Không được áp dụng hoàn toàn hình thức trắc nghiệm vào bài kiểm tra học kỳ

(Dân trí) - Không được áp dụng hoàn toàn hình thức trắc nghiệm khách quan đối với các bài kiểm tra một tiết và kiểm tra học kỳ II đối với học sinh THPT.

Đó là yêu cầu của Bộ GD&ĐT đối với tổ chức các hoạt động dạy học và giáo dục trong học kỳ II năm học 2016-2017.

Bộ GD&ĐT yêu cầu các đơn vị giáo dục tiếp tục chỉ đạo việc tăng cường nề nếp, kỷ cương và chất lượng, hiệu quả hoạt động giáo dục trong các cơ sở giáo dục trung học, giáo dục thường xuyên. Đặc biệt chú trọng công tác giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống, ý thức, trách nhiệm công dân đối với xã hội, cộng đồng của học sinh trung học và học viên giáo dục thường xuyên.

Tiếp tục chỉ đạo và thực hiện nghiêm túc kế hoạch giáo dục, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động giáo dục phù hợp với thực tiễn địa phương, cơ sở giáo dục; chỉ đạo các cơ sở giáo dục hoàn thành chương trình lớp 12 phù hợp với hướng dẫn Khung kế hoạch thời gian năm học 2016-2017 và hướng dẫn điều chỉnh nội dung dạy học giáo dục phổ thông của Bộ GDĐT; nghiêm cấm việc cắt xén chương trình.

Nâng cao chất lượng hoạt động chuyên môn; nâng cao năng lực của đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả dạy học trong học kỳ II năm học 2016-2017 và chuẩn bị cho năm học 2017-2018.

Đối với việc kiểm tra, đánh giá thường xuyên và kiểm tra học kỳ II, Bộ GD&ĐT yêu cầu các sở GDĐT chỉ đạo các cơ sở giáo dục thực hiện nghiêm túc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2016-2017 đối với giáo dục trung học và giáo dục thường xuyên về dạy học và kiểm tra, đánh giá.

Cần tuân thủ việc xây dựng ma trận đề kiểm tra một tiết và kiểm tra cuối học kỳ, đảm bảo kết hợp một cách hợp lý giữa hình thức tự luận và trắc nghiệm khách quan, gồm các câu hỏi, bài tập theo 4 mức độ yêu cầu: nhận biết, thông hiểu, vận dụng và vận dụng cao.

Đặc biệt, không được áp dụng hoàn toàn hình thức trắc nghiệm khách quan đối với các bài kiểm tra một tiết và kiểm tra học kỳ II.

Nhật Hồng