Chủ nhật, 07/03/2010 - 09:13

Tư vấn pháp luật:

Cách tính lương và trợ cấp thôi việc?

Dân trí

Từ tháng 12/1999 đến tháng 1/2006, tôi làm Giám đốc chi nhánh của một Công ty ở Hải Phòng. Từ tháng 2/2006 đến tháng 2/2007, tôi làm Phó Giám đốc chi nhánh Công ty Bảo hiểm Dầu khí. Từ tháng 3/2007 đến tháng 9/2009, tôi làm Tổng Giám đốc một Công ty tại Hà Nội.

Trong quá trình chuyển công tác giữa các đơn vị, tôi chưa được hưởng trợ cấp thôi việc ở các đơn vị trước. Tôi xin hỏi cách tính lương và trợ cấp thôi việc của tôi như thế nào? (Trần Giang Minh, Email: cubinminhdung2009@gmail.com)
 
Luật sư Nguyễn Hồng Bách trả lời:
 
Theo thông tin bạn cung cấp, bạn có thời gian làm việc tại các doanh nghiệp trên 12 tháng. Do đó, nếu bạn không thuộc một trong các trường hợp không được trợ cấp thôi việc theo quy định tại điểm b, mục 2, phần III, Thông tư số 21/2003/TT –BLĐTBXH ngày 22/9/2003 của Bộ Lao động thương binh và Xã hội, bạn sẽ được hưởng trợ cấp thôi việc quy định tại khoản 1, Điều 42 Bộ luật lao động. Cách tính trợ cấp thôi việc, được quy định chi tiết tại Điều 2 – Thông tư số 17/2009/17/2009/TT-BLĐTBXH NGÀY 26/05/2009 của Bộ Lao đông Thương binh và Xã hội như sau:
 

Tiền trợ
cấp thôi việc

=

Tổng thời gian làm việc tại doanh nghiệp tính trợ cấp thôi việc

x

Tiền lương làm
căn cứ tính trợ cấp thôi việc

x 1/2

 
Trong đó:
 
- Tổng thời gian làm việc tại doanh nghiệp tính trợ cấp thôi việc (tính theo năm) được xác định theo khoản 3, Điều 14 Nghị định số 44/2003/NĐ-CP ngày 09/5/2003 của Chính phủ, trừ thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp theo quy định tại Nghị định số 127/2008/NĐ-CP ngày 12/12/2008 của Chính phủ.
 
Trường hợp, tổng thời gian làm việc tại doanh nghiệp tính trợ cấp thôi việc có tháng lẻ (kể cả trường hợp người lao động có thời gian làm việc tại doanh nghiệp từ đủ 12 tháng trở lên nhưng tổng thời gian làm việc tại doanh nghiệp tính trợ cấp thôi việc dưới 12 tháng) thì được làm tròn như sau:
 
Từ đủ 01 tháng đến dưới 06 tháng làm tròn thành 1/2 năm.
 
Từ đủ 06 tháng đến dưới 12 tháng làm tròn thành 01 năm.
 
- Tiền lương làm căn cứ tính trợ cấp thôi việc là tiền lương, tiền công theo hợp đồng lao động, được tính bình quân của 6 tháng liền kề trước khi chấm dứt hợp đồng lao động, gồm tiền công hoặc tiền lương cấp bậc, chức vụ, phụ cấp khu vực, phụ cấp chức vụ (nếu có).
 
Tại điểm c, khoản 3, Điều 14 của Nghị định số 44/2003/NĐ –CP ngày 09/5/2003 của Chính phủ: “Trường hợp người lao động trước khi làm việc cho doanh nghiệp nhà nước mà đã có thời gian làm việc ở các đơn vị khác thuộc khu vực nhà nước, nhưng chưa được trợ cấp thôi việc, thì doanh nghiệp nơi người lao động chấm dứt hợp đồng lao động có trách nhiệm chi trả trợ cấp thôi việc cho người lao động đó theo quy định của pháp luật. Các đơn vị sử dụng lao động trước đây có trách nhiệm chuyển trả cho doanh nghiệp đã chi trả, nếu đơn vị cũ đã chấm dứt hoạt động thì ngân sách nhà nước sẽ hoàn trả.”
 
Do đó, nếu các Công ty bạn đã làm việc đều là các doanh nghiệp nhà nước, thì khi chấm dứt Hợp đồng lao động với công ty tại Hà Nội, Công ty tại Hà Nội sẽ có trách nhiệm chi trả trợ cấp thôi việc cho bạn tính cho khoảng thời gian bạn làm việc tại các Công ty ở Hải Phòng, công ty Bảo hiểm Dầu Khí và Công ty tại Hà Nội.
 
Nếu các doanh nghiệp bạn đã từng làm việc không phải là các doanh nghiệp nhà nước, thì bạn có thể yêu cầu các doanh nghiệp đó thanh toán trợ cấp thôi việc cho bạn theo quy định trên.
 
Văn phòng luật sư Hồng Bách và Cộng sự
 
Địa chỉ: số 6 Trung Yên 3, phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, Hà Nội
 
Điện thoại: 04.37868574    Fax: 04.37868575
 
www.hongbach.vn