Thứ tư, 19/02/2020 - 17:59

Sẽ bổ nhiệm đặc cách thành viên Hội đồng Giáo sư ngành, liên ngành

Dân trí

Trong trường hợp cần thiết, Chủ tịch Hội đồng Giáo sư nhà nước bổ nhiệm đặc cách một số thành viên Hội đồng Giáo sư ngành, liên ngành phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ của Hội đồng.

Đây là một trong những nội dung của Dự thảo Thông tư lần thứ 3 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Giáo sư nhà nước, Hội đồng Giáo sư ngành, liên ngành và Hội đồng Giáo sư cơ sở ban hành kèm theo Thông tư số 04/2019/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 3 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Ứng viên vào Hội đồng giáo sư ngành/liên ngành phải có lý lịch khoa học kèm theo

Theo dự thảo lần thứ 3, sẽ chỉnh sửa, bổ sung Điều 14. Cơ cấu tổ chức và trình tự thành lập, bổ nhiệm thành viên Hội đồng Giáo sư ngành, liên ngành.

Theo đó,  Hội đồng Giáo sư ngành, liên ngành có tổng số thành viên là số lẻ và có từ 07 (bảy) đến 15 (mười lăm) thành viên, bao gồm Chủ tịch, một Phó Chủ tịch, Thư ký và các Ủy viên do Chủ tịch Hội đồng Giáo sư nhà nước quyết định thành lập và bổ nhiệm căn cứ theo yêu cầu nhiệm vụ hàng năm.

Chủ tịch Hội đồng Giáo sư ngành, liên ngành là Ủy viên Hội đồng Giáo sư nhà nước.

Số lượng thành viên của cùng một cơ sở giáo dục đại học tham gia trong một Hội đồng Giáo sư ngành, liên ngành không quá 03 (ba) người.

Trình tự bổ nhiệm Ủy viên Hội đồng Giáo sư ngành, liên ngành như sau:

Hội đồng Giáo sư ngành, liên ngành năm trước giới thiệu ứng viên Ủy viên Hội đồng Giáo sư ngành, liên ngành  kèm theo lý lịch khoa học của ứng viên, số lượng ứng viên giới thiệu tối đa bằng số lượng thành viên của Hội đồng Giáo sư ngành, liên ngành năm trước;

Cơ sở giáo dục đại học giới thiệu ứng viên Ủy viên Hội đồng Giáo sư ngành, liên ngành kèm theo lý lịch khoa học của ứng viên, mỗi ngành giới thiệu tối đa 03 (ba) ứng viên.

Nhà giáo, nhà khoa học đang giảng dạy và nghiên cứu ở các cơ sở giáo dục đại học được giới thiệu ứng viên thông qua hình thức trực tuyến trên Trang thông tin điện tử của Hội đồng Giáo sư nhà nước. Chủ tịch Hội đồng Giáo sư nhà nước chỉ đạo xây dựng phương án giới thiệu trực tuyến phù hợp với yêu cầu, điều kiện cụ thể hàng năm;

Văn phòng Hội đồng Giáo sư nhà nước tổng hợp danh sách ứng viên được giới thiệu từ các nguồn nêu trên trình Thường trực hội đồng Giáo sư nhà nước xem xét thống nhất danh sách thành viên Hội đồng Giáo sư ngành, liên ngành; Phó chủ tịch và Thư ký Hội đồng;

Văn phòng Hội đồng Giáo sư nhà nước căn cứ ý kiến thống nhất của Thường trực Hội đồng Giáo sư nhà nước trình Chủ tịch Hội đồng Giáo sư nhà nước xem xét, quyết định thành lập Hội đồng Giáo sư ngành, liên ngành; bổ nhiệm Phó chủ tịch, Thư ký Hội đồng và các Ủy viên.

Trong trường hợp cần thiết, Chủ tịch Hội đồng Giáo sư nhà nước bổ nhiệm đặc cách một số thành viên Hội đồng Giáo sư ngành, liên ngành phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ của Hội đồng.

Danh sách thành viên Hội đồng Giáo sư ngành, liên ngành kèm theo lý lịch khoa học của các thành viên  được công bố công khai, cập nhật thường xuyên trên Trang thông tin điện tử của Hội đồng Giáo sư nhà nước.

Cập nhật thường xuyên lý lịch khoa học của ủy viên Hội đồng GSNN

Cũng trong dự thảo lần 3 này, điểm quan trọng nhất mà các nhà khoa học quan tâm là Bộ GD&ĐT sẽ sửa đổi điểm e khoản 3 Điều 7 như sau:

"Danh sách ủy viên Hội đồng Giáo sư nhà nước kèm theo lý lịch khoa học  của các ủy viên được công bố công khai, cập nhật thường xuyên trên Trang thông tin điện tử của Hội đồng Giáo sư nhà nước".

Được biết, Chủ tịch Hội đồng Giáo sư ngành, liên ngành là Ủy viên Hội đồng Giáo sư nhà nước. Như vậy, ủy viên Hội đồng gồm 28 người là Chủ tịch Hội đồng ngành, liên ngành phải công khai lý lịch khoa học theo quy định.

Còn 04 lãnh đạo Hội đồng là Chủ tịch Hội và các Phó Chủ tịch do Thủ tướng bổ nhiệm sẽ không công khai lý lịch khoa học như các ủy viên hội đồng.

Đặc biệt, sẽ thay thế cụm từ “tóm tắt lý lịch khoa học bằng cụm từ “lý lịch khoa học".

Hồng Hạnh