Tôn trọng quyền tự do, tín ngưỡng của nhân dân trên cơ sở lợi ích quốc gia, dân tộc

Suốt nhiều năm qua, các thế lực thù địch luôn triệt để lợi dụng từ “tự do” trong cụm từ “quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo trong khuôn khổ pháp luật” của hệ thống pháp luật Việt Nam để tổ chức các hoạt động chống phá, hòng gây mất ổn định chính trị-xã hội.

Để thực hiện mưu đồ ấy, các thế lực thù địch dùng mọi thủ đoạn nhằm tách tôn giáo ra khỏi sự quản lý của Nhà nước; hậu thuẫn về vật chất, tinh thần cho các đối tượng chống đối, đưa tôn giáo ở Việt Nam trở thành lực lượng chính trị “đối trọng” với Đảng. Chúng xác định lấy “tự do tôn giáo” làm “ngòi nổ” để chống phá Việt Nam. 

Những năm gần đây, các hoạt động chống phá của các thế lực thù địch nhằm tách quyền “tự do” ra khỏi quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của Đảng, Nhà nước Việt Nam thể hiện dưới các hình thức: Chống phá thông qua việc ra các đạo luật, nghị quyết từ ngoài nước; lợi dụng quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo, lợi dụng sự mở rộng về dân chủ, nhân quyền của Nhà nước Việt Nam để tiến tới quốc tế hóa vấn đề tôn giáo, hòng can thiệp vào các vấn đề nội bộ của Việt Nam; tăng sức ép với Việt Nam qua thể chế hóa các vấn đề về tự do tôn giáo, tín ngưỡng nhạy cảm, vu cáo Việt Nam vi phạm nhân quyền, vu khống về tự do tôn giáo ở Việt Nam... Chúng xúi giục, kích động số phần tử phản động trong tôn giáo người Việt ở nước ngoài tổ chức các hoạt động chống phá về tự do tôn giáo, tín ngưỡng ở Việt Nam; tổ chức một số cuộc mít tinh, biểu tình do các hội, nhóm mang danh tôn giáo hải ngoại nhằm đưa ra những yêu sách đòi Việt Nam thực thi cái gọi là "các quyền tự do tôn giáo". Để đi sâu hơn, chúng hỗ trợ, kích động và chỉ đạo một số linh mục cực đoan trong nước đẩy mạnh hoạt động chống phá. Bên cạnh đó, các cơ quan đại diện chính thức của một số nước phương Tây thông qua đại sứ quán, lãnh sự quán đã có những hoạt động công khai, hoặc bí mật ủng hộ số đối tượng cực đoan nói trên. Họ trực tiếp, hoặc cử người đi điều tra, nắm những sai sót, sơ suất trong thực hiện chính sách tôn giáo của Việt Nam ở các địa phương, cơ sở để lợi dụng chống Đảng và Nhà nước, tố cáo Việt Nam vi phạm tự do tôn giáo, cấm đoán tôn giáo, đàn áp giáo sĩ...

Tôn trọng quyền tự do, tín ngưỡng của nhân dân.docx.jpeg

Đông đảo tăng ni, phật tử của thành phố Hà Nội tham dự Đại lễ Phật đản Phật lịch 2562. Ảnh minh họa: TTXVN.

Thực tế cho thấy, được sự chỉ đạo và hỗ trợ của các thế lực thù địch,

một số linh mục cực đoan đã viết và tán phát nhiều tài liệu đi ngược lại với chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước Việt Nam, xuyên tạc lịch sử, phủ nhận những thành quả cách mạng mà nhân dân Việt Nam đã giành được qua các cuộc kháng chiến của dân tộc. Họ đòi hỏi xã hội phải thừa nhận vai trò của tôn giáo như vai trò của chính quyền trong việc điều hành xã hội... Những hoạt động nói trên tuy chưa phải phổ biến, song nó cho thấy tính chất thâm hiểm và xảo quyệt trong việc chống phá cách mạng Việt Nam, kích động, chia rẽ bà con giáo dân với cấp ủy đảng, chính quyền ở cơ sở, gây bất hòa giữa những người theo đạo và không theo đạo, làm phương hại đến khối đại đoàn kết toàn dân và lợi ích chung của dân tộc.

Ở các tỉnh miền núi, chúng lợi dụng việc đồng bào dân tộc thiểu số còn nhiều khó khăn trong đời sống sinh hoạt và phát triển kinh tế, nhận thức còn hạn hẹp để truyền đạo trái phép, hòng lôi kéo, tập hợp quần chúng. Thời gian qua nổi lên là hiện tượng lôi kéo đồng bào dân tộc đi theo đạo Tin lành Đề-ga; đạo Dương Văn Mình... Thông qua việc giảng đạo, các đối tượng lồng ghép những vấn đề chính trị để chống lại đường lối đại đoàn kết toàn dân tộc của Đảng và Nhà nước Việt Nam. Cụ thể, họ kích động đồng bào dân tộc thiểu số không thực hiện chính sách kế hoạch hóa gia đình, không tham gia các tổ chức chính trị ở địa phương, không tham gia các hoạt động do cấp ủy, chính quyền địa phương triển khai... nhằm lôi kéo đồng bào ra khỏi sự quản lý của chính quyền, vô hiệu hóa chính quyền cơ sở.

Những vấn đề dẫn ra ở trên cho thấy, cuộc đấu tranh chống âm mưu và hoạt động lợi dụng tôn giáo đang đặt ra thật sự cấp bách. Bởi sự chống phá của các thế lực thù địch thông qua vấn đề tín ngưỡng, tôn giáo có tác động trực tiếp đến sự ổn định chính trị, làm suy giảm những thành tựu của sự nghiệp đổi mới vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta. Vì vậy, việc đấu tranh với các thế lực thù địch lợi dụng tự do tín ngưỡng, tôn giáo để chống phá Đảng, Nhà nước và công cuộc đổi mới đất nước là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục, lâu dài của toàn Đảng, toàn dân ta. Điều đó đòi hỏi sự kiên quyết, kiên trì vào cuộc của cả hệ thống chính trị, của mọi tầng lớp nhân dân, trong đó có đồng bào tôn giáo.

Để đập tan những âm mưu, thủ đoạn phản động, trước hết phải nhận thức rõ âm mưu thâm độc của các thế lực thù địch trong việc lợi dụng vấn đề tôn giáo mà cụ thể là chiêu bài lợi dụng tự do tôn giáo, tín ngưỡng, từ đó nâng cao tinh thần cảnh giác, kịp thời đấu tranh hiệu quả với mọi âm mưu và hoạt động chống phá của chúng. Cần phải hiểu rằng, cuộc đấu tranh chống hoạt động lợi dụng tôn giáo và âm mưu “diễn biến hòa bình” trong khu vực và trên thế giới ngày nay sẽ còn nhiều biến động phức tạp, các nước xã hội chủ nghĩa còn lại trong đó có Việt Nam vẫn tiếp tục là mục tiêu chống phá của chủ nghĩa đế quốc. Trong những năm tới, vấn đề tôn giáo, dân chủ và nhân quyền vẫn tiếp tục là mục tiêu tiến công, chống phá của các thế lực thù địch, cần phải đặc biệt quan tâm.

 Phải xác định rõ đấu tranh chống âm mưu và hoạt động lợi dụng tôn giáo, lợi dụng tự do tôn giáo, tín ngưỡng của các thế lực thù địch chính là giữ vững được sự ổn định bên trong; linh hoạt, mềm dẻo giải quyết hài hòa các lợi ích giữa đồng bào theo đạo và đồng bào không theo đạo trên cơ sở lợi ích chung của cả cộng đồng dân tộc. Trong đó khẳng định việc đấu tranh chống âm mưu và hoạt động lợi dụng tôn giáo, lợi dụng tự do tôn giáo, tín ngưỡng phải đặt lợi ích quốc gia, dân tộc lên trên hết và phải lấy đó làm điểm tương đồng để đoàn kết lương giáo, hòa hợp dân tộc và tập hợp các lực lượng cho cuộc đấu tranh ấy. Cần phải thực hiện các biện pháp để đấu tranh chống âm mưu và hoạt động lợi dụng tôn giáo, lợi dụng tự do tôn giáo, tín ngưỡng nhưng vẫn thực hiện tốt mục tiêu, đường lối đối ngoại rộng mở của Đảng, ngày càng thu hút bạn bè quốc tế theo tinh thần “Việt Nam sẵn sàng là bạn, là đối tác tin cậy của các nước trong cộng đồng quốc tế, phấn đấu vì hòa bình, độc lập và phát triển”.

Để có cơ sở vững chắc cho cuộc đấu tranh này, chúng ta cần xây dựng được "thế trận lòng dân" vững chắc. Trong đó phải chú trọng xây dựng được niềm tin với nhân dân, tôn trọng, bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của nhân dân; hướng các chức sắc, chức việc tôn giáo vào việc vừa phụng sự đạo giáo, vừa phục vụ sự hưng thịnh của quốc gia, dân tộc. Để làm được điều đó phải dựa chắc vào dân, tổ chức liên kết nhân dân thành một khối đoàn kết, thống nhất, phát huy dân chủ và sức mạnh tổng hợp của nhân dân, nhất là trong đồng bào có đạo, định hướng cho đồng bào luôn hành động theo mục tiêu sống tốt đời, đẹp đạo. Bên cạnh đó chúng ta phải phát huy vai trò của cấp ủy, chính quyền các địa phương, thực hiện tốt chính sách phát triển kinh tế-xã hội mà trực tiếp là chính sách dân tộc, tôn giáo; không ngừng cải thiện, nâng cao đời sống vật chất tinh thần của nhân dân trên tất cả vùng, miền của Tổ quốc. Làm tốt những vấn đề trên chắc chắn chúng ta sẽ tạo ra được một khối đoàn kết thống nhất giữa Đảng với nhân dân và trong các tầng lớp nhân dân với nhau mà không một thế lực nào có thể phá vỡ.

Theo Vũ Văn Tự

Báo Quân đội nhân dân

 

Tag :
MỚI NHẤT
Kết luận thanh tra đất rừng: Người dân Sóc Sơn nói "đánh bùn sang ao"
Kết luận thanh tra đất rừng: Người dân Sóc Sơn nói "đánh bùn sang ao"

Sau khi tiếp cận với thông báo kết luận thanh tra đất rừng tại 2 xã Minh Trí, Minh Phú (huyện Sóc Sơn) từ 2008 đến nay, nhiều người dân (thôn Minh Tân, xã Minh Trí) cho rằng kết luận đang "đánh bùn sang ao".

Thứ bảy, 30/03/2019 - 04:00

Vụ nâng điểm: Hậu quả lớn về mặt xã hội
Vụ nâng điểm: Hậu quả lớn về mặt xã hội

(Dân trí) - Người viết không muốn thêm một ý kiến tranh luận trong hàng trăm vạn ý kiến về việc có nên hay không nêu tên các thí sinh được nâng điểm, mà muốn làm rõ: Những ai “ tổng đạo diễn” việc sửa bài, nâng điểm ở những Hội đồng thi này?

Thứ sáu, 29/03/2019 - 09:00

Nâng cao chất lượng đào tạo, dạy nghề có ý nghĩa quyết định
Nâng cao chất lượng đào tạo, dạy nghề có ý nghĩa quyết định

Theo nhiều đánh giá, việc nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo, dạy nghề có ý nghĩa quyết định đối với năng lực cạnh tranh của lao động và khả năng di chuyển lao động kỹ năng của Việt Nam trong khối ASEAN.

Thứ năm, 28/03/2019 - 04:00

Chiến lược đổi mới giáo dục của người Việt trên toàn cầu trong thời đại kinh tế tri thức
Chiến lược đổi mới giáo dục của người Việt trên toàn cầu trong thời đại kinh tế tri thức

(Dân trí) - Giáo dục và đào tạo là yếu tố quan trọng tạo nên sự phát triển kinh tế - xã hội bền vững. Đảm bảo sự phát triển kinh tế - xã hội bền vững cũng chính là tạo động lực cho sự phát triển kinh tế tri thức. Hiện nay, Việt Nam đang bước vào quá trình xây dựng thương hiệu quốc gia trong thời đại kinh tế tri thức lên ngôi. Vậy chúng ta cần phát triển con đường giáo dục theo lối đi nào để góp phần nâng cao vị thế quốc gia trên trường quốc tế?

Thứ tư, 27/03/2019 - 04:20

Sợ những cán bộ nào văn vẻ quá
Sợ những cán bộ nào văn vẻ quá

(Dân trí) - Ông thấy không, cán bộ mà dốt tính toán thì gây ra những hậu quả tai hại cho đất nước. Vì thế, khi bổ nhiệm cán bộ cần phải xem xét kỹ tiêu chuẩn giỏi cả văn và toán, nếu chỉ giỏi văn vẻ thôi, ăn như rồng cuốn, nói như rồng leo mà làm như mèo mửa thi tiềm ẩn cái họa không lường cho đất nước đấy, ông ạ.

Thứ ba, 26/03/2019 - 09:31

Cần trang bị camera giám sát trong trường học
Cần trang bị camera giám sát trong trường học

Camera không hề xa lạ ở thời đại 4.0. Trong các công sở, lắp camera ngoài việc giám sát còn có mục đích kiểm soát an ninh, khi cần thiết sẽ trích xuất dữ liệu lưu trữ để phục vụ công tác điều tra, đối chứng. Tại nhiều gia đình, chiếc camera giúp chủ nhân của nó có thể giám sát từ xa những hoạt động trong tầm quản lý của mình (quản lý con cái, người giúp việc, an ninh an toàn tài sản…). Với trường học, việc lắp camera lại càng cần thiết hơn bao giờ hết.

Thứ ba, 26/03/2019 - 04:00

Công nghệ và lao động
Công nghệ và lao động

Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đang làm thay đổi thế giới và đương nhiên làm thay đổi thị trường lao động. Nhiều vị trí việc làm sử dụng robot và tự động hóa thay cho nhân lực; nhiều việc làm mất đi và xuất hiện những ngành nghề mới… Đó là một thách thức lớn đối với thị trường lao động hiện nay.

Thứ hai, 25/03/2019 - 04:00

Hãy ứng xử công bằng với Đà Lạt
Hãy ứng xử công bằng với Đà Lạt

Sau khi Đà Lạt công bố bản “Quy hoạch chi tiết và thiết kế đô thị, tỉ lệ 1/500 khu vực trung tâm Hòa Bình, TP.Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng”, đã có nhiều ý kiến phản biện sôi nổi, tâm huyết, rất đáng được ghi nhận, xem xét và điều chỉnh.

Chủ nhật, 24/03/2019 - 04:00

Phí bảo trì chung cư: Nộp từ đầu cho chủ đầu tư là "giao trứng cho ác"
Phí bảo trì chung cư: Nộp từ đầu cho chủ đầu tư là "giao trứng cho ác"

Hiện có hai luồng ý kiến từ cơ quan quản lí (Sở Xây dựng TP.HCM) và hiệp hội chuyên ngành (Hiệp hội Bất động sản TP.HCM-HoREA) về phí bảo trì chung cư gây chú ý. Sở đề xuất bỏ phí bảo trì chung cư trong khi hiệp hội lại đề xuất khoản phí bảo trì 2% hợp đồng mua bán căn hộ sẽ do chủ sở hữu chung cư đóng trong 5 năm đầu để giảm gánh nặng cho người mua nhà.

Thứ bảy, 23/03/2019 - 04:00

Suy ngẫm về công tác cán bộ qua chuyện Chủ tịch MTTQ thị trấn Lang Chánh tái cử
Suy ngẫm về công tác cán bộ qua chuyện Chủ tịch MTTQ thị trấn Lang Chánh tái cử

Vừa qua có câu chuyện ông Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) thị trấn Lang Chánh, huyện Lang Chánh (Thanh Hóa) vi phạm khuyết điểm kỷ luật trong một thời gian dài có hệ thống, (năm 2006 đến nay), nhưng vẫn tái cử. Đây có thể là chuyện “lạ”... Dư luận đặt câu hỏi cấp ủy ở đó đã làm gì? Công tác quản lý cán bộ, đảng viên ra sao?..

Thứ sáu, 22/03/2019 - 04:00

Giữ ổn định giá xăng, dầu
Giữ ổn định giá xăng, dầu

Liên Bộ Công Thương - Tài chính vừa công bố điều hành giá xăng dầu kể từ 20 giờ ngày hôm nay 18/3. Theo đó, sau khi thực hiện trích lập và chi sử dụng Quỹ Bình ổn, giá xăng dầu sẽ được giữ nguyên so với kỳ điều chỉnh lần trước.

Thứ năm, 21/03/2019 - 07:00

Cảnh báo mã độc GandCrab 5.2 giả mạo từ Bộ Công an
Cảnh báo mã độc GandCrab 5.2 giả mạo từ Bộ Công an

Hiện nay, qua theo dõi không gian mạng, Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp máy tính Việt Nam phát hiện từ giữa tháng 3/2019 đến nay đang có chiến dịch phát tán Mã độc tống tiền GandCrab 5.2 vào Việt Nam và các nước Đông Nam Á.

Thứ tư, 20/03/2019 - 04:00

ĐÁNG QUAN TÂM
Cấm xe máy 2 tuyến đường ở Hà Nội: Liệu có thể trông chờ vào xe buýt?
Cấm xe máy 2 tuyến đường ở Hà Nội: Liệu có thể trông chờ vào xe buýt?

Trước thông tin Hà Nội có thể cấm xe máy trên 2 tuyến đường lớn dẫn vào nội đô là Nguyễn Trãi và Lê Văn Lương, nhiều người bày tỏ băn khoăn, liệu có thể trông chờ vào xe buýt?

Thứ hai, 18/03/2019 - 04:00

Mất bằng lái xe phải thi lại: Không có căn cứ pháp lý!
Mất bằng lái xe phải thi lại: Không có căn cứ pháp lý!

Đó là một trong các nhận định của chuyên gia pháp lý khi bàn về đề xuất gây nhiều tranh cãi mà Bộ trưởng Giao thông vận tải (GTVT) Nguyễn Văn Thể đưa ra gần đây.

Chủ nhật, 17/03/2019 - 05:08

Nền hành chính không giấy tờ
Nền hành chính không giấy tờ

Ngày 12/3/2019 đi vào lịch sử nền hành chính công của Việt Nam, khi Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã ký bằng chữ ký số, ban hành quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Cổng Dịch vụ công quốc gia trên hệ thống phần mềm quản lý hồ sơ công việc và gửi nhận văn bản điện tử trên môi trường mạng.

Thứ sáu, 15/03/2019 - 04:00

Thấy gì việc dân đề nghị kỷ luật thẩm phán
Thấy gì việc dân đề nghị kỷ luật thẩm phán

Nếu những bản án xét xử sau này với lái xe container đưa ra khác về bản chất với 12  bản án đã tuyên, chắc chắn không chỉ những thẩm phán, mà cả các điều tra viên, kiểm sát viên trong vụ án này cũng cùng phải chịu trách nhiệm.

Thứ sáu, 15/03/2019 - 04:00

“Luật nước – Lệ làng”
“Luật nước – Lệ làng”

Vụ tai nạn giao thông xảy ra tại Sa Pa (Lào Cai) trưa ngày 1/3 vừa qua đang được dư luận quan tâm đặc biệt, bởi sự việc người nhà nạn nhân và người dân kéo ra hiện trường đòi hai lái xe ô-tô phải bồi thường 400 triệu đồng mới cho đi là chuyện “lạ”...

Thứ năm, 14/03/2019 - 09:10

Gian lận thi tại Hoà Bình: Có thí sinh được nâng khống 26,45 điểm
Gian lận thi tại Hoà Bình: Có thí sinh được nâng khống 26,45 điểm

Cơ quan điều tra xác định trong kỳ thi THPT quốc gia năm 2018 tại Hòa Bình đã có 140 bài thi trắc nghiệm của 56 thí sinh bị can thiệp tẩy xóa để nâng điểm. Số điểm nâng ít nhất từ 0,2 điểm đến cao nhất 9,25 điểm/môn thi.

Thứ tư, 13/03/2019 - 07:13

Đề xuất cấm xe máy ở Hà Nội: Phải làm tốt phương tiện công cộng trước
Đề xuất cấm xe máy ở Hà Nội: Phải làm tốt phương tiện công cộng trước

Nhiều bạn đọc cho rằng, cơ quan chức năng nên tập trung xây dựng kế hoạch, dịch vụ phát triển giao thông công cộng trước khi cấm xe máy. Ngoài ra, cần phải có thời gian, lộ trình thử nghiệm chứ không nên cấm ngay vì không phải ai cũng có đủ điều kiện tài chính để mua ôtô.

Thứ ba, 12/03/2019 - 11:02

BOT giao thông - chuyện đã leo thang tới mức này ư?
BOT giao thông - chuyện đã leo thang tới mức này ư?

(Dân trí) - Để tránh những phức tạp kéo dài lâu nay và có dấu hiệu ngày càng bất ổn ở một số trạm thu phí BOT, không chỉ cần những chế tài mạnh mẽ, mà quan trọng hơn, rất cần minh bạch thông tin.

Thứ hai, 11/03/2019 - 04:00

Sẽ có một đất nước Việt Nam thân thiện với môi trường
Sẽ có một đất nước Việt Nam thân thiện với môi trường

Những ngày diễn ra Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều, Hà Nội quá đẹp, đẹp đến ngỡ ngàng trong mắt người Hà Nội.

Chủ nhật, 10/03/2019 - 09:00

Về đi anh, về ngay với mẹ đi anh
Về đi anh, về ngay với mẹ đi anh

(Dân trí) - Và tôi những năm qua trong ký ức vẫn hằn rõ hình ảnh đẹp về cái dáng đi của anh khi đi về với mẹ, thực sự cảm động khi chiêm ngưỡng một người đã 70 tuổi, đi liêu xiêu, tất tả khi về với mẹ của mình đã hơn 90 tuổi.

Thứ bảy, 09/03/2019 - 06:40

Không dân nào muốn tai nạn, ô nhiễm, tắc đường
Không dân nào muốn tai nạn, ô nhiễm, tắc đường

Nhiều xe máy, phương tiện cá nhân là gây ra ô nhiễm nghiêm trọng, là xảy ra nhiều tai nạn giao thông và tắc đường triền miên. Không dân nào muốn như thế, vấn đề là chính quyền có giải quyết được ba tồn tại này không mà thôi.

Thứ sáu, 08/03/2019 - 04:00

Vĩnh Phúc sẽ nghiêm túc tiếp thu các phản ánh về dự án cải tạo hệ thống phòng họp
Vĩnh Phúc sẽ nghiêm túc tiếp thu các phản ánh về dự án cải tạo hệ thống phòng họp

Liên quan đến dự án cải tạo hệ thống phòng họp, đồng chí Lê Duy Thành - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc cho biết: Quan điểm của lãnh đạo UBND tỉnh Vĩnh Phúc sẽ tiếp thu nghiêm túc các ý kiến phản ánh của dư luận, thông tin của báo chí; giao các cơ quan chuyên môn kiểm tra xem xét lại quy trình, quy mô dự án để sớm có thông tin chính thức trả lời dư luận.

Thứ năm, 07/03/2019 - 04:00