Công ty bảo hiểm sắp tới sẽ không thể "xấu che, tốt khoe"?

(Dân trí) - Dự thảo Luật Kinh doanh bảo hiểm (sửa đổi) bổ sung yêu cầu công khai thông tin một cách toàn diện, bao gồm thông tin định tính và định lượng, thường xuyên, bất thường nhằm tăng cường tính minh bạch.

Doanh nghiệp phải công khai thông tin một cách toàn diện

Sáng 22/10, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày tờ trình về dự án Luật Kinh doanh bảo hiểm (sửa đổi).

Báo cáo trước Quốc hội, Bộ trưởng Hồ Đức Phớc nhấn mạnh việc sửa đổi Luật Kinh doanh bảo hiểm sẽ xử lý những mâu thuẫn, chồng chéo, bất cập, đồng thời cải cách toàn diện công tác quản lý, kiểm tra, thanh tra chuyên ngành trong phát hiện, xử lý kịp thời, nghiêm minh các hành vi vi phạm pháp luật về kinh doanh bảo hiểm; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư, khách hàng, sự an toàn của cả hệ thống, tiết giảm chi phí xã hội.

Công ty bảo hiểm sắp tới sẽ không thể xấu che, tốt khoe? - 1

Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc trình bày Tờ trình (Ảnh: Quốc Chính).

Đề cập tới một số nội dung chính của dự thảo, Bộ trưởng Tài chính cho biết, Dự thảo Luật Kinh doanh bảo hiểm (sửa đổi) gồm 8 chương, 156 điều.

Trong đó, quy định về nội dung về hợp đồng bảo hiểm cơ bản giữ nguyên cách thiết kế của Luật cũ, có bổ sung thêm mục về đề phòng hạn chế tổn thất, phòng chống gian lận và giải quyết tranh chấp.

"Về đề phòng hạn chế tổn thất, phòng chống gian lận và giải quyết tranh chấp, bổ sung các quy định nhằm tăng cường trách nhiệm của doanh nghiệp bảo hiểm, người được bảo hiểm trong các công tác này và định  hướng việc giải quyết tranh chấp", Bộ trưởng cho biết.

Cũng tại dự thảo Luật, ông Hồ Đức Phớc cho biết sẽ mở rộng đối tượng nhà đầu tư nước ngoài, cho phép các tập đoàn tài chính có hoạt động kinh doanh bảo hiểm; đơn giản điều kiện cho các doanh nghiệp bảo hiểm đã được cấp giấy phép tại Việt Nam muốn thành lập doanh nghiệp bảo hiểm mới…

Về tổ chức hoạt động, dự thảo bổ sung các quy định mới nhằm nâng cao quản trị điều hành của doanh nghiệp như quy định mới về tổ chức hoạt động, kiểm soát nội bộ, kiểm toán nội bộ, quản trị rủi ro theo thông lệ quốc tế, phù hợp với tính chất hoạt động kinh doanh bảo hiểm…

Cũng theo Bộ trưởng, Dự thảo luật đã bổ sung yêu cầu công khai thông tin một cách toàn diện, bao gồm thông tin định tính và định lượng theo định kỳ, thường xuyên, bất thường nhằm tăng cường tính minh bạch và cạnh tranh lành mạnh của thị trường.

"Về các biện pháp can thiệp, bổ sung quy định về an toàn tài chính, trường hợp tỷ lệ an toàn vốn ở mức phải áp dụng biện pháp can thiệp, biện pháp cải thiện sớm, biện pháp kiểm soát, quy định trách nhiệm của doanh nghiệp, chủ sở hữu, thành viên góp vốn, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát…", Bộ trưởng cho hay.

Một trong các nội dung sửa đổi tại Luật này cũng được nhiều ý kiến quan tâm, đó là vấn đề quản lý nhà nước về kinh doanh bảo hiểm

Tại dự thảo, sửa đổi sẽ theo hướng gộp quy định về nội dung quản lý nhà nước và cơ quan quản lý nhà nước; bổ sung nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ Tài chính trong quản lý, giám sát, thanh tra, xử lý vi phạm pháp luật về hoạt động kinh doanh bảo hiểm.

Bộ Tài chính sẽ phối hợp với các cơ quan quản lý bảo hiểm nước ngoài trong việc phối hợp quản lý, giám sát, thanh tra, kiểm tra đối với các chi nhánh của doanh nghiệp bảo hiểm nước ngoài tại Việt Nam; thiết lập cơ chế chia sẻ thông tin quản lý, giám sát cùng với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các bộ, ngành khác có liên quan đến hoạt động kinh doanh bảo hiểm.

Ngoài ra, bổ sung quy định đối với kiểm toán độc lập, phạm vi kiểm toán độc lập và trách nhiệm cung cấp thông tin cho Bộ Tài chính.

Xem xét quy định Bộ Tài chính tổ chức thi, cấp, công nhận chứng chỉ bảo hiểm, chứng chỉ đại lý bảo hiểm...

Báo cáo thẩm tra về dự thảo tờ trình, ông Vũ Hồng Thanh - Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội - cho biết cơ bản tán thành với sự cần thiết sửa đổi Luật Kinh doanh bảo hiểm.

Tuy nhiên theo ông Thanh, có ý kiến đề nghị cần bố cục lại một số chương, mục của dự thảo Luật cho hợp lý hơn. Hiện bố cục của dự thảo Luật gồm 08 chương, 156 điều (sửa đổi 81 điều, bổ sung 58 điều, bãi bỏ 33 điều).

Cũng theo ông Thanh, về doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp tái bảo hiểm ở chương III, Ủy ban Kinh tế cơ bản tán thành với các quy định tại dự thảo Luật.

Công ty bảo hiểm sắp tới sẽ không thể xấu che, tốt khoe? - 2

Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Vũ Hồng Thanh trình bày Báo cáo thẩm tra (Ảnh: Quốc Chính).

Tuy nhiên, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế cũng đề nghị cơ quan soạn thảo tiếp tục rà soát các quy định liên quan đến chủ thể kinh doanh (như: điều kiện kinh doanh, trình tự thành lập, quản trị doanh nghiệp, tổ chức kiểm soát và kiểm toán nội bộ, các chức danh quan trọng của doanh nghiệp bảo hiểm để …) bảo đảm công khai, minh bạch, rõ ràng, thuận lợi, không tạo gánh nặng về tài chính, hành chính cho doanh nghiệp.

Đồng thời tránh sự can thiệp quá sâu của cơ quan quản lý nhà nước vào quyền tự chủ kinh doanh của doanh nghiệp, bảo vệ bí mật kinh doanh của doanh nghiệp và phù hợp với Luật Doanh nghiệp năm 2020.

Về quản lý nhà nước về hoạt động kinh doanh bảo hiểm (Chương VII), lãnh đạo Ủy ban Kinh tế nhất trí với việc bổ sung quy định về thẩm quyền của cơ quan quản lý nhà nước và các biện pháp áp dụng khi doanh nghiệp không đáp ứng tỷ lệ an toàn vốn tại dự thảo Luật, thay cho việc quản lý nhà nước đang thực hiện trên cơ sở tuân thủ, phê chuẩn trước khi thực hiện, chỉ can thiệp sau khi có sự việc xảy ra.

Đối với quy định về quyền yêu cầu cung cấp thông tin của Bộ Tài chính trong thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính về hoạt động kinh doanh bảo hiểm, Ủy ban Kinh tế cho rằng, đây là nội dung quan trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động của các doanh nghiệp nhưng nội dung quy định còn chưa chặt chẽ. Đối với thông tin về tài khoản của doanh nghiệp, cần làm rõ, trường hợp cần thiết dự thảo Luật cần giao trách nhiệm quy định chi tiết nội dung này.

Ngoài ra, Ủy ban cho biết có ý kiến đề nghị cần xem xét quy định về việc Bộ Tài chính tổ chức thi, cấp, công nhận chứng chỉ bảo hiểm, chứng chỉ đại lý bảo hiểm, chứng chỉ phụ trợ bảo hiểm, chứng chỉ môi giới bảo hiểm do chưa phù hợp với yêu cầu xã hội hóa ngày càng cao hiện nay, đặc biệt đối với lĩnh vực đào tạo.

Theo đó, cơ quan quản lý nhà nước (Bộ Tài chính) chỉ nên tập trung vào việc ban hành chính sách và thực hiện kiểm tra, giám sát các hoạt động này. Việc bồi dưỡng nâng cao trình độ, tổ chức thi và cấp chứng chỉ nghề nghiệp, đăng ký và quản lý hành nghề, kiểm soát chất lượng dịch vụ, kiểm soát đạo đức nghề nghiệp... nên giao cho tổ chức xã hội nghề nghiệp.