Thứ hai, 10/09/2018 - 05:47

Đánh giá rủi ro thiên tai về cơ sở hạ tầng giao thông

Dân trí

Sáng kiến của EU nhằm tạo ra các công cụ mới để đánh giá tác động của các mối nguy hiểm tự nhiên (như thiên tai) đối với cơ sở hạ tầng giao thông đường bộ và đường sắt.

Công cụ này phải đảm bảo rằng khi một thảm họa thiên nhiên xảy ra, các mạng lưới giao thông châu Âu phải có khả năng chống lại hoặc giảm thiểu hậu quả. Các phương pháp mới cũng cần thiết để đo lường hậu quả của nó đối với đường bộ và đường sắt.

Dự án INFRARISK do EU tài trợ (Các chỉ số mới cho việc xác định cơ sở hạ tầng quan trọng có nguy cơ ảnh hưởng từ các mối nguy tự nhiên) tạo ra các phương pháp và công cụ hỗ trợ để cho phép các nhà quản lý cơ sở hạ tầng châu Âu và chủ sở hữu phân tích hậu quả các sự kiện tự nhiên cực đoan. Những giải pháp này cũng sẽ hỗ trợ quá trình ra quyết định để bảo vệ cơ sở hạ tầng quan trọng.

Để phát triển các công cụ kiểm tra đáng tin cậy cho cơ sở hạ tầng đường bộ và đường sắt của châu Âu, các đối tác dự án đã đề xuất một khuôn khổ cho đánh giá, đánh giá các tổn thất tiềm năng liên quan đến các kịch bản rủi ro với những hậu quả đáng kể cho cơ sở hạ tầng đường bộ và đường sắt. Dự án đã phát triển một phương pháp để hỗ trợ việc thực hiện khuôn khổ này.

Nhóm dự án INFRARISK đã phát triển một công cụ hỗ trợ quyết định trực tuyến để đánh giá các rủi ro mà thiên tai có thể gây ra cho cơ sở hạ tầng quan trọng. Nó khai thác cơ sở dữ liệu và mô phỏng các kịch bản của các mối nguy hiểm tự nhiên như động đất, lở đất, lũ lụt và đánh giá các hậu quả có thể xảy ra của chúng đối với các cơ sở hạ tầng quan trọng.

Các nhà nghiên cứu đã phát triển một cách tiếp cận tích hợp để đánh giá rủi ro, trong đó có tính đến sự phụ thuộc lẫn nhau giữa các mạng lưới cơ sở hạ tầng. Họ cũng đã thiết lập một cơ sở dữ liệu trực tuyến cho phép người dùng tải xuống và chạy các truy vấn về dữ liệu liên quan đến các lỗi cơ sở hạ tầng quan trọng trong lịch sử.

Nhóm dự án INFRARISK đã tổ chức nhiều sự kiện, thiết kế một số tài liệu quảng bá bao gồm video, sản phẩm giáo dục, tóm tắt chính sách, tờ thông tin, khóa đào tạo chuyên ngành cho chủ sở hữu/người quản lý cơ sở hạ tầng.

Các phương pháp mô phỏng khủng hoảng mới do INFRARISK đề xuất sẽ cải thiện công tác phòng chống và chuẩn bị để đối phó với thiên tai, góp phần bảo vệ cơ sở hạ tầng quan trọng của châu Âu.

N.M.P-NASATI (Theo Techno-science)