1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân

Chưa điều chỉnh lương cơ sở trong năm 2021

Châu Như Quỳnh

(Dân trí) - Đây là nội dung đáng chú ý trong Nghị quyết về dự toán ngân sách Nhà nước năm 2021 vừa được Quốc hội thông qua chiều nay (12/11), với tỷ lệ đại biểu tán thành là 92,53%.

Chưa điều chỉnh lương, chuẩn nghèo

Nghị quyết Quốc hội thông qua nêu rõ trong năm 2021 chưa thực hiện điều chỉnh mức lương cơ sở, chuẩn nghèo. Cùng đó, trong năm 2020 cũng không thực hiện điều chỉnh mức lương cơ sở, lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hàng tháng (đối tượng do ngân sách nhà nước bảo đảm) và trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng.

Quốc hội thống nhất tập trung nguồn lực để phòng, chống dịch Covid-19, khắc phục hậu quả thiên tai, thực hiện các chính sách an sinh xã hội đã ban hành, bảo đảm quốc phòng, an ninh và đối ngoại.

Chưa điều chỉnh lương cơ sở trong năm 2021 - 1
Kết quả biểu quyết thông qua Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2021

Trước khi Quốc hội thông qua Nghị quyết này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH ) có báo cáo thu, giải trình về đánh giá tình hình thực hiện ngân sách nhà nước năm 2020, dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 và dự thảo Nghị quyết.

Về một số ý kiến đại biểu Quốc hội đề nghị điều chỉnh lương hưu đối với người nghỉ hưu trước năm 1993, rà soát các nội dung về chưa điều chỉnh tiền lương năm 2020 và 2021 và chưa điều chỉnh chuẩn nghèo phù hợp với Nghị quyết 122/2020/QH14 của Quốc hội và Kết luận số 91-KL/TW của Hội nghị Trung ương 13, UBTVQH cho biết tại kỳ họp thứ 9, Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 122/2020/QH14, trong đó quy định “Chưa thực hiện điều chỉnh mức lương cơ sở và lương hưu từ ngày 01/7/2020. Căn cứ tình hình thực tế, báo cáo Ủy ban thường vụ Quốc hội về thời điểm điều chỉnh mức lương cơ sở”.

Kết luận số 91-KL/TW của Hội nghị Trung ương 13 quy định: Trong năm 2021 chưa điều chỉnh lương cơ sở, chưa điều chỉnh chuẩn nghèo.

Thời gian qua, triển khai Nghị quyết số 25/2016/QH14 của Quốc hội về Kế hoạch Tài chính 5 năm quốc gia, việc thực hiện điều chỉnh lương hưu, trợ cấp xã hội (đối tượng do ngân sách Nhà nước bảo đảm) và trợ cấp ưu đãi người có công được thực hiện đồng thời với điều chỉnh mức lương cơ sở.

 Theo báo cáo của Chính phủ trình Quốc hội đã báo cáo cụ thể tình hình thu ngân sách Nhà nước năm 2020 hụt thu khoảng 190.000 tỷ đồng so với dự toán; dự toán thu cân đối ngân sách Nhà nước năm 2021 giảm trên 170.000 tỷ đồng so với dự toán năm 2020, nên chưa cân đối được nguồn để thực hiện điều chỉnh mức lương cơ sở, lương hưu, trợ cấp xã hội và trợ cấp hàng tháng (đối tượng do ngân sách Nhà nước bảo đảm), trợ cấp ưu đãi người có công trong năm 2020 và năm 2021, cũng như điều chỉnh chuẩn nghèo cho giai đoạn tới.

Về việc ưu tiên điều chỉnh mức tăng trợ cấp người có công, lương hưu và trợ cấp cho những người về nghỉ hưu trước năm 1995, UBTVQH cho biết đúng như ý kiến các vị đại biểu Quốc hội đã nêu, do vẫn còn tồn tại những bất hợp lý về chính sách tiền lương, nên việc sớm có chính sách ưu tiên hỗ trợ cho đối tượng này là cần thiết, song cần có tổng kết về số lượng, phạm vi, mức hỗ trợ để xây dựng dự kiến kinh phí bố trí cũng như bảo đảm chính sách hỗ trợ lâu dài, phù hợp với khả năng ngân sách Nhà nước.

Tiếp thu ý kiến đại biểu Quốc hội, UBTVQH đề nghị Chính phủ sớm có tổng kết, đánh giá và xây dựng phương án điều chỉnh phù hợp, báo cáo Quốc hội theo hướng ưu tiên hơn cho đối tượng này trong thời gian tới.

Duyệt thu - chi ngân sách năm 2021

Trong Nghị quyết chính thức vừa được thông qua về dự toán ngân sách nhà nước năm 2021, Quốc hội giao Chính phủ thực hiện một số biện pháp điều hành nhiệm vụ tài chính - ngân sách nhà nước năm 2021.

Chưa điều chỉnh lương cơ sở trong năm 2021 - 2
Các đại biểu Quốc hội bấm nút thông qua Nghị quyết

Quốc hội đã thông qua dự toán ngân sách nhà nước năm 2021, cụ thể: Tổng số thu ngân sách nhà nước là 1.343.330 tỷ đồng. Tổng số chi ngân sách nhà nước là 1.687.000 tỷ đồng.

Mức bội chi ngân sách nhà nước là 343.670 tỷ đồng, tương đương 4% tổng sản phẩm trong nước (GDP), gồm: Bội chi ngân sách trung ương là 318.870 tỷ đồng, tương đương 3,7% GDP; bội chi ngân sách địa phương là 24.800 tỷ đồng, tương đương 0,3%GDP. Tổng mức vay của ngân sách Nhà nước là 608.569 tỷ đồng.

Trong năm 2021, Quốc hội giao Chính phủ tiếp tục tập trung chỉ đạo quyết liệt công tác quản lý thu ngân sách nhà nước; chống thất thu thuế, chống chuyển giá, trốn thuế; giảm tỷ lệ nợ thuế; mở rộng triển khai hóa đơn điện tử; cải cách, hiện đại hóa hệ thống cơ quan thuế, hải quan, kho bạc nhà nước;

Quốc hội yêu cầu thực hiện nghiêm quy định về đấu giá khi thực hiện bán, chuyển nhượng, cho thuê tài sản công, giao đất, cho thuê đất theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công, pháp luật về đất đai; đẩy nhanh công tác cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước tại các doanh nghiệp theo Đề án đã được phê duyệt.