Khoa học vui: Điều gì xảy ra khi trộn sữa tươi với màu vẽ?