681 ngành đào tạo Cao đẳng không có sinh viên, không đủ giáo viên

(Dân trí) - Bộ GD-ĐT vừa công bố kết quả khảo sát các ngành đào tạo ở 147 trường Cao đẳng. Theo đó, có 681 ngành đào tạo không đảm bảo điều kiện như không có sinh viên trong 3 năm; không đủ 4 thạc sĩ…


681 ngành đào tạo Cao đẳng không có sinh viên, không đủ giáo viên

Bộ GD-ĐT đã tiến hành khảo sát, thống kê các trường cao đẳng. Sau khi xử lý kết quả thống kê, Bộ GD-ĐT thông báo kết quả xử lý ban đầu về các ngành trình độ cao đẳng không đáp ứng điều kiện quy định, không có sinh viên trong 3 năm; không đủ 4 thạc sĩ

Để bảo đảm độ tin cậy của cơ sở dữ liệu, Bộ GD-ĐT đề nghị các trường cao đẳng có các ngành nêu trên thực hiện rà soát báo cáo thống kê của trường mình, kiểm tra dữ liệu về số lượng sinh viên và đội ngũ giảng viên cơ hữu theo ngành đào tạo. Nếu thấy cần thiết, gửi báo cáo thống kê bổ sung kèm theo các minh chứng liên quan.

Đến ngày 6/3/2015, trên cơ sở các báo cáo của nhà trường, Bộ GD-ĐT sẽ xử lý kết quả thống kê theo quy định tại Điểm a, Điểm b Khoản 1 Điều 7 của Thông tư số 08/2011/TT-BGDĐT ngày 17/2/2011 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT.

Xem danh sách 681 ngành thuộc 147 trường cao đẳng không đáp ứng điều kiện theo quy định TẠI ĐÂY.

Hồng Hạnh