"Công khai đảng viên ứng cử vào BCH Trung ương trên báo"

"Công khai trên báo chí những đảng viên được chọn vào danh sách những người ứng cử vào BCH Trung ương sẽ bầu tại Đại hội Đảng lần thứ X để toàn dân được biết và góp ý". Đó là kiến nghị của tác giả Thái Duy, đăng trên mục "Thời Luận" Báo Đại Đoàn kết.

Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương lần thứ 14 họp đầu tuần tới bàn đến vấn đề nhân sự, tập trung vào BCH Trung ương sẽ bầu tại Đại hội (ĐH) Đảng lần thứ X. Đông đảo cán bộ và nhân dân kỳ vọng rất nhiều vào thành công của hội nghị, đáp ứng mong muốn thiết tha đất nước nay mai sẽ có những người lãnh đạo thực sự là công bộc của dân vì các chức vụ cao nhất của bộ máy Đảng và Nhà nước nhiệm kỳ 5 năm tới (2006 - 2010): Tổng bí thư, Chủ tịch nước, Thủ tướng, lãnh đạo các bộ, ban, ngành ở Trung ương và lãnh đạo các tỉnh, thành phố đều thuộc về những người được chọn lựa vào danh sách bầu vào BCH Trung ương.

 

Sau Đại thắng mùa xuân 1975, đất nước độc lập và thống nhất, từ ĐH Đảng lần thứ IV (1976 - 1982) đến ĐH IX (2002 - 2006), trải qua 6 ĐH Đảng, ta vẫn chưa ngăn được tham nhũng, lãng phí.

 

Mỗi ĐH Đảng đều bầu BCH Trung ương nhưng Ban lãnh đạo mới của Đảng không những không ngăn chặn được tham nhũng, lãng phí mà hơn nữa, năm sau còn tăng hơn năm trước và bọn "nội xâm" còn đông hơn, chui luồn sâu hơn vào các cơ quan lãnh đạo, đặc biệt các cơ quan bảo vệ pháp luật tàn phá đất nước dữ dội hơn.

 

Người nước ngoài rất ngạc nhiên tại sao một dân tộc anh hùng đã đánh thắng hai tên thực dân, đế quốc đầu sỏ, Hà Nội nổi tiếng là thủ đô của phẩm giá con người lại chịu thất bại trước tham nhũng, lãng phí suốt mấy chục năm và hiện nay thuộc số nước tham nhũng nặng nề nhất.

 

Nguyên nhân sâu xa đã được nhiều người nói đến, ta chuyển sang đổi mới đáng lẽ trước hết phải đổi mới công tác cán bộ như Tổng Bí thư Trường Chinh đã nói tại ĐH VI mở đầu công cuộc đổi mới: "Dân chủ hoá công tác cán bộ là cách làm đúng đắn mà chúng ta cần thực hiện. Cách mạng là sự nghiệp của quần chúng, bao gồm cả công tác cán bộ. Cần bác bỏ quan niệm bảo thủ cho rằng công tác cán bộ là việc bí mật, chỉ một số ít người làm. Phải đổi mới tư duy trong công tác cán bộ, điều quan trọng là phải dựa vào quần chúng. Những người lãnh đạo phải được tham gia ý kiến ngay từ quá trình chuẩn bị lựa chọn người sẽ lãnh đạo mình".

 

Rất tiếc quan niệm bảo thủ trong công tác cán bộ vẫn tồn tại, thể hiện rất rõ tại ĐH Đảng lần thứ VII, ĐH VIII và ĐH IX, chọn lựa người vào BCH Trung ương và phụ trách cán ban, bộ, cơ quan ngang bộ, quyết định vẫn là một thiểu số hoặc một vài người.

 

Quần chúng và nhân dân không được tham gia ý kiến đánh giá cán bộ, kể cả Mặt trận và các đoàn thể, vì thế hiện tượng tốt, xấu lẫn lộn trong cá bộ được đề bạt là điều dễ hiểu. Nhiều cán bộ giữ chức vụ cao nhưng phẩm chất, năng lực hạn chế, rất sợ ý kiến ngược, sợ tranh luận, chỉ thích dùng những cán bộ "gọi dạ bảo vâng", coi những kẻ cơ hội, không chủ kiến, không có tài năng, chẳng làm nên trò trống gì, cũng vẫn là những người có "đức tốt".

 

Ngược lại, những người có năng lực, có chủ kiến, dám đấu tranh tự phê bình và phê bình, dám nói lên sự thật để mọi người cùng biết để sự thật không còn bị bưng bít, che dấu mãi thì lại bị coi là "thiếu đức", là bất mãn, là "đức xấu". Nhiều cán bộ đức, tài trọn vẹn, được mọi người xung quanh tín nhiệm lại bị thành kiến, còn nhiều cán bộ tài đức rất hạn chế lại được trọng dụng nắm giữ các chức vụ chủ chốt.

 

Trong nhân dân ở nhiều nơi đang có chung một nỗi lo lắng, bức xúc: Nếu nhiệm kỳ ĐH Đảng lần thứ X (2006 - 2010) tham nhũng vẫn năm sau tăng hơn năm trước như trước, có nghĩa là ta vẫn tiếp tục lùi bước trước bọn "nội xâm" thì chắc chắn bọn nội xâm sẽ dồn Đảng và nhân dân ta vào chân tường vì chúng ta không thể lùi mãi được nữa.

 

Việc một số cán bộ lãnh đạo ngành thanh tra, Viện kiểm soát nhân dân tối cao..., việc lãnh đạo cơquan bảo vệ pháp luật cũng tham nhũng, cũng là chỗ dựa của tham nhũng và cán bộ dùng tiền Nhà nước hàng triệu đô la đánh bạc vẫn được trên tín nhiệm, được dự kiến đề bạt, và còn đề nghị đưa vào danh sách ứng cử BCH Trung ương tại ĐH X, báo hiệu nguy cơ mất nước, nếu tiếp tục mất cảnh giác, không tập trung mọi cố gắng làm trong sạch đội ngũ cán bộ lãnh đạo ở Trung ương và địa phương. Cần phải nhìn thẳng vào sự thật này mới thấy tầm quan trọng hết sức đặc biệt của Hội nghị Trung ương lần thứ 14.

 

Đánh thắng tham nhũng, đẩy lùi tham nhũng như Dự thảo Báo cáo chính trị trình ĐH X hoàn toàn trong tầm tay của Đảng và nhân dân ta. Trong hơn 2 triệu Đảng viên, nhân dân đều biết rõ là có nhiều đảng viên xứng đáng, là công bộc của dân, tài cao đức trọng, nhưng chưa được trọng dụng, thậm chí có người còn bị vô hiệu hoá.

 

Nhân dân ta rất tin tưởng Hội nghị Trung ương 14 sắp họp là một đột phá về công tác cán bộ, vì vậy, xin nêu một kiến nghị rất hợp lòng người:

 

Những đảng viên được chọn vào danh sách những người ứng cử vào BCH Trung ương sẽ bầu tại ĐH X đều được công bố công khai trên báo chí để toàn dân được biết. Công khai, minh bạch để qua các nguồn thông tin từ sự phản ánh của quần chúng nhân dân, của cơ sở Đảng và đoàn thể nơi người được dự kiến vào Trung ương công tác, nơi cư trú và nếu cần thì cả công luận góp ý kiến, đồng thời xác minh tài sản, xem xét lối sống, sinh hoạt, quan hệ giao du của người được dự kiến tham gia BCH Trung ương Đảng tại nhiệm kỳ ĐH X.

 

Kiến nghị trên đây được chấp nhận, được thực hiện đến nơi đến chốn, chắc chắn ĐH Đảng lần thứ X sẽ là một ĐH lịch sử, ĐH đổi mới toàn diện, triệt để, đồng bộ, với đội ngũ lãnh đạo là đầy tớ trung thành như Bác Hồ vẫn mong mỏi "Tận trung với nước, tận hiếu với dân".

 

Theo Đại Đoàn Kết

Đọc thêm