Đà Nẵng thành lập Ban chỉ đạo kiểm kê đất đai năm 2019

(Dân trí) - Ban chỉ đạo kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 có nhiệm vụ giúp UBND TP Đà Nẵng xây dựng phương án, kế hoạch và chỉ đạo UBND các quận, huyện, xã, phường, các ngành có liên quan tổ chức thực hiện kiểm kê đất đai và bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019.

UBND TP Đà Nẵng vừa có quyết định thành lập Ban chỉ đạo kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 (sau đây gọi là Ban chỉ đạo).

Ban chỉ đạo do Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Đặng Việt Dũng làm trưởng ban, Phó Giám đốc Sở Tài Nguyên – Môi trường Nguyễn Quang Vinh làm phó ban. Thành viên của Ban chỉ đạo là Phó Giám đốc các sở liên quan và phó Chủ tịch UBND các quận, huyện.

Đà Nẵng thành lập Ban chỉ đạo kiểm kê đất đai năm 2019 - 1

Đà Nẵng thành lập Ban chỉ đạo kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 

Ban chỉ đạo kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 có nhiệm vụ giúp UBND TP Đà Nẵng xây dựng phương án, kế hoạch và chỉ đạo UBND các quận, huyện, xã, phường, các ngành có liên quan tổ chức thực hiện kiểm kê đất đai và bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 của địa phương.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và Ban chỉ đạo tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Khánh Hồng