10 kết quả nổi bật nhiệm kỳ 2015-2020 của Đảng bộ TKV

(Dân trí) - Các mục tiêu tổng quát của Nghị quyết Đảng bộ TKV lần thứ II, nhiệm kỳ 2015-2020 đã được hiện thực hoá thành các chỉ tiêu, thành những con số tăng trưởng ấn tượng, thể hiện trên 10 dấu ấn nổi bật

1. Nâng cao vai trò lãnh đạo của các cấp ủy Đảng

Nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ TKV đạt được nhiều kết quả quan trọng về công tác tư tưởng, tổ chức cán bộ và thực hành dân chủ cơ sở, kiện toàn bộ máy, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng, coi trọng công tác kiểm tra, giám sát, đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí, xây dựng các cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh gắn với công tác nâng cao chất lượng cán bộ, đảng viên.

Đảng ủy TKV và các cấp ủy trực thuộc đã rà soát sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện hệ thống quy chế, quy định hoạt động của cấp ủy; xây dựng chương trình công tác toàn khóa; Triển khai thực hiện Đề án sắp xếp các cơ quan tham mưu giúp việc của Đảng uỷ theo đúng Quy định 69 của Ban Bí thư và Hướng dẫn số 17 của Ban Tổ chức Trung ương. Trong nhiệm kỳ, Đảng bộ TKV đã tiếp nhận chuyển giao 12 đơn vị của Tập đoàn có tổ chức Đảng thuộc Đảng bộ Khối Công nghiệp Hà Nội về trực thuộc Đảng bộ TKV, nâng tổng số chi đảng bộ cơ sở trực thuộc lên 30 chi, đảng bộ.

10 kết quả nổi bật nhiệm kỳ 2015-2020 của Đảng bộ TKV - 1

Đảng ủy TKV thường xuyên phối hợp chặt chẽ với các đảng ủy cấp trên cơ sở có liên quan trong lãnh đạo xây dựng các tổ chức cơ sở đảng trong Tập đoàn trong sạch, vững mạnh. Vì thế các tổ chức đảng trong Tập đoàn đã phát huy được vai trò là hạt nhân lãnh đạo hệ thống chính trị ở cơ sở. Đây là một trong những yếu tố quan trọng duy trì sự đoàn kết, thống nhất trong cán bộ, đảng viên và NLĐ; góp phần ổn định chính trị, phấn đấu vượt qua khó khăn, thách thức để hoàn thành nhiệm vụ được giao.

2. Sản xuất kinh doanh vượt qua khó khăn, về đích ngoạn mục

Nhiệm kỳ qua, Đảng uỷ TKV đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ SXKD phù hợp với quy luật và diễn biến của biến đổi khí hậu, thị trường, ổn định tư tưởng, đảm bảo việc làm và thu nhập cho NLĐ, góp phần tích cực đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia; thực hiện đầy đủ nghĩa vụ nộp ngân sách Nhà nước, bảo toàn và phát triển vốn Nhà nước tại Tập đoàn.

Với các giải pháp đồng bộ, sự chỉ đạo quyết liệt linh hoạt của cả hệ thống chính trị; sự đồng thuận, nỗ lực, tinh thần KỶ LUẬT VÀ ĐỒNG TÂM của tất cả người lao động, công nhân cán bộ toàn Tập đoàn, nhiệm kỳ vừa qua, TKV đã “Vượt khó- Bứt phá-Về đích- và Hoàn thành ngoạn mục” tất cả các chỉ tiêu chủ yếu đề ra. Kết quả 5 năm 2016 - 2020: Tổng doanh thu dự kiến đạt 613,9 ngàn tỷ đồng, tăng bình quân 7,9%/năm. Tổng lợi nhuận trước thuế dự kiến đạt 17,9 ngàn tỷ đồng, bình quân 3,6 ngàn tỷ đồng/năm. Nộp ngân sách nhà nước ước đạt 84,5 ngàn tỷ đồng, bình quân 16,9 ngàn tỷ đồng/năm. Năng suất lao động tăng bình quân 12%/năm. Tốc độ tăng tiền lương bình quân 9,2%/năm.

Đặc biệt năm 2019, TKV đạt tăng trưởng ấn tượng, cho thấy sự khởi sắc trong hoạt động SXKD của Tập đoàn trên tất cả các khối lĩnh vực sản xuất. Theo đánh giá của Bộ Công Thương, Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam là đơn vị đạt tăng trưởng cao nhất trong khối ngành công nghiệp khai khoáng của Việt Nam. Trong đó,

* Khối Công nghiệp than:

Với ý thức chính trị cao, TKV đã thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Chính phủ, gia tăng sản xuất, cung cấp đủ than cho nhu cầu tiêu dùng trong nước, góp phần tích cực đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia; Đồng thời triển khai và vận hành thành công mô hình “sản xuất và thương mại than”, chuẩn bị sẵn sàng năng lực sản xuất để tăng sản lượng than đáp ứng nhu cầu than cho nền kinh tế trong các năm tiếp theo.

Tổng sản lượng than khai thác trong nhiệm kỳ ước đạt: 188 triệu tấn, Tổng sản lượng than tiêu thụ đạt 205,8 triệu tấn.

* Công nghiệp Khoáng sản

Giai đoạn 2016 - 2020 ghi nhận sự tăng trưởng mạnh mẽ của khối các đơn vị khoáng sản, theo hướng tăng cường chế biến sâu, tạo ra sức đột phá, nâng cao giá trị gia tăng và hiệu quả kinh tế , qua đó khẳng định vai trò, vị trí và sự đóng góp ngày càng quan trọng đối với sự phát triển bền vững của Tập đoàn.

Cũng trong nhiệm kỳ, Tập đoàn đã kết thúc đầu tư, đưa vào vận hành ổn định, đạt và vượt công suất thiết kế 2 dự án sản xuất Alumin, mang lại hiệu quả kinh tế cao, mở ra ngành công nghiệp mới. Qua đó khẳng định quyết tâm chính trị rất cao của TKV trong việc tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Bộ Chính trị về thí điểm khai thác bô xít tại Tây Nguyên, thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội địa phương.

* Công nghiệp điện

Tổng sản lượng điện sản xuất từ năm 2016 đến hết năm 2019 đạt 36,7 tỷ KWh (đặc biệt năm 2019 sản lượng điện phát đạt 9,8 tỷ kWh, cao nhất trong các năm từ trước đến nay).

* Các lĩnh vực sản xuất kinh doanh Vật liệu nổ công nghiệp, cơ khí, vật liệu xây dựng cũng đạt được nhiều kết quả tích cực, đảm bảo kế hoạch cả về sản lượng, chất lượng và doanh thu…

3. Triển khai thành công chương trình “3 hoá”.

Trong nhiệm kỳ 2015-2020, TKV đã đổi mới và thúc đẩy mạnh mẽ công tác phát triển KH&CN, triển khai ứng dụng CGH, TĐH, THH các công đoạn trong SXKD. Đây là yếu tố quan trọng giúp tiết giảm nhân công lao động trực tiếp, tăng năng suất lao động, tăng mức độ an toàn, đặc biệt là tối ưu hóa quá trình hoạt động của các thiết bị trong các công đoạn sản xuất tại các đơn vị.

Với việc đầu tư đổi mới công nghệ sản xuất theo hướng CGH, TĐH, THH trong khai thác hầm lò; đầu tư đồng bộ thiết bị công suất lớn trong khai thác lộ thiên đã góp phần giảm tỷ lệ tổn thất tài nguyên trong khai thác hầm lò từ 23,5% xuống 20% và trong khai thác lộ thiên từ 4,9% xuống 4,3%. Đồng thời năng suất lao động tăng lên. Cụ thể, năng suất lao động toàn Tập đoàn tính theo giá trị tăng bình quân 12%/năm, vượt mục tiêu về mức tăng NSLĐ theo Chương trình hành động số 08 ngày 08/8/2016 của Đảng ủy TKV là 4 - 5%/năm.

4. Hoàn thiện mô hình tổ chức gắn với tái cơ cấu lao động.

Trong giai đoạn 2016-2020: Thực hiện đề án tái cơ cấu, cổ phần hoá, TKV đã hoàn thành cổ phần hóa 11 đơn vị thành viên (trong đó có 03 tổng công ty lớn); sắp xếp lại các đơn vị sản xuất than, đơn vị sự nghiệp và các chi nhánh của TKV; hoàn thành việc tăng tỷ lệ sở hữu của TKV lên 65% tại 06 đơn vị sản xuất than. Đồng thời trong giai đoạn này, Công ty mẹ TKV đã hoàn thành việc thoái vốn tại 14 công ty con, công ty liên kết. Hiện tại, mô hình tổ chức của TKV đã tinh gọn và chuyên môn hóa cao hơn; số lượng đơn vị thành viên đã giảm từ 88 đơn vị xuống còn 65 đơn vị.

TKV đã tích cực thực hiện các giải pháp tiết giảm lao động. Tổng số lao động đã giảm từ 118 ngàn người năm 2016 xuống còn 97,5 ngàn năm 2018. Hoàn thành sớm 02 năm so với mục tiêu tại Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tập đoàn lần thứ II, đó là đến hết năm 2020 giảm lao động xuống dưới 100.000 người. Hiện tại, tổng số lao động của TKV tiếp tục giảm còn 96,5 ngàn người.

5. Đổi mới quản trị doanh nghiệp, đổi mới tư duy điều hành 3 mỏ lộ thiên lớn vùng Cẩm Phả.

Giai đoạn 2016-2020, Tập đoàn và các đơn vị thường xuyên coi trọng việc cập nhật, đánh giá thị trường tiêu thụ than, khoáng sản; xây dựng các phương án chỉ đạo, điều hành sản xuất, tiêu thụ linh hoạt phù hợp với diễn biến của thị trường. Đổi mới tư duy điều hành 3 mỏ lộ thiên lớn vùng Cẩm Phả. Năm 2019 đã thực hiện việc chuyển đổi thành công bước đầu từ mô hình “Sản xuất than” sang mô hình “Vừa sản xuất - Vừa thương mại than”, đảm bảo cung ứng đủ than cho các hộ tiêu thụ ký hợp đồng với TKV.

Cũng trong giai đoạn 2016-2020, TKV đã tiếp thu nhiều kiến nghị của Đoàn kiểm tra, giám sát, thanh tra để tiếp tục bổ sung và hoàn thiện các quy chế, quy định quản lý nội bộ cho phù hợp với cơ chế chính sách của Nhà nước để tăng hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý, điều hành, đồng thời tăng tính chủ động và tự chịu trách nhiệm về công tác quản trị chi phí và kết quả SXKD của các đơn vị. Thông qua việc xây dựng, hoàn thiện các quy định về pháp lý trong nội bộ tập đoàn, hiệu quả công tác quản lý, giám sát của TKV đã được nâng cao.

10 kết quả nổi bật nhiệm kỳ 2015-2020 của Đảng bộ TKV - 2

6. Nâng cao đời sống, thu nhập cho người lao động

Cùng với sự tăng trưởng về hiệu quả SXKD, đời sống của CNCB toàn Tập đoàn không ngừng được cải thiện, nâng cao. Tập đoàn và các đơn vị tiếp tục quan tâm, xây dựng các công trình thiết chế văn hoá phục vụ đời sống tinh thần cho thợ mỏ như: Nhà rèn luyện thể chất, thư viện, nhà nghỉ dưỡng sau ca, nhà văn hoá đa năng, trạm y tế. Công nhân đi làm có xe đưa đón; được ăn ca theo hình thức buffet tự chọn; được cấp phát, giặt sấy bảo hộ lao động miễn phí, được ở trong các khu nhà tập thể, chung cư thợ mỏ với các trang thiết bị sinh hoạt hiện đại. Tiền lương bình quân toàn Tập đoàn đạt 12,7 triệu đồng/người-tháng, tăng 36% so với mức 9,3 triệu đồng/người/kỳ đầu nhiệm kỳ. Riêng công nhân hầm lò đạt bình quân 18 triệu đồng/tháng. Đáng chú ý, trong nhiệm kỳ, số thợ mỏ có thu nhập cao trên 300, 400 triệu đồng/năm tăng cao. Các chính sách về bảo hiểm, chế độ độc hại đã được các cơ quan quản lý quan tâm giải quyết.

7. Hoàn thành nhiều mục tiêu quan trọng về môi trường

Trong quá trình hoạt động, TKV luôn nhận thức rõ tầm quan trọng của việc phát triển SXKD phải gắn liền với tăng trưởng xanh, bảo vệ môi trường và chủ động ứng phó biến đổi khí hậu. Đến nay, TKV cơ bản giải quyết những tác động của quá trình khai thác tới môi trường. Bình quân mỗi năm, TKV giành kinh phí 1000 tỷ đồng chi trực tiếp cho công tác bảo vệ môi trường, chưa kể hàng chục nghìn tỷ đồng để đầu tư đổi mới công nghệ khai thác than, cơ giới hóa sản xuất, đầu tư các tuyến băng tải vận chuyển than, quy hoạch, sắp xếp hiện đại hóa các cảng than, kho than chế biến tập trung, qua đó tích cực giảm thiểu ô nhiễm môi trường, thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội của địa phương.

Chỉ riêng trồng cây, hoàn nguyên bãi thải mỏ, TKV đã trồng cây phủ xanh trên 1.000 ha bãi thải, tương đương 30% diện tích bãi thải ngoài hiện có; Lắp đặt 38 hệ thống quan trắc môi trường tự động theo dõi lượng bụi, khí phát thải; Đầu tư xây dựng và đưa vào vận hành 45 trạm xử lý nước thải mỏ công suất trên 120 triệu m3/năm, đảm bảo 100% nước thải hầm lò được xử lý theo tiêu chuẩn môi trường. Các chỉ số quan trắc môi trường đều được kết nối về Sở Tài nguyên môi trường tỉnh Quảng Ninh và công bố trên hệ thống bảng thông tin điện tử.

8. Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước.

TKV và các đơn vị đã tích cực đẩy mạnh phong trào thi đua, tập trung vào các mục tiêu: thi đua hoàn thành kế hoạch phối hợp kinh doanh, thi đua đảm bảo an toàn trong lao động sản xuất, thi đua giành năng suất kỷ lục, dẫn đầu Tập đoàn, thi đua “Lao động giỏi, Lao động sáng tạo” và thi đua chăm lo đời sống người lao động. Các phong trào thi đua hướng mạnh về cơ sở, tạo sức lan tỏa rộng rãi và huy động được sức mạnh của tập thể CNCB toàn Tập đoàn. Trong 5 năm qua, nhiều tập thể và cá nhân điển hình tiên tiến của TKV đã được các cấp khen thưởng. Trong đó có 1 Huân chương Độc lập hạng ba, 40 Huân chương Lao động các loại, 196 Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, 20 Cờ thi đua của Chính phủ, 99 Cờ thi đua của Bộ Công Thương và hàng nghìn Bằng khen của các Bộ, ngành, đoàn thể Trung ương và Tập đoàn.

9. Đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Một điểm nổi bật khác ghi nhận được trong nhiệm kỳ qua chính là hiệu quả thiết thực từ việc đẩy mạnh và nâng lên một bước chất lượng việc thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết TW4 của Đảng và Nghị quyết của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp TW.

Đảng bộ TKV đã cụ thể hóa các nội dung học tập thành các chương trình hành động, đẩy mạnh phong trào thi đua xây dựng các điển hình tiên tiến, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ. Từ đó, đã xuất hiện nhiều tấm gương cán bộ công nhân viên, Đảng viên, học tập Bác không chỉ ở đức tính cần kiệm, nói đi đôi với làm, tinh thần tự lực, tự cường mà còn rèn luyện phẩm chất, đạo đức, lối sống ngay từ trong công việc, quan hệ, ứng xử hàng ngày, tạo sự đoàn kết, thống nhất trong nội bộ, chung sức chung long khắc phục khó khăn, vươn lên hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

10. Tích cực, trách nhiệm trong các hoạt động an sinh xã hội

Trong nhiệm kỳ qua, Đảng ủy TKV đã chỉ đạo và thống nhất quan điểm từ Tập đoàn đến các đơn vị thành viên, SXKD phải đi đôi với việc quan tâm nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người lao động và thực hiện tốt các hoạt động an sinh xã hội. Giai đoạn 2014-2019, TKV tiếp tục hỗ trợ số tiền hơn 55 tỷ đồng cho 03 huyện nghèo gồm: Mèo Vạc (Hà Giang), Ba Bể (Bắc Kạn), Đam Rông (Lâm Đồng) theo chương trình 30A của Chính phủ. Bên cạnh đó, TKV đặc biệt quan tâm và thường xuyên hỗ trợ cho các xã nghèo thuộc các huyện biên giới, hải đảo của địa phương để xây dựng cơ sở hạ tầng, đóng góp ủng hộ các quỹ từ thiện nhân đạo tại địa phương như: Quảng Ninh, Thái Bình, Lâm Đồng, Đăk Nông…

Những kết qủa đạt được trong nhiệm kỳ 2015-2020 là cơ sở khẳng định Đảng bộ TKV đã vận dụng và tổ chức thực hiện tốt các chủ trương, đường lối chính sách của Đảng và cấp trên vào thực tiễn của Tập đoàn, tăng thêm niềm tin vào Đảng của cán bộ đảng viên và công nhân lao động TKV. Cùng với đó là sức mạnh tổng hợp từ 5 thành tố, đó là: TKV đã tập trung đổi mới công nghệ. Thực hiện tốt tái cơ cấu nguồn nhân lực. Phát huy bản sắc văn hoá doanh nghiệp. Xây dựng được chiến lược phát triển phù hợp. Và vai trò trách nhiệm của người đứng đầu được khẳng định.

Phát huy mạnh mẽ truyền thống "Kỷ luật và đồng tâm", trong nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ Tập đoàn CN Than - Khoáng sản Việt Nam sẽ tiếp tục đổi mới phương thức, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức Đảng và đảng viên, xây dựng Đảng bộ TKV bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; không ngừng đổi mới, sáng tạo, nâng cao năng suất lao động, năng lực cạnh tranh; xây dựng Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam phát triển bền vững.

Nhiệm vụ hàng đầu của Đảng bộ là lãnh đạo Tập đoàn các Công ty TKV hoàn thành nhiệm vụ chính trị hằng năm, kế hoạch 5 năm 2021-2025, chiến lược phát triển TKV giai đoạn 2015-2025, tầm nhìn 2030 góp phần đảm bảo an ninh quốc phòng, an ninh năng lượng quốc gia và hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế, xã hội của đất nước; đảm bảo đủ việc làm và thu nhập của NLĐ, phấn đấu hoàn thành tốt mục tiêu: “An toàn - Phát triển - Hiệu quả”. Một số chỉ tiêu phấn đấu cụ thể như sau: tổng doanh thu đạt 760 ngàn tỷ đồng (tăng 25% so với thực hiện giai đoạn 2015-2020, bình quân tăng 5%/năm). Lợi nhuận 17,5 ngàn tỷ đồng, bình quân 3,5 ngàn tỷ đồng/năm. Nộp ngân sách tăng 5%/năm. Tổng giá trị đầu tư 76,9 ngàn tỷ đồng, bình quân 15,4 ngàn tỷ đồng/năm. Năng suất lao động tăng 6-7%/năm. Đảm bảo đủ việc làm cho người lao động, thu nhập bình quân tăng 5-7%/năm. Chăm lo, thực hiện tốt các chế độ chính sách, phúc lợi và nhà ở cho người lao động.

Với khát vọng khởi tạo bứt phá mới, với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Đảng, Chính phủ, các Ban, Bộ, Ngành Trung ương, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, Ủy ban quản lý vốn Nhà nước tại Doanh nghiệp và sự ủng hộ, giúp đỡ, tạo điều kiện của các địa phương; Đảng bộ TKV quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội III đề ra, xây dựng Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam tiến bước vững chắc trên con đường phát triển và hội nhập quốc tế, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị mà Đảng, Chính phủ giao cho.

Trường Thịnh

Đang được quan tâm