Thứ tư, 12/08/2015 - 20:45

Bộ Chính trị làm việc với Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương

Thực hiện Kết luận 113/KL/TW ngày 15/6/2015 của Bộ Chính trị, ngày 12/8, tại Trụ sở Trung ương Đảng, tập thể Bộ Chính trị đã làm việc với Thường vụ Quân ủy Trung ương để cho ý kiến vào dự thảo văn kiện và công tác chuẩn bị nhân sự Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ X, nhiệm kỳ 2015-2020.

 

Bộ Chính trị làm việc với Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương - 1

Toàn cảnh buổi làm việc giữa Bộ chính trị với thường vụ Quân ủy trung ương ngày 12/8 (Ảnh TTX)

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì cuộc làm việc. Tại buổi làm việc, Thường vụ Quân ủy Trung ương đã báo cáo tóm tắt các dự thảo văn kiện và công tác chuẩn bị nhân sự trình Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ X, nhiệm kỳ 2015-2020.

Năm năm qua, Đảng bộ Quân đội đã hoàn thành tốt các mục tiêu nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ IX đã đề ra, nổi bật là đã thực hiện tốt chức năng tham mưu với Đảng, Nhà nước về quân sự, quốc phòng; nắm chắc tình hình, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng xử lý kịp thời, có hiệu quả các tình huống, không để bị động, bất ngờ; là lực lượng nòng cốt trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, góp phần giữ vững ổn định chính trị, môi trường hòa bình để xây dựng và phát triển đất nước. Chất lượng huấn luyện, xây dựng chính quy, chấp hành kỷ luật của bộ đội có nhiều chuyển biến tiến bộ. Quân đội luôn là lực lượng nòng cốt trong giúp dân phòng tránh, giảm nhẹ hậu quả thiên tai, cứu hộ, cứu nạn, xóa đói giảm nghèo, xây dựng cơ sở chính trị địa phương vững mạnh. Công tác đối ngoại quốc phòng chủ động, có hiệu quả, góp phần nâng cao vị thế, uy tín của quân đội. Đời sống bộ đội ổn định và có nhiều cải thiện. Vai trò, hiệu lực công tác Đảng, công tác chính trị trong các nhiệm vụ của quân đội được phát huy, trận địa tư tưởng của Đảng trong quân đội được giữ vững và tăng cường. Trước những diễn biến phức tạp của tình hình và yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, Đảng bộ quân đội và toàn quân luôn vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức; tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc, nhân dân và chế độ XHCN; cán bộ, chiến sỹ luôn nêu cao tinh thần chịu đựng gian khổ, hy sinh, sẵn sàng nhận và hoàn thành, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

 

Bộ Chính trị làm việc với Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương - 2

Trong nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ quân đội tiếp tục đổi mới mạnh mẽ và toàn diện, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ Quân đội; đẩy mạnh xây dựng Quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại; không ngừng nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của toàn quân làm nòng cốt xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh; kiên định đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp hòa bình; chủ động nắm, dự báo đúng tình hình, không để bị động, bất ngờ, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng, kiên quyết đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, xử lý thắng lợi các tình huống, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ XHCN, góp phần giữ vững ổn định chính trị, môi trường hòa bình để xây dựng, phát triển đất nước.

Bộ Chính trị cơ bản nhất trí với chủ đề Đại hội, đồng thời lưu ý cần thể hiện rõ định hướng tư tưởng, mục tiêu nhiệm vụ trong giai đoạn mới, sát với bối cảnh tình hình, hiệu triệu toàn quân thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ chính trị được giao. Trong đó nhấn mạnh:   Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ; đẩy mạnh xây dựng Quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại; kiên quyết làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch; góp phần giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để xây dựng và bảo vệ đất nước.

Đảng bộ Quân đội đã thực hiện tốt vai trò nòng cốt trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc trên địa bàn cả nước; là lực lượng chủ lực trong phòng tránh thiên tai, cứu hộ, cứu nạn; tích cực làm tốt công tác chính sách, dân vận, góp phần xây dựng thế trận lòng dân vững chắc; đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc kết hợp quốc phòng với kinh tế, thực hiện tốt các chương trình về công nghiệp quốc phòng. Hình ảnh chung của anh Bộ đội Cụ Hồ, của Quân đội vẫn được nhân dân tín nhiệm, tin cậy. Đảng bộ Quân đội đã đẩy mạnh công tác đối ngoại về quốc phòng, góp phần thúc đẩy xu thế hòa bình, hợp tác trong khu vực và thế giới; tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ Quân đội, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Bộ Chính trị cơ bản tán thành với những phân tích, đánh giá về bối cảnh tình hình trong giai đoạn mới và 9 nhiệm vụ mà Đảng bộ Quân đội đề ra trong nhiệm kỳ tiếp theo.   Bộ Chính trị lưu ý: Báo cáo chính trị trình Đại hội cần chặt chẽ, logic về bố cục, đầy đủ, toàn diện về nội dung. Báo cáo kiểm điểm của Quân ủy Trung ương cần tập trung kiểm điểm công tác lãnh đạo, chỉ đạo, việc đề ra các chủ trương, chiến lược, các quyết sách nhằm cụ thể hóa các đường lối của Đảng và tổ chức chỉ đạo thực hiện, bố trí cán bộ, phân công phối hợp, kiểm tra đôn đốc, bảo đảm thực hiện trên thực tế. Cơ bản đồng ý phương án công tác nhân sự đã được tiến hành nghiêm túc, chu đáo, Bộ Chính trị đề nghị Quân ủy Trung ương tiếp tục chuẩn bị thật tốt công tác nhân sự Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ X.

 

Bộ Chính trị làm việc với Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương - 2

Bộ Chính trị đã làm việc với Thường vụ Quân ủy Trung ương để cho ý kiến vào dự thảo văn kiện và công tác chuẩn bị nhân sự (Ảnh TTX)

Sau khi nghe ý kiến đóng góp của các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, đại diện các ban, bộ, ngành Trung ương, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu kết luận buổi làm việc, đề nghị Quân ủy Trung ương tiếp thu tối đa các ý kiến đóng góp xác đáng, tiếp tục hoàn thiện văn kiện trình Đại hội.

Tổng Bí thư lưu ý trên cơ sở phân tích, dự báo tình hình, cần nhận rõ thời cơ và thách thức, từ đó đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ sát với thực tế. Tổng Bí thư nhấn mạnh 5 việc cần tập trung thực hiện trong thời gian tới. Trước hết, cần bài bản hơn trong việc nghiên cứu, xây dựng chiến lược quốc phòng, chiến lược quân sự, một số đề án bảo đảm quốc phòng trên các địa bàn Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ, vùng biên giới, biển đảo, xây dựng các khu vực phòng thủ… nhằm cụ thể hóa Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống, không để bị động, bất ngờ.   Thứ hai là xây dựng lực lượng Quân đội vững mạnh, tinh nhuệ, chính quy, từng bước hiện đại, tăng cường sức chiến đấu và có đủ thực lực để đảm bảo yêu cầu nhiệm vụ. Bên cạnh đó, Đảng bộ Quân đội cần chú ý xây dựng, giữ gìn uy tín quân đội, hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ. Quân đội phải tuyệt đối giữ được niềm tin trong nhân dân, gắn bó với nhân dân, tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc, với nhân dân. Muốn vậy, Đảng bộ Quân đội phải làm tốt công tác xây dựng Đảng, xây dựng nội bộ. Tổng Bí thư đặc biệt lưu ý, Đảng bộ Quân đội phải chú trọng làm tốt hơn nữa công tác xây dựng Đảng, bảo vệ chính trị nội bộ, thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI) về xây dựng Đảng. Nghị quyết Trung ương 4 không phải chỉ một đợt kiểm điểm tự phê bình và phê bình là xong, nhặt ra bao nhiêu khuyết điểm thì sửa chữa là xong, mà là 4 nhóm giải pháp, bao nhiêu việc làm mới vừa rồi. Đảng bộ Quân đội phải mẫu mực, là tấm gương về công tác xây dựng Đảng, thực sự tin cậy, trong sạch vững mạnh, tuyệt đối trung thành.

Tổng Bí thư lưu ý, Đảng bộ Quân đội cần tiếp tục đẩy mạnh công tác đối ngoại quân sự, phối hợp tốt với công an; lãnh đạo, chỉ đạo thật tốt khu vực sản xuất, kinh doanh. Quân đội cũng phải là một mẫu mực về thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, phòng chống tiêu cực, tham nhũng, lãng phí, lợi ích nhóm, không để ảnh hưởng tới uy tín, niềm tin đối với Quân đội./.

Theo Nguyễn Sự /TTX