Chủ tịch nước trao quyết định bổ nhiệm đại sứ

Chủ tịch nước tin tưởng các đại sứ hoàn thành xuất sắc trọng trách được Đảng và Nhà nước giao phó


Chiều 27/5, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã trao Quyết định bổ nhiệm cho 16 đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước CHXHCN Việt Nam tại nước ngoài. Giao nhiệm vụ cho các đại sứ, Chủ tịch nước đề nghị các đại sứ cần phát huy kinh nghiệm, năng lực để huy động các nguồn lực bên ngoài, vận động sự ủng hộ của cộng đồng quốc tế cho công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Chủ tịch nước trao Quyết định bổ nhiệm đại sứ
Chủ tịch nước trao Quyết định bổ nhiệm đại sứ

Chúc mừng các đại sứ được bổ nhiệm nhận nhiệm vụ mới, Chủ tịch nước nhấn mạnh nhiệm kỳ Trưởng cơ quan đại diện của Việt Nam ở nước ngoài nhiệm kỳ 2015 - 2018 là giai đoạn then chốt trong quá trình phát triển của đất nước ta. Đây là giai đoạn chúng ta tổ chức Đại hội lần thứ XII của Đảng, hoạch định chiến lược phát triển đất nước trong giai đoạn 5 năm tới. Các đại sứ cần nghiên cứu, nắm chắc tinh thần về những yêu cầu, nhiệm vụ, phương hướng phát triển của đất nước trong tình hình mới; bám sát những nội dung của Đại hội Đảng sắp tới để triển khai cụ thể trên lĩnh vực đối ngoại.

Trong bối cảnh an ninh chính trị có những diễn biến phức tạp, Hợp tác, cạnh tranh giữa các nước lớn đan xen, môi trường chiến lược của nước ta dự báo sẽ còn nhiều khó khăn. Hơn lúc nào hết, ngoại giao cần phát huy vai trò tiên phong, Chủ tịch nước yêu cầu các đại sứ cần hết sức chủ động, sáng tạo trong tình hình mới, tận dụng mọi cơ hội, tranh thủ sự ủng hộ của bạn bè quốc tế đối với công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của nhân dân ta. Các đại sứ cần làm tốt công tác dự báo, tham mưu, chủ động đề xuất các giải pháp nhằm đưa các mối quan hệ đối ngoại đi vào chiều sâu, nhất là với các nước láng giềng, các nước lớn, các nước có quan hệ truyền thống, các đối tác quan trọng, gia tăng đan xen lợi ích về kinh tế, thương mại, đầu tư, quốc phòng, an ninh...

Cần vận dụng, bám sát tinh thần của Nghị quyết 28 của Trung ương về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, thúc đẩy mặt "đối tác", kiểm soát và giảm thiểu mặt "đối tượng" vì lợi ích chiến lược, lâu dài của đất nước. Đặc biệt, cuộc đấu tranh bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ trên Biển Đông sẽ còn nhiều khó khăn, thách thức. Ngoại giao cần tiếp tục phát huy tinh thần chủ động, phối hợp chặt chẽ với quốc phòng và an ninh nhằm tăng cường xây dựng lòng tin, phòng ngừa và cảnh báo xung đột; kiên trì giải pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế và nguyên tắc ứng xử của khu vực; nêu cao ngọn cờ chính nghĩa và công lý, lòng yêu chuộng hòa bình của dân tộc, đồng thời sẵn sàng các phương án đấu tranh, kiên quyết bảo vệ chủ quyền biển, đảo và toàn vẹn lãnh thổ của ta; đẩy mạnh công tác tuyên truyền đối ngoại nhằm tranh thủ tối đa sự ủng hộ của bạn bè quốc tế.

Cùng với tăng cường về chính trị an ninh, Chủ tịch nước yêu cầu các đại sứ cần làm tốt ngoại giao kinh tế. Năm năm tới, chúng ta sẽ thực hiện đầy đủ các cam kết trong Cộng đồng ASEAN và của thành viên WTO, hội nhập sâu rộng hơn vào nền kinh tế khu vực và thế giới, tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới.

Mục tiêu đặt ra là phải bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô, phấn đấu tăng trưởng cao hơn 5 năm này, tăng trưởng kinh tế bình quân 5 năm đạt 6,5 - 7%/năm, đến năm 2020, GDP bình quân đầu người khoảng 3.200 - 3.500 USD, đồng thời phải đẩy mạnh cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng. Do đó, Cơ quan đại diện là đầu mối quan trọng ở nước ngoài trong việc chủ động triển khai hội nhập quốc tế ở tầng nấc cao hơn, chú trọng khai thác hiệu quả các FTA thế hệ mới.

Các đại sứ, cơ quan ngoại giao cần coi trọng hiệu quả ngoại giao kinh tế, quan tâm nhu cầu của các địa phương, tìm tòi giải pháp nhằm đa dạng hóa, mở rộng thị trường xuất khẩu cho hàng hóa Việt Nam, thu hút nguồn vốn FDI chất lượng cao, tranh thủ các nguồn lực khác trong đó có ODA, IDA... phục vụ tái cấu trúc nền kinh tế, chuyển đổi mô hình tăng trưởng làm cho nền kinh tế tăng trưởng cao hơn, hiệu quả và bền vững hơn, rút ngắn khoảng cách phát triển với các nước trong ASEAN.

Bên cạnh đó, Chủ tịch nước lưu ý, Việt Nam sẽ tiếp tục tích cực, chủ động tham gia các tổ chức, diễn đàn đa phương với tinh thần “Việt Nam là thành viên có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế”; thúc đẩy các sáng kiến của ta tại các diễn đàn đa phương quan trọng như ASEAN, APEC, ASEM, Liên Hợp Quốc... do đó cán bộ ngoại giao cần tích cực nghiên cứu, tham mưu cho Đảng và Nhà nước trong việc thúc đẩy Cộng đồng ASEAN sau 2015, tăng cường vai trò trung tâm của ASEAN trong các vấn đề của khu vực, chuẩn bị và thực hiện tốt Năm Chủ tịch APEC 2017 của ta, đồng thời chú trọng công tác bảo hộ công dân với phương châm mỗi Cơ quan đại diện là “ngôi nhà chung”, là chỗ dựa cho kiều bào, doanh nghiệp và người dân Việt Nam ở nước ngoài.

Đánh giá cao kinh nghiệm làm công tác đối ngoại của các đại sứ được bổ nhiệm lần này, Chủ tịch nước tin tưởng các đại sứ, trưởng đại diện sẽ hoàn thành xuất sắc trọng trách được Đảng và Nhà nước giao phó góp phần vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Theo Hoàng Dũng
VOV