quy định.

Việc triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XII về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”đã khắc phục được nhiều hạn chế, khuyết điểm, tạo chuyển biến trên nhiều mặt công tác. Công tác phát triển đảng viên luôn được chú trọng thực hiện tốt, đảm bảo về tiêu chuẩn, chất lượng, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý có năng lực, phẩm chất đạo đức tốt, đáp ứng yêu cầu của EVNNPT trong các giai đoạn phát triển.

Trong 5 năm qua, Đảng ủy EVNNPT đã ban hành nhiều nghị quyết và lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác quản lý vận hành, do đó đã đạt hầu hết các chỉ tiêu kế hoạch được giao.

Đảng bộ EVNNPT tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025 - 2
Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội đại biểu Đảng bộ EVNNPT lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Hiện nay, EVNNPT quản lý 160 trạm biến áp (TBA), tăng 40,5% so với đầu nhiệm kỳ; tổng dung lượng máy biến áp (MBA) là 97.850 MVA, tăng 68,4%; 27.147km đường dây 220kV, 500kV, tăng 28,1% so với đầu nhiệm kỳ. Trong 5 năm qua, EVNNPT đã truyền tải an toàn sản lượng điện là 884 tỷ kWh, tăng bình quân 9,02%/năm. Tất cả các chỉ tiêu suất sự cố đều đạt kế hoạch EVN giao, trong khi hệ thống truyền tải điện quốc gia phát triển nhanh về quy mô so với đầu nhiệm kỳ.

Hoàn thành chuyển đổi 76/125 TBA 220 kV, bằng 60,8% sang vận hành theo tiêu chí không người trực, vượt chỉ tiêu theo Nghị quyết Đại hội. Thực hiện 3.926 hạng mục công trình sửa chữa lớn, với tổnggiá trị 3.737 tỷ đồng, hoàn thành kế hoạch hàng năm, góp phần đảm bảo vận hành an toàn hệ thống truyền tải điện quốc gia.Tổng công ty thực hiện tốt công tác quản lý và giảm tổn thất điện năng, năm 2019 là 2,15%, đạt mức chỉ tiêu kế hoạch năm 2020 EVN giao, giảm 0,19% so với đầu nhiệm kỳ.

Trong lĩnh vực đầu tư xây dựng, EVNNPT đã khởi công 213 công trình; hoàn thành đưa vào vận hành 255 công trình, với tổnggiá trị khối lượng đầu tư đạt 93.861 tỷ đồng, tăng 24,7% so với khối lượng thực hiện nhiệm kỳ 2010 - 2015, vượt mức so với chỉ tiêu theo Nghị quyết đề ra. Qua đó đã giúp Hệ thống truyền tải điện quốc gia phát triển nhanh về quy mô. EVNNPT đã tích cực thực hiện các giải pháp đảm bảo lành mạnh tình hình tài chính.

Đảng bộ EVNNPT tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025 - 3

Đ/c Đặng Phan Tường - Ủy viên BTV Đảng ủy Tập đoàn; Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐTV EVNNPT phát biểu khai mạc đại hội

Các chỉ tiêu tài chính đều đáp ứng quy định và đạt yêu cầu, hàng năm Tổng công ty đều đảm bảo hoạt động có lợi nhuận, năm sau cao hơn năm trước. Tổng lợi nhuận sau thuế đạt 4.208 tỷ đồng, tăng 8,6 lần so với nhiệm kỳ trước. Cùng với đó, các chỉ tiêu tài chính của EVNNPT luôn đảm bảo quy định và ngày càng tốt hơn. Trong đó, chỉ tiêu nợ phải trả trên vốn chủ sở hữu giảm từ 2,6 lần đầu nhiệm kỳ xuống 2,2 lần thời điểm hiện tại, tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu tăng từ 1% lên 3%. EVNNPT đã được Fitch Ratings (một trong ba tổ chức xếp hạng tín nhiệm uy tín nhất trên thế giới) công bố xếp hạng tín nhiệm ở mức BB ngang bằng công ty mẹ - EVN và mức xếp hạng quốc gia của Việt Nam; xếp hạng tín nhiệm độc lập của EVNNPT đạt mức BB+, qua đó tạo điều kiện thuận lợi để EVNNPT đa dạng hóa các nguồn tài chính và huy động vốn trên thị trường tài chính quốc tế.

Về công tác kỹ thuật an toàn, an toàn vệ sinh lao động, phòng chống lụt bão, phòng chống cháy nổ đã được Đảng ủy EVNNPT chỉ đạo các đơn vị trực thuộc thực hiện nghiêm túc theo chỉ đạo của Tổng công ty.

Đảng ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo Công đoàn, Đoàn Thanh niên EVNNPT tăng cường giáo dục, bồi dưỡng nâng cao ý thức chính trị, xây dựng đội ngũ cán bộ công nhân viên (CBCNV), đoàn viên ngày càng lớn mạnh.

Đảng bộ EVNNPT tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025 - 4
Đ/c Vũ Hồng Nguyên - Phó Bí thư Đảng ủy EVNNPT trình bày Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành

Báo cáo chính trị cũng vạch ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ trong giai đoạn tới, trong đó phấn đấu thực hiện mục tiêu chung là phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất, xây dựng Đảng bộ Tổng công ty trong sạch, vững mạnh; nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, tăng năng suất lao động; xây dựng hệ thống truyền tải điện Quốc gia đồng bộ, hiện đại; đảm bảo truyền tải điện an toàn, liên tục, ổn định cho các hoạt động kinh tế, chính trị - xã hội, an ninh, quốc phòng; sử dụng hợp lý các nguồn lực, sản xuất kinh doanh có lãi, bảo toàn và phát triển vốn, tích lũy để đầu tư phát triển; xây dựng mô hình tổ chức, quản trị chuyên nghiệp, hiệu quả cao; tham gia và chuẩn bị các điều kiện cần thiết đáp ứng các cấp độ của thị trường điện; đẩy mạnh xây dựng và thực hiện văn hóa doanh nghiệp; không ngừng cải thiện điều kiện và môi trường làm việc cho CBCNV.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đ/c Dương Quang Thành - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV EVN đã đánh giá cao những nỗ lực của Đảng bộ EVNNPT nhiệm kỳ qua trong việc đảm bảo truyền tải hệ thống điện an toàn, thông suốt, ổn định góp phần quan trọng trong việc phát triển kinh tế xã hội của đất nước; công tác đầu tư xây dựng đạt hiệu quả cả về quy mô và chất lượng; công tác tài chính thu xếp vốn từng bước được cải thiện; công tác xây dựng đảng được đặc biệt chú trọng, hoàn thành xuất sắc Nghị quyết Đảng bộ Tổng công ty nhiệm kỳ 2015 - 2020 đề ra.

Đảng bộ EVNNPT tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025 - 5
Đ/c Dương Quang Thành - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV EVN phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

Chủ tịch EVNNPT- ông Đặng Phan Tường đã tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đ/c Dương Quang Thành - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV EVN đồng thời đề nghị toàn thể cán bộ đảng viên trong toàn EVNNPT tập trung thảo luận các nhóm giải pháp nhằm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đã đề ra.

Ngoài những mục tiêu nhiệm vụ EVNNPT đã đạt được, để tiếp tục có hướng đi đúng, vươn lên tầm khu vực và quốc tế, EVNNPT sẽ tiếp tục triển khai thực hiện Chiến lược phát triển đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2040 với quan điểm xây dựng EVNNPT phát triển bền vững. EVNNPT đã xây dựng đồng bộ các chiến lược thành phần để triển khai thực hiện, gồm: Ứng dụng và phát triển khoa học kỹ thuật; Phát triển công nghệ thông tin; Tài chính; Đầu tư; Phát triển nguồn nhân lực; Truyền thông; Quan hệ quốc tế; Bảo vệ an ninh, an toàn Hệ thống truyền tải điện quốc gia. Đến nay, EVNNPT đã hoàn thành nhiều nội dung quan trọng trong kế hoạch triển khai chiến lược và đang tích cực triển khai thực hiện các nhiệm vụ, công việc theo lộ trình để đảm bảo hoàn thành các mục tiêu chiến lược đã đề ra.

EVNNPT đẩy mạnh thực hiện văn hóa doanh nghiệp đến từng đơn vị sản xuất; triển khai nhiều hoạt động đa dạng, phong phú về Văn hoá EVNNPT như tổ chức các hội nghị, hội thảo, cuộc thi, tiểu phẩm tìm hiểu về Văn hóa EVNNPT và tuyên truyền đồng bộ trên các website, ấn phẩm của Tổng công ty, đơn vị. Từ đó lan tỏa, tạo niềm tin, gắn kết CBCNV, xây dựng con người EVNNPT là những người có bản lĩnh vững vàng, tinh thần trách nhiệm cao, xây dựng hình ảnh EVNNPT ngày càng tốt đẹp trong cộng đồng và xã hội.

Trong những năm tới, nền kinh tế nước ta được dự báo tiếp tục tăng trưởng; việc cải cách thể chế và thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh được Chính phủ chỉ đạo quyết liệt sẽ phát huy hiệu quả; quá trình toàn cầu hóa, cách mạng khoa học, công nghệ tiếp tục phát triển rất nhanh, đặc biệt là cách mạng công nghiệp lần thứ tư. EVNNPT luôn nhận được sự quan tâm của Đảng, Chính phủ, các bộ, ban, ngành. Đặc biệt, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 55-NQ/TW ngày 11/02/2020 về Định hướng Chiến lược phát triển năng lượng quốc gia của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2040, trong đó có những định hướng lớn, xuyên suốt đối với sự phát triển của ngành điện và lĩnh vực truyền tải điện.

Đảng bộ EVNNPT tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025 - 6
Ban Chấp hành Đảng bộ EVNNPT nhiệm kỳ 2020 - 2025

Để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đòi hỏi tập thể đảng viên, CBCNV của EVNNPT phải nỗ lực, phấn đấu mạnh mẽ, quyết tâm hơn để hoàn thành các nhiệm vụ, mục tiêu đề ra. Đảng ủy EVNNPT tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, xây dựng, chỉnh đốn Đảng cả về chính trị, tư tưởng, tổ chức và cán bộ. Tập trung các giải pháp để tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Chiến lược phát triển EVNNPT đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2040 và các chiến lược thành phần, trong đó chú trọng triển khai thực hiện Chiến lược phát triển nguồn nhân lực của EVNNPT; đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ mới và công nghệ thông tin; nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh và tăng năng suất lao động; tiếp tục đẩy mạnh việc xây dựng, giữ gìn và phát triển Văn hóa EVNNPT; thực hiện tốt công tác truyền thông, quan hệ quốc tế và các mặt công tác khác.

Đại hội Đảng bộ EVNNPT lần thứ III đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ EVNNPT nhiệm kỳ 2020 - 2025 và bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng bộ Tập đoàn Điện lực Việt Nam lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025.Với truyền thống đoàn kết, thống nhất và đội ngũ đảng viên, CBCNV có năng lực, phẩm chất đạo đức tốt, tinh thần trách nhiệm cao, luôn tận tâm với công việc, phát huy những thành tích của nhiệm kỳ qua, Đảng ủy EVNNPT quyết tâm lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện để hoàn thành xuất sắc các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, nhất là hoàn thành mục tiêu chiến lược: đến năm 2025, EVNNPT trở thành một trong các tổ chức truyền tải điện thuộc 10 nước hàng đầu châu Á.

Quang Thắng - Trường Thịnh