Maritime Bank phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu

Maritime Bank chính thức được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông qua phương án phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu. Với động thái này, vốn điều lệ của Maritime Bank được chốt ở con số 8.000 tỷ đồng.

Maritime Bank phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu - 1

Theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên số 19/NQ-ĐHĐCĐ ngày 29/01/2011, Maritime Bank sẽ phát hành 100.000.000 cổ phiếu loại phổ thông với mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu. Lượng cổ phiếu phát hành được trích từ nguồn thặng dư vốn cổ phần, nguồn lợi nhuận chưa phân phối và quỹ bổ sung vốn điều lệ.
 
Hiện tại, vốn điều lệ của Ngân hàng là 7.000 tỷ, theo đó, tỷ lệ phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu sẽ có tỷ lệ 7:1 (tại thời điểm chốt danh sách cổ đông, 16h00 ngày 05/12/2011, cổ đông sở hữu 07 cổ phiếu sẽ được thưởng 01 cổ phiếu). Tổng số cổ phiếu phát hành chia thưởng cho mỗi cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Số lượng cổ phiếu lẻ phát sinh sẽ được Maritime Bank mua lại làm cổ phiếu quỹ bằng nguồn lợi nhuận chưa phân phối.
 
Với 1.000.000.000.000 đồng từ việc phát hành cổ phiếu lần này, Maritime Bank sẽ tăng cường năng lực tài chính phục vụ tăng trưởng theo chiến lược phát triển của Ngân hàng. Hiện nay, Maritime Bank là một trong 12 ngân hàng lớn, chi phối 85% thị phần cả nước (nhóm G12). Bên cạnh những chỉ số vốn điều lệ, vốn huy động, dư nợ, lợi nhuận liên tục tăng trưởng, mạng lưới giao dịch cũng không ngừng được mở rộng trên toàn quốc (gần 200 điểm). Trong bối cảnh đó, việc nâng vốn điều lệ là nhu cầu tất yếu.
 
Tổng Giám đốc Maritime Bank cho biết: “Trong điều kiện nền kinh tế vĩ mô có nhiều bất lợi, Maritime Bank sẵn sàng chia sẻ khó khăn cùng doanh nghiệp. Tuy nhiên, Ngân hàng vẫn có tiềm lực vững chắc và một chiến lược lâu dài để đảm bảo sự phát triển vững chắc, không phụ sự tin tưởng của cổ đông và các khách hàng”.
 
Về việc phát hành cổ phiếu thưởng, Quý Cổ đông có thể truy cập website: www.msb.com.vn để biết thêm chi tiết.