Ban Kinh tế Trung ương triển khai nhiệm vụ năm 2017

(Dân trí) - Sáng ngày 11/1/2017, Ban Kinh tế Trung ương tổ chức Tổng kết công tác năm 2016, triển khai nhiệm vụ năm 2017. Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Đinh Thế Huynh đã đến tham dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình chủ trì Hội nghị. Tham dự có ông Cao Đức Phát, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực; ông Ngô Đông Hải, Ủy viên Dự khuyết Trung ương, Phó Trưởng Ban. Dự hội nghị có các Uỷ viên Trung ương Đảng, lãnh đạo các bộ, ban, ngành và đại diện lãnh đạo các vụ, đơn vị và toàn thể các cán bộ, công chức, và người lao động của Ban.

Khai mạc Hội nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình đã khẳng định: Trong năm 2016, tập thể Ban Kinh tế Trung ương đã nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, thử thách, kế thừa và phát triển những thành tích đã đạt được đi đôi với đổi mới, nâng cao chất lượng công tác để hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ của cơ quan tham mưu chiến lược cho Ban Chấp hành Trung ương mà trực tiếp và thường xuyên là Bộ Chính trị, Ban Bí thư về các chủ trương và chính sách lớn thuộc lĩnh vực kinh tế - xã hội.

Năm 2016 là năm đầu tiên sau khi tái lập, Ban Kinh tế Trung ương được Bộ Chính trị, Ban Bí thư tin tưởng giao chủ trì triển khai thực hiện 3 Đề án lớn trình Hội nghị Trung ương 5 vào tháng 5 năm 2017 và 4 Đề án lớn trình Bộ Chính trị trong năm 2015.

Bên cạnh triển khai thực hiện các Đề án lớn, công tác thẩm định của Ban Kinh tế Trung ương trong năm 2016 đã có những đổi mới và nâng cao về chất lượng, thể hiện được bản lĩnh và chính kiến; nhiều ý kiến thẩm định của Ban đã có những đóng góp quan trọng trong tham mưu cho Bộ Chính trị, Ban Bí thư đối với vấn đề lớn về kinh tế - xã hội, điển hình như việc tham mưu, đề nghị dừng các Dự án điện hạt nhân Ninh Thuận.

Ngoài ra, trong năm qua, công tác hướng dẫn, kiểm tra, giám sát của Ban đối với việc việc thực hiện đường lối, chủ trương, chính sách về kinh tế - xã hội của Đảng đối với các tỉnh uỷ, thành uỷ, các ban đảng, ban cán sự đảng, đảng đoàn, đảng uỷ trực thuộc Trung ương cũng đã được Ban chú trọng đổi mới để đảm bảo thực chất và hiệu quả hơn. Năm 2016, Ban Kinh tế Trung ương cũng là số ít các ban đảng đã hoàn thành việc rà soát, bổ sung chức năng, nhiệm vụ và bộ máy tổ chức của Ban trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư xem xét, quyết định.


Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Đinh Thế Huynh nhấn mạnh, Ban Kinh tế Trung ương cần chủ động hơn nữa trong việc cập nhật, dự báo diễn biến tình hình quốc tế, khu vực

Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Đinh Thế Huynh nhấn mạnh, Ban Kinh tế Trung ương cần chủ động hơn nữa trong việc cập nhật, dự báo diễn biến tình hình quốc tế, khu vực

Thay mặt Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Đinh Thế Huynh ghi nhận, biểu dương những kết quả đạt được cũng như tiếp tục khẳng định vai trò quan trọng của Ban Kinh tế Trung ương.

Ông Đinh Thế Huynh cũng nhất trí với báo cáo Tổng kết của Ban Kinh tế Trung ương và cho rằng: Ban Kinh tế Trung ương đã bám sát chương trình công tác toàn khóa của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư để xây dựng kế hoạch công tác năm của mình. Các nhiệm vụ, đề án được Ban Kinh tế Trung ương xây dựng đều hướng tới tầm nhìn chiến lược dài hạn về phát triển kinh tế - xã hội, có điểm nhấn, trọng tâm, trọng điểm và tác động sâu sắc vào hệ thống.

Trong thực hiện nhiệm vụ, Ban Kinh tế Trung ương đã chủ động, sáng tạo, huy động sức mạnh tri thức của đông đảo đội ngũ chuyên gia, các nhà khoa học, các trường đại học, trung tâm nghiên cứu lớn của cả nước trên từng lĩnh vực; phối hợp rất tốt, có hiệu quả với các cơ quan Đảng ở Trung ương, Ban Cán sự đảng Chính phủ và các bộ, ngành; kết hợp các tỉnh ủy, thành ủy khảo sát thực tế tại các địa phương. Đây là phương pháp quan trọng để tập hợp, chắt lọc các ý kiến đa dạng, tâm huyết nhằm tổng hợp, phân tích, đánh giá và tham mưu, đề xuất cho Bộ Chính trị, Ban Bí thư những vấn đề lớn và quan trọng của đất nước.

Chủ động đề xuất hoàn thiện cơ cấu tổ chức của Ban Kinh tế Trung ương một cách toàn diện đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới. Tập thể lãnh đạo Ban đoàn kết, xây dựng tổ chức đảng vững mạnh, trí tuệ; các tổ chức đoàn thể được hình thành, hoạt động hiệu quả…đã góp phần tạo nên sức mạnh chung của tập thể Ban Kinh tế Trung ương.

Tuy nhiên, trong bối cảnh năm 2017, dự báo tình hình thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp; kinh tế thế giới phục hồi chậm, không đồng đều; trong điều kiện nước ta tiếp tục hội nhập quốc tế sâu rộng với việc thực hiện cam kết các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới, Thường trực Ban Bí thư Đinh Thế Huynh cũng yêu cầu: Để phát huy những kết quả của phong trào thi đua yêu nước trong những năm qua nhằm hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị, Ban Kinh tế Trung ương cần:

Tiếp tục phát huy kết quả, kinh nghiệm trong thời gian qua, bám sát chương trình, kế hoạch công tác của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư để chủ động thực hiện nhiệm vụ, đảm bảo kịp thời, hiệu lực và hiệu quả. Trong đó, cần tập trung cao độ cho việc hoàn thành Đề án “Tổng kết 10 năm 2006 - 2016 việc thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng về phát triển kinh tế nhanh và bền vững; đổi mới, cơ cấu lại, nâng cao hiệu quả khu vực doanh nghiệp nhà nước; xã hội hóa dịch vụ công" và các Đề án trình Hội nghị Trung ương lần thứ 5 khóa XII sắp tới thông qua; chủ động phối hợp với Đảng đoàn Quốc hội, Ban Cán sự Đảng Chính phủ, các cơ quan đảng ở Trung ương, các tỉnh ủy thành ủy triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo chức năng nhiệm vụ được giao. Tiếp tục nghiên cứu, đề xuất, tham mưu Bộ Chính trị, Ban Bí thư những vấn đề chiến lược dài hạn về phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, làm tiền đề xây dựng dự thảo Văn kiện Đại hội XIII. Chủ động, tham mưu giúp cấp ủy các địa phương trong việc xây dựng chương trình hành động phát triển kinh tế - xã hội của từng địa phương.

Chủ động hơn nữa trong việc cập nhật, dự báo diễn biến tình hình quốc tế, khu vực; nắm bắt thông tin, dư luận xã hội đa chiều để phản ánh kịp thời lên Bộ Chính trị, Ban Bí thư về những vấn đề kinh tế - xã hội quan trọng. Thực tiễn 66 năm qua cho thấy, để giúp Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư lãnh đạo kinh tế - xã hội, cần có một cơ quan tham mưu cho Đảng. Do đó, Ban Kinh tế Trung ương phải luôn vững vàng về bản lĩnh chính trị để luôn chủ động trước mọi diễn biễn của tình hình, góp phần tích cực trong việc hoạch định những cơ chế, chính sách kinh tế - xã hội phù hợp với thực tiễn sinh động của đất nước, tạo ra những bứt phá về phát triển kinh tế - xã hội cho đất nước.

Thường trực Ban Bí thư Đinh Thế Huynh cũng đề nghị Ban Kinh tế Trung ương tiếp tục quan tâm, rà soát, đề xuất, phối hợp Ban Tổ chức Trung ương trình Bộ Chính trị kiện toàn bộ máy tổ chức đáp ứng nhiệm vụ trọng trách là cơ quan tham mưu chiến lược của Trung ương Đảng. Quan tâm hơn nữa công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bổ nhiệm cán bộ có năng lực, cán bộ trẻ, đào tạo qua thực tiễn công tác, làm nguồn cho cán bộ các cấp sau này; tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước gắn với thực hiện có hiệu quả, thiết thực việc "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh"; tiếp tục quán triệt và thực hiện tốt chủ trương về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, đấu tranh phòng, chống tham nhũng; đặc biệt quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Phát huy sức mạnh trí tuệ, tập trung thực hiện tốt những nhiệm vụ trọng tâm của Ban Kinh tế Trung ương trong năm 2017 và những năm tiếp theo.

Phát biểu tại Hội nghị, Ủy viên Trung ương Đảng, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Lê Minh Hưng đánh giá cao kết quả công tác của Ban Kinh tế Trung ương, trong hoàn cảnh diễn ra nhiều tác động lớn từ thế giới đến nước ta. Ông Hưng cho rằng, Ban Kinh tế Trung ương đã chỉ đạo, phối hợp kịp thời, chặt chẽ thường xuyên với các bộ ngành, có sự thạm gia chủ động xây dựng và tổng kết các Đề án của Bộ Chính trị, Ban Bí thứ. Đồng chí mong muốn hai cơ quan sẽ tiếp tục phối hợp mạnh mẽ hơn trong năm 2017.

Phát biểu tại Hội nghị, ông Nguyễn Đức Kiên, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội đánh giá cao công tác của Ban Kinh tế Trung ương năm 2016. Ông Kiên cho biết, trong năm qua, sự hợp tác giữa Ban Kinh tế trung ương và Ủy Ban Kinh tế của Quốc hội được củng cố, tăng cường. Ông Kiên tin tưởng rằng, trong năm 2017, hai cơ quan sẽ tiếp tục tăng cường phối hợp chặt chẽ, đặc biệt là trong những chương trình lớn, quan trọng về kinh tế - xã hội.


Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình phát biểu tại hội nghị

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình phát biểu tại hội nghị

Thay mặt toàn thể cán bộ, công chức, người lao động của Ban Kinh tế Trung ương, ông Nguyễn Văn Bình trân trọng cảm ơn sự quan tâm, chỉ đạo thường xuyên, kịp thời của Tổng Bí thư, Thường trực Ban Bí thư, và của các thành viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư; sự phối hợp chặt chẽ của các cơ quan Quốc hội, Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân, các cơ quan, đơn vị hợp tác, các cơ sở nghiên cứu; và trí tuệ của đội ngũ đông đảo cộng tác viên là những chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý có uy tín, kinh nghiệm trong quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Ban.

Tập thể Lãnh đạo, cán bộ, công chức của Ban xin tiếp thu những ý kiến chỉ đạo quý báu của Thường trực Ban Bí thư Đinh Thế Huynh đã thay mặt Lãnh đạo Đảng, Nhà nước phát biểu chỉ đạo, đồng thời xin hứa sẽ phát huy những thành tích đạt được, không ngừng vươn lên, nỗ lực cống hiến, phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, xứng đáng với niềm tin yêu và trọng trách mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó.

T.Trung