Thứ bảy, 10/11/2018 - 08:04

Hơn 100 công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý chưa phù hợp tại tỉnh Lâm Đồng

Dân trí

Thanh tra Bộ Nội vụ xác định tại thời điểm bổ nhiệm còn 110 công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý tại tỉnh Lâm Đồng chưa đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo, UBND tỉnh chưa phê duyệt bản mô tả công việc và khung năng lực theo vị trí việc làm của 20/32 cơ quan, đơn vị.

Hơn 100 công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý chưa phù hợp

Theo Thanh tra Bộ Nội vụ, UBND tỉnh Lâm Đồng bổ nhiệm 110/321 công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý chưa đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo.
Theo Thanh tra Bộ Nội vụ, UBND tỉnh Lâm Đồng bổ nhiệm 110/321 công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý chưa đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo.

Thanh tra Bộ Nội vụ đã có thông báo kết luận Thanh tra số 708/TB-TTBNV ngày 6/11/2018 về quản lý biên chế công chức, tuyển dụng, xét chuyển cán bộ, bổ nhiệm, tiêu chuẩn ngạch của công chức lãnh đạo, quản lý, số lượng cấp phó và việc ký hợp đồng lao động làm công tác chuyên môn nghiệp vụ trong cơ quan hành chính Nhà nước của UBND tỉnh Lâm Đồng.

Theo đó, Thanh tra Bộ Nội vụ xác định việc quản lý biên chế công chức được UBND tỉnh Lâm Đồng và các đơn vị thực hiện theo quy định nhưng kế hoạch biên chế, công chức năm 2016 - 2017 gửi Bộ Nội vụ còn chậm. Đến thời điểm thanh tra, UBND tỉnh chưa phê duyệt bản mô tả công việc và khung năng lực theo vị trí việc làm việc làm của 20/32 cơ quan, đơn vị. Còn 12/32 cơ quan, đơn vị sử dụng vượt 16 chỉ tiêu lao động hợp đồng theo Nghị định 68/2010/NĐ-CP được giao.

Việc thi tuyển công chức, Thanh tra Bộ Nội vụ xác định, UBND tỉnh Lâm Đồng còn hạn chế trong việc thu phí dự tuyển công chức vượt quá quy định, hạn chế trong việc niêm phong và mở niêm phong…Bên cạnh đó, Sở Lao động Thương binh và Xã hội phân công công tác đối với 4 công chức được tuyển dụng không đúng vị trí việc làm theo quyết định tuyển dụng, Sở Công thương chưa thực hiện chế độ tập sự và bổ nhiệm vào ngạch công chức sau 26 tháng có quyết định tuyển dụng.

Theo Thanh tra Bộ Nội vụ, UBND tỉnh Lâm Đồng bổ nhiệm 110/321 công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý chưa đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo. Trong đó có 2 công chức có trình độ chuyên môn không phù hợp với chức danh đang giữ, 5 công chức giữ ngạch thấp hơn tiêu chuẩn bổ nhiệm. Đến thời điểm thanh tra còn 56 công chức chưa đáp ứng đầy đủ điều kiện, tiêu chuẩn chức danh. Về trình tự bổ nhiệm chưa được phản ánh bằng văn bản lưu trong hồ sơ, kéo dài thời gian giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý đối với một số trường hợp.

Thanh tra Bộ Nội vụ xác định, đến thời điểm thanh tra còn 76/622 công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý được kiểm tra hồ sơ chưa đáp ứng yêu cầu trình độ theo tiêu chuẩn ngạch. Việc ký hợp đồng lao động làm công tác chuyên môn còn 27/32 cơ quan, đơn vị thuộc UBND tỉnh còn sử dụng 234 lao động làm công tác chuyên môn, nghiệp vụ trong cơ quan hành chính Nhà nước là không đúng quy định.

Kiến nghị làm rõ trách nhiệm

Thanh tra Bộ Nội vụ cũng kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng chỉ đạo, kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan để xảy ra những hạn chế, tồn tại nêu trên xử lý theo quy định.
Thanh tra Bộ Nội vụ cũng kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng chỉ đạo, kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan để xảy ra những hạn chế, tồn tại nêu trên xử lý theo quy định.

Từ những vấn đề trên, Thanh tra Bộ Nội vụ kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng chỉ đạo thực hiện việc xem xét, phê duyệt bản mô phỏng công việc và khung năng lực theo vị trí việc làm của cơ quan đơn vị và chỉ tiêu lao động hợp đồng. Thu hồi quyết định tuyển dụng vào công chức không qua thi với 2 công chức đến thời điểm thanh tra chưa đáp ứng quy định, yêu cầu Sở Lao động Thương binh và Xã hội phân công công tác đối với 4 công chức được tuyển dụng đúng vị trí việc làm được tuyển dụng.

Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tiến hành rà soát điều kiện, tiêu chuẩn chức danh, trình tự, thủ tục đối với các trường hợp được tuyển dụng, bổ nhiệm giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý từ tháng 6/2012 đến nay. Bố trí sắp sếp lại chức danh lãnh đạo đối với 2 công chức lãnh đạo, quản lý có bằng chuyên môn không phù hợp, miễn nhiệm 5 công chức lãnh đạo, quản lý đến thời điểm thanh tra vẫn chưa đáp ứng tiêu chuẩn bổ nhiệm về ngạch công chức hiện giữ.

Thanh tra Bộ Nội vụ cũng kiến nghị thực hiện quy trình điều động, bổ nhiệm đối với trường hợp viên chức từ đơn vị sự nghiệp sang đơn vị hành chính sau khi có quyết định tuyển dụng vào công chức không qua thi. Xếp lại ngạch công chức phù hợp đối với các công chức lãnh đạo, quản lý đến thời điểm thanh tra vẫn chưa đáp ứng yêu cầu về trình độ chuyên môn.

Chấm dứt và không thực hiện việc ký, sử dụng lao động hợp đồng làm công tác chuyên môn, nghiệp vụ trong cơ quan hành chính Nhà nước. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật, kịp thời phát hiện những sơ hở, hạn chế và có biện pháp chấn chỉnh, khắc phục. Đồng thời có kế hoạch cử công chức đi đào tạo, bồi dưỡng để đảm bảo việc đáp ứng tiêu chuẩn chức danh, tiêu chuẩn ngạch công chức theo quy định trước khi tiến hành bổ nhiệm chức danh lãnh đạo, bổ nhiệm hoặc chuyển ngạch, nâng ngạch.

Thanh tra Bộ Nội vụ cũng kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng chỉ đạo, kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan để xảy ra những hạn chế, tồn tại nêu trên xử lý theo quy định.

Trung Kiên